گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست

۳۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است


تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی

تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی

مبلغ فایل : 3000

قوانین حیات در دنیای امروزی

چکیده مقاله :
در این مقاله تلاش می گردد که با توجه به شیوه های تولید و رفتار اقتصادی مردم ایران که کرج هم جزئی از آن می باشد و مطالب پیش گفته ، به قوانین عمده حیات در دنیای امروزی به طور مختصر اشار

قوانین حیات در دنیای امروزی

چکیده مقاله :
در این مقاله تلاش می گردد که با توجه به شیوه های تولید و رفتار اقتصادی مردم ایران که کرج هم جزئی از آن می باشد و مطالب پیش گفته ، به قوانین عمده حیات در دنیای امروزی به طور مختصر اشاره هایی شود تا با شناخت این قوانین بتوان در نظام تصمیم گیری کلان و خرد کشور آنها را مد نظر قرار داد .
در هر دوره ای از زندگی بشر ، از مجموع عملکرد مدیریتی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و فکری ( عملکرد تولیدی) قوانینی زاده می شوند که به همراه رفتارها و نیازهای ذاتی بشر ، رفتارهایی از پیشینه تاریخی یک کشور در حیات امروزی آن و ارزش های اجتماعی مجموعه قوانینی را تشکیل می دهند که می توان آنها را قوانین حیات نامید .
لازمه زندگی شرافتمندانه ، مؤثر و رضامند شناخت این قوانین است ، هر کس ، هر جامعه ، هر سازمان ، هر شرکت ، هر دولت و هر ملتی این قوانین را شناخت و ساختارها و قوانین مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، دفاعی ، آموزشی ، سیاسی ، پژوهشی ، مطالعاتی و غیره خود را بر اساس آنها طراحی نمود و به آنها عمل کرد ، می تواند در صحنه های مختلف داخلی و بین المللی نقشی داشته باشند . در غیر اینصورت ، به وسیله همان قوانین حیات نابود خواهد شد .
...
در جوامع اطلاعاتی جایگاه ، منزلت و اقتدار دولتها دگرگون می شود و دولت شهرها جایگزین دولت ملت ها می شوند . برای مثال شهری مثل تهران وابستگی به حاکمیت ملی و دولت ایران نخواهد داشت ، بلکه جزیی از اقتصاد الکترونیکی جهان خواهد شد . در جوامع اطلاعاتی برای شرکت ها و بنگاههای تولیدی و خدماتی شرایطی بوجود می آید که بتوانند در تصمیم گیریهای جهانی اثرگذار باشند ، بطوریکه بعضی از آنها حتی بتوانند بر نحوه عمل قدرتمند ترین حکومت ها نظارت نمایند .
...25

تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی
تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی
تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی تحقیق فساد اداری

تحقیق فساد اداری

مبلغ فایل : 5000

فساد اداری

فهرست:
مقدمه
تعریف فساد اداری
اشکال فساد اداری
تاریخچه فساد اداری درجهان وایران
انواع فساد اداری
زیانهای فساد اداری
مشروعیت ظاهری
سودمندی اقتصادی موقت
نابساما

فساد اداری

فهرست:
مقدمه
تعریف فساد اداری
اشکال فساد اداری
تاریخچه فساد اداری درجهان وایران
انواع فساد اداری
زیانهای فساد اداری
مشروعیت ظاهری
سودمندی اقتصادی موقت
نابسامانیهای اقتصادی
شکاف فقیروغنی
رشد مشاغل وخدمات ناموزون
عوامل فساد اداری
دیدگاه های نظری
دیدگاه اخلاقیون
دیدگاه کارکرد گرایان
روشهای مبارزه بافساد اداری
دلایل تسامح دولتها
فهرست منابع

پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشورداری و حضور نمایندگاه واقعی مردم به ویژه در دوره اول مشروطیت درمجلس شورای ملی مبارزه بارشوه خواری و فساد شکل جدی به خو د گرفت و روزنامه ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولتها درحد توانایی خود به منظورحفظ وجهه ملی دراین راه قدمها برداشتند( پیشین ،13)
این مواردگوشه هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری درتاریخ ایران است البته موارد بسیار بیشتر از اینها هستند حتی درجامعه امروزین ماهم این مسئله علنا وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ها و چنگ ا نداختن آنها در نظام اداری و اقتصادی وحتی سیاسی اذعان دارند.
...

تحقیق فساد اداری
تحقیق فساد اداری
تحقیق فساد اداری تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85

تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85

مبلغ فایل : 4500

مقدمه sp sp sp 1
1 افزایش حقوق و دستمزد کارگران sp sp sp 2
2 تغییر نکردن ساعت رسمی کشور sp sp sp 3
3 کاهش نرخ سود بانکی sp sp sp 3
4 پروژه های عمرانی sp sp sp 4
5 تغییر ساعت کار بانک sp sp sp 5<

مقدمه sp sp sp 1
1 افزایش حقوق و دستمزد کارگران sp sp sp 2
2 تغییر نکردن ساعت رسمی کشور sp sp sp 3
3 کاهش نرخ سود بانکی sp sp sp 3
4 پروژه های عمرانی sp sp sp 4
5 تغییر ساعت کار بانک sp sp sp 5
6 تغییر ساختار سازمان مدیریت sp sp sp 6
7 ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی مهم ترین رویداد اقتصادی ایران در سال 85) sp sp sp 7
8 مسکن ،جنجالی ترین بخش sp sp sp 8
9 رونق بازرگانی sp sp sp 8
10 شرکت ارتباطات سیار sp sp sp 9
11 سال تغییر قراردادهای دولتی sp sp sp 10
12 قانون بودجه سال 85 sp sp sp 11
13 افزایش حجم نقدینگی sp sp sp 11
14 واگذاری سهام عدالت sp sp sp 12
15 بررسی لایحه بودجه سال 86 sp sp sp 13
16 موفقیت در جذب سرمایه های خارجی sp sp sp 14
منابع و مآخذ

هدف از این تحقیق، گردآوری مهم ترین تحولات و تصمیم گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال 85 آشنا شویم

تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85
تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85
تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85 مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

مبلغ فایل : 6500

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

در این مقاله ابتدا تعاریفی از علم ، مکتب و سیستم اقتصادی ارائه شده است . سپس

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

در این مقاله ابتدا تعاریفی از علم ، مکتب و سیستم اقتصادی ارائه شده است . سپس بحثهای موجود به تناسب در هر یک از این مقولات انجام شده است . و در نهایت با توجه به جامعیت دین اسلام دیدگاهی که به نظر می رسد با مجموعه اهداف وآرمانهای اسلامی نزدیکتر باشد تحت عنوان سیستم اقتصادی اسلام معرفی شده است .
چکیده
Abstract
Keywords
مقدمه
ماهیت اقتصاد اسلامی
علم اقتصاد ( اقتصاد اثباتی )
مکتب اقتصادی
سیستم اقتصادی
دیدگاه ها در این زمینه
جامعیت اسلام
سابقه نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی
جمع بندی و نتیجه گیری
پی نوشت ها
منابع

اندیشه سیستمی برخلاف تفکر تجزیه گرایانه یاعنصرگرایانه که برای عناصر بنیادی اصالت قائل بوده است کل هر پدیده را اساس کار قرار می دهد. از این دیدگاه یک سیستم خود دارای شخصیت و رفتاری است که در عناصر متشکله آن وجود ندارد وفقط در قالب مجموع آن عناصر و به صورت کلی تبلور تجلی می کند27. هدف اصلی نگرش سیستمی دستیابی به تبیین جامعی از جهان و پدیده های آن است . معتقدین این نظریه بر این باورند که یک ارگانیسم، صرفاً مجموع عناصر جداگانه نبوده بلکه سیستمی است که دارای sp نظام و کلیت می باشد. این سیستم بجای آنکه مانند اجسام ظاهراً متشکل از تعدادی اتم باشد، sp موجودیتی شبیه شعله و یا بلوری است که مرتباً در حال تغییر و تبدیل است.
...

مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک)

مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک)

مبلغ فایل : 5500

عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

فهرست مطالب:
چکیده
مقدّمه
1ـ2. مدل فراغت ـ کار نئوکلاسیک
منحنی مطلوبیت
نمودار (1)
نمودار (2)
نمودار (3)
محدود

عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

فهرست مطالب:
چکیده
مقدّمه
1ـ2. مدل فراغت ـ کار نئوکلاسیک
منحنی مطلوبیت
نمودار (1)
نمودار (2)
نمودار (3)
محدودیت ها
نمودار (4)
نمودار (5)
تغییر دستمزد حقیقی و منحنی عرضه کار در کوتاه مدّت
نمودار sp (6)
نمودار (7)
منحنی عرضه کل
نمودار (8)
کاربرد مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در اقتصاد اسلامی
کالاهای بازاری و ساعات غیر بازاری
منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن
نمودارهای (9)
نمودار (10)
محدودیت ها
بیشینه سازی مطلوبیت
عرضه نیروی کار فرد در بازار اجاره عوامل
نمودار (11)
عرضه کلّ نیروی کار در بازار اجاره
نمودارهای(12)
عرضه نیروی کار فرد در بازار مشارکت عوامل
نمودار sp (13)
نمودار sp (14)
عرضه کلّ نیروی کار در بازار مشارکت عوامل
نمودارهای(15)
معیار انتخاب بازار به وسیله نیروی کار
عرضه نیروی کار و ریسک سود
نمودار (16)
منابع و مآخذ
فارسی
انگلیسی

با نمودارهای کامل و روابط مربوطه در 31 صفحه word و قابل ویرایش
در این مقاله، عرضه نیروی کار مسلمان با استفاده از مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در دو بازار اجاره و مشارکت نیروی کار، تحلیل، و تابع و منحنی عرضه نیروی کار فرد و همچنین عرضه کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی ارائه می شود.

مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک)
مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک)
مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک) مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

مبلغ فایل : 5000

طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

در این مقاله سعی بر آن است الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی (HRM) با وضعیت فعلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تطبیق یابد .
در این مقاله ، حوزه های مدیر

طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

در این مقاله سعی بر آن است الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی (HRM) با وضعیت فعلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تطبیق یابد .
در این مقاله ، حوزه های مدیریت منابع انسانی به شرح ذیل مد نظر قرار گرفته اند :
sp sp sp طراحی ساختار سازمانی
sp sp sp تامین نیروی انسانی
sp sp sp آموزش و بهسازی نیروی انسانی
sp sp sp مدیریت عملکرد
sp sp sp نظام حقوق و دستمزد
sp sp sp حفظ و نگهداری کارکنان
sp sp sp جابجایی و ترک نیروی انسانی
sp sp sp روابط کار
sp sp sp نظامهای اطلاعاتی منابع انسانی

چکیده
مقدمه
عمده ترین وظایف این شقه از مدیریت را خبرگان فن چنین دانسته اند :
مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی :
بخشهای مشمول مدیریت منابع انسانی :
1. sp طراحی و تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی و مشاغل
شکل 1 ارتباط تجزیه و تحلیل و ساختار سازمانی
روند فرایند تجزیه و تحلیل شغل :
تفکر سیستمی در طراحی ساختار سازمانی :
sp طراحی شغل:
شکل 2 نمودار طراحی شغل
در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی چهار گروه شغلی تعریف شده اند :
جدا سازی آموزش از درمان بیماران :
2. تامین نیروی انسانی :
شکل 3 روند تامین نیروی انسانی
بحثی نوین در روشهای هدف گذاری :
3.آموزش و بهسازی نیروی انسانی :
شکل 4 مراحل آموزش
روشهای شناخت نیازهای آموزشی :
فواید برنامه ریزی آموزش :
شکل 5 فواید برنامه ریزی آموزشی
بهسازی نیروی انسانی :
شکل 6 نحوه تعریف آموزشها
4 مدیریت عملکرد:
شکل 7 روند ارزیابی عملکرد
شاخصها ( معیارها )ی عملکردی :
شکل 8 نحوه ارتباط بین ارزیابی عملکرد و سایر مولفه ها
شکل 9 سیستم مدیریت عملکرد
خصوصیات یک روش ارزشیابی مناسب :
5. sp sp sp نظام حقوق و دستمزد :
سیستم های پرداخت متغیر بر اساس شایستگی و عملکرد ( سیستم پیشنهادی ) :
شکل 10 روند سیستم حقوق و دستمزد
6. sp sp sp حفظ و نگهداری نیروی انسانی :
شکل 11 اجزای سیستم حفظ و نگهداری کارکنان
7. sp sp sp جابجایی و ترک کارکنان :
8 . sp روابط کار
8. sp sp sp نظامهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی
مراحل ایجاد یک سیستم اطلاعاتی منابع انسانی:
E HRM sp :
Book References
مراجع فارسی

مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد
مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد
مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد مقاله طراحی مفهومی سیستم ها

مقاله طراحی مفهومی سیستم ها

مبلغ فایل : 4000

طراحی مفهومی سیستم ها

طرح های مفهومی
* بررسی کیفیت اطلاعات و بانک های اطلاعاتی که در سیستم جدید در دسترس خواهد بود.
* بررسی تعداد عملیات، نسخه برداری و تکثیر پرونده ها و نقاط احتمالی

طراحی مفهومی سیستم ها

طرح های مفهومی
* بررسی کیفیت اطلاعات و بانک های اطلاعاتی که در سیستم جدید در دسترس خواهد بود.
* بررسی تعداد عملیات، نسخه برداری و تکثیر پرونده ها و نقاط احتمالی عدم انجام وظیفه مطلوب.
* زبیان طرح های مفهومی به صورت جزئیاتی تر ، در حالتی که هیچکدام ازموارد یاد شده نمی توانند منجر به تعیین طرح مفهومی برتر شوند.
در طراحی مفهومی سیستم نیازهای سیستم جدید که مجموعه ای از نیازهای منطقی و قابل قبول سیستم قدیم و نیازهای آشکار و تعیین شده در طول تجزیه و تحلیل و بررسی تفصیلی سیستم است تعیین می گردند و به جای تهیه فهرستی از نیازهای سیستم جدید بهتر است نیازهای آشکار تعیین شده در طول تجزیه و بررسی تفصیلی سیستم را به عنوان تغییراتی بر روی نمودارهای جریان داده های نهایی سیستم موجود اعمال نمود و نمودار های جریان منطقی سطوح مختلف سیستم جدید را ترسیم نمود و آن را در نشست هایی با مدیران و کاربران مورد بازنگری قرار داد.
...
با منابع درون متنی و منابع پایانی در 24 صفحه word قابل ویرایش

مقاله طراحی مفهومی سیستم ها
مقاله طراحی مفهومی سیستم ها
مقاله طراحی مفهومی سیستم ها مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان

مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان

مبلغ فایل : 4500

طراحی سازمان

هدف sp sp sp
تاریخچه sp sp sp
سازمان چیست sp sp sp
اهمیت سازمان sp sp sp
ابعاد طرح سازمان sp sp sp

طراحی سازمان

هدف sp sp sp
تاریخچه sp sp sp
سازمان چیست sp sp sp
اهمیت سازمان sp sp sp
ابعاد طرح سازمان sp sp sp
ابعاد ساختاری sp sp sp
ابعاد محتوایی sp sp sp
نمودار سازمانی sp sp sp
طرح واحدهای سازمانی sp sp sp
وابستگی دورن سازمانی sp sp sp
انواع وابستگی sp sp sp
طرح ریزی سازمان sp sp sp
اندازه سازمان sp sp sp
ساختار و استراتژی sp sp sp
نتیجه sp sp sp
خلاصه sp sp sp
پرسش sp sp sp
منابع و مأخذ

هدف :
تحقیق درباره صدها سازمان موجب می شود تا به دانشی دست بیابیم که بتوان بدان وسیله بر میزان اثر بخشی سازمان های دیگر افزود زیرا تئوری سازمان ها سیر تکاملی دارد. و از یک سو سرعت تغییرات در دنیا به بی سابقه افزایش یافته است . که بیشتر مدیران و سازمان های کنونی با این پدیده دست و پنجه نرم می کنند. ما در این مقاله می خواهیم ابتدا از اینکه سازمان چیست ، اهمیت آن در جامعه و برای فرد را توضیح بدهیم و در مورد ابعاد ساختاری و محتوایی و حتی نمودارهایی که در جهان متداول است بحث کنیم.
در پایان مقاله یک نتیجه گیری کلی از موضوع مورد بحث می شود .
26 4500

مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان
مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان
مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت

تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت

مبلغ فایل : 5500

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
مفروضات در مورد سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
روشهای خ

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
مفروضات در مورد سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
روشهای خصوصی سازی و تجربه آن در ایران
عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام
مشکلات اجرایی
فروش خصوصی سهام
مزایای عرضه خصوصی سهام
مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی
فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی
فروش شرکت به کارکنان و مدیران
...
جهانی شدن تحولاتی را در سیستم سرمایه گذاری در جهان ایجاد کرده است که گسترش بازارهای سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس های کالا و معاملات الکترونیکی از نمونه های این تحولات هستند. ما می توانیم چشمان خود را به حقایق موجود ببندیم و بی توجه به روند حرکت جهان راه گذشته خود را ادامه دهیم و یا می توانیم با مطالعه فرصت هایی که جهانی شدن برای ما فراهم آورده، از آنها حداکثر استفاده را کرده و اقدامات لازم را برای توسعه بازار سرمایه و بورس کشور و ایجاد ساختارهای قانونی و عملیاتی نوین، به عمل آوریم. با ارایه اطلاعات در مورد عملکرد و پیش بینی آینده شرکت های سهامی عام به مردم، به سهولت می توان فرهنگ سرمایه گذاری مردمی و نوین را از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در کشور گسترش داد. این امر جامعه ما را با برنامه ریزی مناسب در مسیر توسعه جامعه جهانی سوق خواهد داد و از نظر اسلامی نیز سرمایه گذاری به صورت مطلوبی انجام می شود.
...

تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت
تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت
تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری

تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری

مبلغ فایل : 3000

ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری

چکیده
در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان ص

ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری

چکیده
در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری ، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در این مقاله سعی شده به مفهوم رضایت مشتری و عوامل سازنده رضایت مشتری در سیستم بازاریابی تک تک و همچنین نمونه هایی واقعی از شرکتهایی که ایده بازاریابی تک تک در روابط بلند مدت با مشتری را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود .
...
نگاهی گذرا به تحولات بازارهای کشورهای صنعتی نشان می دهد که همه فعالان عرصه ی کسب و کار باید جور دیگر ببینند. باید بدانیم که دیگر دوره صف کشیدن مشتریان و خریداران در کشور ما رو به پایان است. کسب و کار آینده در مسیر مشتری مداری و مشتری محوری خواهد بود هر گاه خود را اولین مشتری دانستید که باید رضایتش را جلب نمایید و نیز به دنبال آن هرگاه رضایت درونی شما بر رضایت بیرونی شما مقدم شد، مهمترین گام را در موفقیت بیرونی پایدار خود برداشته اید. کسانی که از خود ناراضی اند، کسانی که نسبت به تعهدات به خود خلف وعده می کنند و کسانی که برای خود ارزش واقعی قائل نمی شوند، چگونه می توانند نسبت به دیگران انرژی مثبت جاری سازند و در سطوح ارتباطی مناسبی با آنان قرار بگیرند؟
...

تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری
تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری
تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران

مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران

مبلغ فایل : 4500

بررسی و موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور

فهرست:

پیشگفتار
علل سرمایه گذاری خارجی
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
صدور سرمایه به ایران
مقایسه روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در

بررسی و موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور

فهرست:

پیشگفتار
علل سرمایه گذاری خارجی
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
صدور سرمایه به ایران
مقایسه روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با جهان
جدول 1 جریان ورودی FDI بر حسب کشور میزبان (میلیون دلار)
تجارب ایران در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نوسازی بخش صنعت
مبانی و موانع قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران
موانع فرهنگی اجتماعی
شرایط و موانع اقتصادی
موانع تاریخی سیاسی
طرح قانون جلب و جذب سرمایه خارجی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار
تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بر رشد و توسعه اقتصادی است که خود می تواند از خاستگاه های درونی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان های تسهیل کننده این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایه تعامل با سیاست های صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.
...
شرایط و موانع اقتصادی
شرکتهای فرا ملیتی به واقع حق انتخاب دارند که دارایی ها، فنون، توان مدیریتی و کارآفرینی خود را به هرجا که برایشان سود بیشتری دارند منتقل سازند. این بنگاه ها از همه نظر کشورهای جهان را ارزیابی می کنند تا با توجه به اهداف و اولویتهای مشخص خود جایگاه مطلوب سرمایه گذاری را تعیین نمایند. یکی از عمده ترین معیارهای ارزشیابی FDI شرایط اقتصادی کشور میزبان است. بر اساس جدول منتشر شده از سوی آنکتاد در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ارزیابی اقتصادی با توجه به انگیزه بنگاه ها به صورت بنگاه های جویای بازار ، جویای منابع/دارایی و جویای بهره وری تقسیم می شوند. تأکید بنگاه های جویای بازار بر اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است.
...

مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران
مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران
مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط

مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط

مبلغ فایل : 8000

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در sp SMEs

بصورت جامع و کامل با تصاویر و جداول کامل و رفرنس پاورقی و منابع پایانی دارای 74 صفحه

فهرست مطالب:

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در sp SMEs

بصورت جامع و کامل با تصاویر و جداول کامل و رفرنس پاورقی و منابع پایانی دارای 74 صفحه

فهرست مطالب:
مقدمه
تعاریف و مفاهیم شرکت های کوچک و متوسط
جدول 1: طبقه بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا
توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط
تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی
شکل 1: تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
شکل 2: مقایسه کاربرد فناوری اطلاعات بر اساس اندازه شرکتها
شکل 3: انواع تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
شکل 4: مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
شکل 5: مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
شکل 6: موانع بکار گیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط برخی کشورهای امریکای جنوبی
سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی
تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی
پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه
پیشنهادات
منابع و مآخذ
................................................
1. sp sp sp مقدمه
شرکت های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی نژاد، 1372)
...
اهداف برنامه:
اهداف اصلی sp E Business Forum عبارتند از:
sp sp sp گسترش مباحث پیرامون اقتصاد الکترونیکی در کل جهان.
sp sp sp بررسی و اطلاع رسانی در مورد نوآوری های تجارت الکترونیکی در یونان.
sp sp sp فراهم آوردن فرصت هایی برای صنف های تجاری به منظور مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در زمینه ایجاد محیط مناسب برای ICT و تسریع گسترش ICT در میان کسب و کارهای کوچک و متوسط یونان.
sp sp sp ایجاد کتابخانه الکترونیکی در زمینه تجارت الکترونیکی در یونان و در سطح بین المللی.
sp sp sp هماهنگی تمام فعالیت هایی که در کل کشور در زمینه تجارت الکترونیکی و در سطح بین المللی انجام می گیرد.
...

مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط
مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط
مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران

مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران

مبلغ فایل : 3000

شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد ایران
مقدمه
امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی sp پایه اصلی sp ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل sp مهم تعیین کننده sp درروند توسعه اقتصادی اجتماعی ه

شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد ایران
مقدمه
امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی sp پایه اصلی sp ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل sp مهم تعیین کننده sp درروند توسعه اقتصادی اجتماعی هر کشور محسوب sp می شود . تجارب دهه های sp پس از جنگ جهانی دوم sp بوضوح نشان می دهد که سرمایه انسانی علت sp اساسی تفاوت میان کشورها sp وجوامع sp مختلف است .در این میان ،افزایش چشمگیر در آمد نفت اعضای اوپک طی دهه 1970 ،اگر چه سرمایه فراوانی sp در اختیا ر این کشورها قرار داد، ولی سبب توسعه آنها نگردید .این تجربه ثابت می کند که فقدان sp سرمایه انسانی sp یا عدم استفاده کار آمد sp از آن سبب می شود که حتی وجود sp در آمدهای سرشار نفتی نیز sp به توسعه واقعی منجر نگردد.
...
نتیجه گیری
sp برای برنامه ریزی وسیاستگذاری اشتغال ،باید تحولات آن را بررسی کرد . بررسی تحولات سه دهه اخیر اشتغال در ایران sp ،بیانگر تغییر ماهیت بازار نیروی کار کشور است .بررسی روند تحولات بازار کار ایران sp نشان می دهد نرخ فعالیت sp عمومی در ایران بسیار پایین است .این شاخص بویژه در دوران پس از انقلاب کاهش یافته واقتصاد کشور را در وضع نابسامانی قرار داده است .کاهش این نرخ ،بار تکفل ،نرخ پس انداز وتوان سرمایه گذاری در کشور را تحت تاثیر قرار داده sp است .
...

مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران
مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران
مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی

مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی

مبلغ فایل : 3500

فهرست:
مقدمه
ضرورت تغییر
شناخت علل تغییر
شناسایی منابع تغییر
طبقه بندی انواع تغییر
تمرکز بر اهداف
تشخیص تقاضا برای تغییر
انتخاب تغییرات ضروری
ارزیابی پیچیدگی
شیوه های مشارکت دادن افراد
انتخاب مقیاس زمانی

فهرست:
مقدمه
ضرورت تغییر
شناخت علل تغییر
شناسایی منابع تغییر
طبقه بندی انواع تغییر
تمرکز بر اهداف
تشخیص تقاضا برای تغییر
انتخاب تغییرات ضروری
ارزیابی پیچیدگی
شیوه های مشارکت دادن افراد
انتخاب مقیاس زمانی
تهیه برنامه عمل
پیش بینی اثرات تغییر
پیش بینی مقاومت در برابر تغییر
آزمایش و کنترل برنامه ها
اطلاع رسانی در مورد تغییر
واگذاری مسوولیت
ایجاد تعهد
تغییر فرهنگ
کنترل مقاومت
نظارت بر پیشرفت
بازنگری پیش فرض ها
حفظ انگیزه حرکت
اعمال تغییرات بیشتر
منابع و ماخذ

ضرورت تغییر
تغییر کلیه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. اتخاذ یک رویکرد آینده نگر تنها راهی است که به کمک آن می توانید آینده را، چه به عنوان یک فرد و چه بعنوان یک سازمان، در دست بگیرد.
بنابراین، پذیرای تغییر باشید و یاد بگیرید که عناصر مثبت آن را توسعه دهید.
1 sp sp sp کلیه تغییراتی را که مدنظر دارید یادداشت و برای ایجاد آنها برنامه ریزی کنید.
2 sp sp sp اگر احساس می کنید که در برابر تغییر مقاوم هستید، در جستجوی علت آن باشید.
...

مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی
مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی
مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای

مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای

مبلغ فایل : 5000

شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای

چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه ای در مناطق مختلف جهان تجربه می شود. در منطقه ای که

شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای

چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه ای در مناطق مختلف جهان تجربه می شود. در منطقه ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه ای &rdquo سازمان همکاری اقتصادی&ldquo و &rdquo شورای همکاری خلیج فارس&ldquo قرار دارند که بالقوه می توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می دهد که بین این کشورها تفاوت های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین الملل باشند.
...
شاخص آزادسازی اقتصادی
طی دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان، از جهانی شدن اقتصاد متأثر شده اند. توسعه تجارت بین الملل به گونه ای اتفاق افتاده است که گسترش رقابت بین المللی بین کشورهای صنعتی را از یک سو و بین کشورهای صنعتی و اقتصادهای آسیایی تازه صنعتی شده (NIEs) را از سوی دیگر به دنبال داشته است. این پدیده در سلیقه ها، سرمایه گذاری، تجارت بین الملل و حتی در بازار نیروی کار اثر داشته و رقابت بین الملل را گسترش داده است.
...

مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای
مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای
مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد

تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد

مبلغ فایل : 5500

شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

فهرست مطالب
چکیده sp sp sp 3
مقدمه و طرح موضوع sp sp sp 4
1 جهانی شدن اقتصاد sp sp sp 5

شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

فهرست مطالب
چکیده sp sp sp 3
مقدمه و طرح موضوع sp sp sp 4
1 جهانی شدن اقتصاد sp sp sp 5
2 شاخص های جهانی شدن sp sp sp 8
3 شاخص های ترکیبی sp sp sp 10
4 شاخص های غیر ترکیبی sp sp sp 19
1 4 شاخص های باز بودن تجاری sp sp sp 20
1 1 4 شاخص های وقوعی sp sp sp 20
2 1 4 شاخص های پیامدی sp sp sp 23
2 4 شاخص های باز بودن مالی sp sp sp 33
5 فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص ها sp sp sp 34
6 ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد sp sp sp 37
جمع بندی وملاحظات sp sp sp 42
منابع sp sp sp 46

جهانی شدن اقتصاد

یکی از پدیده های بسیار قابل توجه دهه های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد. در نیمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته است.
...

تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد
تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد
تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

مبلغ فایل : 3500

سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی

مقدمه :
با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر ج

سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی

مقدمه :
با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر جغرافیایی نیمه مستقل (قسمتی مستقل و قسمتی وابسته) و نیمه جاودان (دارای عمر محدود) هستند که عملکرد کلی خودشان را جهت پاسخگویی برروی نیازهای بازار و ظرفیت های تکنولوژی ارتباط اطلاعات بوسیله تطبیق دادن پیوسته شکل سازمانی خود توسعه داده اند (wassenar 1999) .
...
نتیجه :
سازمان مجازی یک شکل عملیاتی نوید دهنده و امیدبخش در قرن 21 است . به سبب سطوح مختلف نرم افزاری و سخت افزاری موجود در سازمان مجازی در مقایسه با سازمان های سنتی روش های مدیریت کیفیت متفاوت می باشند. در این مقاله مباحث مدیریت کیفیت مرتبط با سازمان مجازی تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
...

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی
مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی
مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید

تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید

مبلغ فایل : 3500

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان
تجربه ای در بهبود و ارتقای بهره وری در فرایند تولید
( در نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات )
پیشگفتار
در اجرای سیاست و برنامه های دولت و محور قرا گرفتن کشاورزی ، وزارت کشاورزی نیز به نوبه خود به عنوان متولی آن جهت آ

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان
تجربه ای در بهبود و ارتقای بهره وری در فرایند تولید
( در نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات )
پیشگفتار
در اجرای سیاست و برنامه های دولت و محور قرا گرفتن کشاورزی ، وزارت کشاورزی نیز به نوبه خود به عنوان متولی آن جهت آماده سازی بستر کار و مکانیزاسیون کشاورزی ، تعدادی ماشین آلات عمرانی و راهسازی تأمین کرد و متناسب با نیاز استانها در سطح کشور توزیع نمود تا در پروژه های عمرانی از جمله
1 sp sp sp تسطیح و یکپارچگی سازی اراضی
2 sp sp sp احداث سدهای خاکی
...
منحنی های هزینه ، حداقل هزینه را در سطوح مختلف تولید نشان می دهد و شامل هزینه های مخفی و sp هزینه های آشکار هستند . هزینه های آشکار به مخارج واقعی سازمان مربوط می شود که با آن نهاده های مورد احتیاج خود را می خرد و یا اجاره می کند و هزینه های مخفی مربوط به مقادیری از نهاده ها می شود که مالکیت آن متعلق به سازمان است و در جریان تولید توسط سازمان بکار گرفته می شود . ارزش این نوع نهادها باید محاسبه و یا تخمین زده شود .
...

تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید
تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید
تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت

مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت

مبلغ فایل : 4000

سیستم اطلاعات مدیریت

چکیده
1 مقدمه
sp 2 مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن
3 انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان
4 سیستم های اطلاعات مدیر

سیستم اطلاعات مدیریت

چکیده
1 مقدمه
sp 2 مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن
3 انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان
4 سیستم های اطلاعات مدیریت
4 1 تعریف سیستم اطلاعات مدیریت
4 2 مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت
4 3 نیاز به یک پایگاه اطلاعات
4 4 مدل های تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت
4 5 ابعاد طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت (دیویس و اولسون 1985، 28 44)
مراجع

این مقاله جایگاه، نقش، تعریف، مفهوم، ابعاد و طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت را شرح می دهد. مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن، انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان، تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت، نیاز به یک پایگاه اطلاعات، مدل های تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت و ابعاد طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت از جمله مباحث این مقاله هستند.

مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت
مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت
مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد

مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد

مبلغ فایل : 8500

مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد

مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و

مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد

مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون sp sp احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و sp sp سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن sp متوسل به صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
...

تعارض حق ثالث با حق موضوع اجراییه

اجراییه در صورتی می تواند به استیفای حق بستانکار منتهی شود که در تعارض با حق ثا لث نباشد ، وگرنه وسیله ای مشروع برای دارا شدن غیر عا دلا نه بستانکار به شمار می رود . در این صورت ، عیب این روش ، این خواهد بود که دولت به کمک بستانکاری که به ظاهر ، ذیحق و در واقع حقی نداشته است ، حق دیگر ی را تضییع و در حق این بستانکار تثبیت کرده است . از این رو ، هر کجا که حق ثا لث با اجرای مفاد اجراییه در تعا رض باشد ، اجرای آ ن متوقف می شود . پس ، تعارض حق ثا لث با حق موضوع اجراییه ، یک طاری اجرایی است .
...

فهرست:
مقدمه
بخش اول تعریف سند و انواع آن sp
1 sp sp sp تعریف سند و انواع آن
2 sp sp sp انواع سند
3 sp sp sp شرایط سند رسمی
فصل اول آثار حقو قی ثبت اسناد
فصل دوم صدور اجراییه
مبحث اول عملیات اجرایی
1 sp sp sp فرستادن اجراییه نزد مسؤول اجراء و اطلاع به متعهد
2 sp sp sp ابلاغ اجراییه
مبحث دوم ترتیب اجراء
1 sp sp sp اسناد بدون وثیقه
2 sp sp sp اسناد دارای وثیقه
مبحث سوم روش بازداشت
1 روش بازداشت اموال بدهکار
2 روش با زداشت اموال نزد شخص ثالث
بخش دوم شکایات اجرایی
1 sp sp sp شکایت از اجراء سند
فصل اول توقیف عملیات اجرایی
بخش سوم طواری اجرایی
1 sp sp sp شکایت از دستور صدور اجراییه
2 sp sp sp اعتراض به بازداشت مستثنیات دین
3 sp sp sp اعراض مرتهن از رهن
4 sp sp sp تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
5 sp sp sp توقف تاجر مدیون
6 sp sp sp فوت یا حجر مدیون
7 sp sp sp تلف واقعی یا حکمی وثیقه
8 sp sp sp تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
9 sp sp sp ابطال عملیات اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد
مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد
مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان

تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان

مبلغ فایل : 2500

سرمایه فکری شایستگان

توسعه شایسته سالاری در سازمانها
شایستگی ها در مدیریت
شایسته سالاری و بهره وری
تحکیم شایسته سالاری در حکومتها
بهره وری دانایی
آسیب شناسی واحدهای گزینش

سرمایه فکری شایستگان

توسعه شایسته سالاری در سازمانها
شایستگی ها در مدیریت
شایسته سالاری و بهره وری
تحکیم شایسته سالاری در حکومتها
بهره وری دانایی
آسیب شناسی واحدهای گزینش

توسعه شایسته سالاری در سازمانها

شایسته سالاری که به مفهوم به کارگماری مناسب ترین افراد در متناسب ترین جایگاه ها در یک سازمان بیان می شود، در سازمانهای رشدیافته و یا در حال رشد بسیار بااهمیت و در میان مدیران این اهمیت بیشتر است.
...

تحکیم شایسته سالاری در حکومتها

آقای علی بنیادی نایینی، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و دکتر داود هادیفر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله مشترک خود جایگاه شایسته سالاری درایران را موردبررسی قرار دادند. این دو معتقدند: آنچـــه امروزه دولتها به سوی آن گــــام برمی دارند ایجاد ثبات در مدیریتها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم بر شایسته سالاری است، شایسته سالاری مبتنی بر شایسته خواهی و شایسته گزینی.
...

تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان
تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان
تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

مبلغ فایل : 4000

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

نقش سرمایه در رشد اقتصادی

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می با

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

نقش سرمایه در رشد اقتصادی

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.
نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
...

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدوده جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می شود، اما این قلمرو تغییر می کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدوده رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد.
...

فهرست مطالب:
تقش سرمابه در رشد اقتصادی sp sp sp 1
منابع تأمین سرمایه sp sp sp 1
معیارهای سرمایه گذاری sp sp sp 3
نقش سیاست های پولی در توسعه اقتصادی sp sp sp 7
نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی sp sp sp 10
شاخص های بهره وری sp sp sp 14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی sp sp sp 20
نقص در کنترل عملکردهای خارجی sp sp sp 27
منابع sp sp sp 29

مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی تحقیق انواع سازمانهای نوین

تحقیق انواع سازمانهای نوین

مبلغ فایل : 2200

سازمانهای نوین

مقدمه:

مدل سنتی سازمان یا به عبارتی گروه های بزرگ کارکنان که وظایف تخصصی را با هماهنگی متمرکز انجام می دهند، در سال های

سازمانهای نوین

مقدمه:

مدل سنتی سازمان یا به عبارتی گروه های بزرگ کارکنان که وظایف تخصصی را با هماهنگی متمرکز انجام می دهند، در سال های زیادی از قرن بیستم، از نظر اقتصادی قابل قبول بود. ولی امروزه این نوع سازمان ها اعتبار و سودمندی چندانی ندارد، زیرا بسیار پرهزینه هستند و از کاربری لازم نیز بی بهره اند. سازمان های جدید دیگر در بند هرم های سلسله مراتبی نیستند که در قله آن مدیر ارشدی که همه چیز را می داند و همه چیز را sp sp sp می بیند قلمرو پیرامون را تحت نظر داشته باشد.
آنچه درآینده به وفور دیده خواهد شد، اشکال سازمانی هستند که ساختارشان مبتنی بر تشریک مساعی واحدهای مستقل بنا می شود.
...

سازمان بدون مرز

این ساختار فاقد مرزهای سنتی هستند. در این ساختارها جریان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهای خارجی مشتریان، تولیدکنندگان و سایر واحدها برقرار است و سازمان در ارتباط با درون و بیرون هیچ گونه مرزی را نمی شناسد.
وحدت، یکپارچگی و تلفیق از ویژگی های ساختار بدون مرز هستند که موجب استفاده اثربخش از استعدادها، توانایی ها و تخصص افراد بی شمار در سازمان می شود که همه لزوماً عضو دائم سازمان نیستند.
...

تحقیق انواع سازمانهای نوین
تحقیق انواع سازمانهای نوین
تحقیق انواع سازمانهای نوین مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

مبلغ فایل : 3500

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

گسترش سیستم های اطلاعاتی باعث می شود که از ماهیت بروکراتیک مدیریت دولتی کاسته شده وبه سمت وسوی اینفوکراسی گام بردارد. برخی از صاحبنظران براین باورند که ب

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

گسترش سیستم های اطلاعاتی باعث می شود که از ماهیت بروکراتیک مدیریت دولتی کاسته شده وبه سمت وسوی اینفوکراسی گام بردارد. برخی از صاحبنظران براین باورند که با تصمیم فن آوری اطلاعات، مبانی دموکراسی درمدیریت دولتی تضعیف می شود زیرا ماهیت فن آوری اطلاعاتی بیش از آنکه جهت گیری دومکراتیک داشته باشد، گرایشهای تکنوکراتیک دارد. ازسوی دیگر عده ای براین باورند که به کمک فن آوری اطلاعات ارزشهای دموکراتیک مانند تکثرگرایی، آزادی بیان، تقویت خواهد شد. درجهان ارتباطات، کنترل مستقیم جای خود رابه ابزارهای غیرمستقیم مانند استانداردسازی، آموزش وپرورش می دهد. اطلاعات مبنای قدرت است وانحصار قدرت از هرنوعش که باشد دربلندمدت تبعات منفی خود رانمایان می سازد، هم به جامعه زیان می رساند وهم کل حاکمیت رازیرسؤال می ببرد. (زاهدی 1380،7 125)
پس برای این مهارانحصار باید به نوعی اخلاقیات معتقد بود مدیریت باید دربهره گیری از مظاهر جدید فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی باید الزامات اخلاقی چون: 1 بهبودکیفیت خدمات دستگاههای حکومتی؛2 اطمینان ازمحرمانه بودن اطلاعات مردم ؛و 3 دوطرفه بودن جریان اطلاعات میان مردم وحکومت، را رعایت کند. ...

مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر

مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر

مبلغ فایل : 8000

سیستم های تولید انعطاف پذیر

این مقاله به دنبال آن است که بیان کند تولید انعطاف پذیر و کارکرد آن چیست و چگونه می

سیستم های تولید انعطاف پذیر

این مقاله به دنبال آن است که بیان کند تولید انعطاف پذیر و کارکرد آن چیست و چگونه می توان آن را به تمام گوشه و کنار جهان برد، به گونه ای که همگان از آن منتفع شوند. تولید انعطاف پذیر چیست؟ شاید بهترین راه برای تبیین این سیستم مقایسه آن با تولید دستی و تولید انبوه است.
مقدمه sp
تولید انعطاف پذیر
مزیت رقابتی تولید انعطاف پذیر
رفتار با مشتری
افزایش توانایی جهت رقابت
تعریف جدید از سازمان
آزادی عمل در قیمت گذاری
خط سیر انتقال کالا
روشهای تبلیغاتی
ماهیت فعالیتهای فروش
اقدامات و فعالیتهای مدیران
اتوماسیون
سطوح سلسله مراتبی سیستم های اتوماسیون صنعتی
سطح Element
سطح فیلد Field Level
sp سطح: (Call Level )Cell
sp سطح(Areal Level)Area
سطح: (Plant Level)
منابع

مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر
مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر
مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی

مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی

مبلغ فایل : 7500

مقدمه
اعتلاء سطح زندگی مردم و سطح تولید و همچنین رشد علمی، مستلزم سرمایه گذاری به میزان وسیع است. همانگونه که سرمایه، تمدن را پی ریزی می کند، امروز هم ترقی اجتماع ما مبتنی بر سرمایه است. در تولید کوچکترین و بی اهمیت ترین کالا تا ایجاد بزرگترین تاسیسات اتمی سرمایه س

مقدمه
اعتلاء سطح زندگی مردم و سطح تولید و همچنین رشد علمی، مستلزم سرمایه گذاری به میزان وسیع است. همانگونه که سرمایه، تمدن را پی ریزی می کند، امروز هم ترقی اجتماع ما مبتنی بر سرمایه است. در تولید کوچکترین و بی اهمیت ترین کالا تا ایجاد بزرگترین تاسیسات اتمی سرمایه سهیم است. منتهی هرچه تولید و محصول مهمتر و عظیم تر باشد، اهمیت سرمایه در تولید نیز بیشتر می شود.
بوسیله سرمایه است که نیروی عظیم طبیعت مهار می شود، هر چیز بوسیله نیروی علم و دانش بوده که بشر توانسته است نیروی احتراق زغال سنگ و نفت و نیروی باد وآبشار و بالاخره نیروی سهمگین اتم را در اختیار خود گیرد و علم بزرگترین نیروی تولید ثروت است، ولی اکتشافات علمی خود زائیده سرمایه گذاری در راه تعلیم و تربیت و تحقیقات و تبعات علمی است.
تفاوت بین سطح درآمد مردم کشورهای جهان، نه تنها بخودی خود، کم نمی شود، بلکه بعلت رشد علمی که کشورهای توسعه یافته از آن برخوردارند، روزبروز بر وسعت و دامنه آن افزوده می گردد. رشد علمی، به حدی در افزایش درجه رفاه مادی کشورهای توسعه یافته موثر است که می توان گفت:
کشورهای پیشرفته هستند که در آنها تفکر علمی سابقه طولانی تر و شیوع بیشتر و رسوخ زیادتر است.
...
فصل اول
توسعه اقتصادی
رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی
رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی
فصل دوم
کشورهای توسعه نیافته
تعریف کشورهای توسعه نیافته
خصوصیات کشورهای توسعه نیافته
طبقه بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی
فصل سوم
سرمایه و عوامل موثر در تشکیل آن
تعریف و مشخصات سرمایه
عوامل موثر در تشکیل سرمایه
فصل چهارم
امکانات افزایش تولید ملی
ازدیاد عوامل تولید
ترکیب عوامل تولید با استفاده از شیوه های نوین تولید
قدرت تولید و تشکیل سرمایه
افزایش درآمد و تغییرات تقاضا
سرعت رشد و توسعه اقتصادی
فصل پنجم
برآورد سرمایه
عوامل موثر دربرآورد سرمایه
ضریب سرمایه گذاری
معیار سرمایه گذاری در تقدم و تاخر طرحهای توسعه
فصل ششم
رشد متوازن
فصل هفتم
پس انداز
فصل هشتم
تورم و اعتبار
فصل نهم
مالیات و هزینه های دولت
مالیات
هزینه های دولت
مالیات و پس انداز
مالیات و تورم
فصل دهم
علل و چگونگی سرمایه گذاری خارجی
علل سرمایه گذاری خارجی
چگونگی سرمایه گذاری خارجی
نتیجه گیری
منبع

مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی

مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی

مبلغ فایل : 5500

در این مقاله سعی شده است ضمن نشان دادن اهمیت هدفگذاری در تبلیغات، راهکارهایی برای تعیین اهداف تبلیغاتی مناسب برای تبلیغ دهندگان ارائه شود.
فهرست مطالب:

چکیده
1 مقدمه
2 تعریف تبلیغات
3 پیدایش تبلیغات
4 بررسی مفهوم اثر بخشی

در این مقاله سعی شده است ضمن نشان دادن اهمیت هدفگذاری در تبلیغات، راهکارهایی برای تعیین اهداف تبلیغاتی مناسب برای تبلیغ دهندگان ارائه شود.
فهرست مطالب:

چکیده
1 مقدمه
2 تعریف تبلیغات
3 پیدایش تبلیغات
4 بررسی مفهوم اثر بخشی
5 اثر بخشی در تبلیغات
6 مزایای هدفگذاری تبلیغات
6 نتیجه گیری
مراجع
پی نوشتها

مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی
مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی
مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه

مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه

مبلغ فایل : 8000

سبکهای مدیریتی سازمانهای تحقیق و توسعه

مقدمه
sp هدف از این مقاله فهم این م

سبکهای مدیریتی سازمانهای تحقیق و توسعه

مقدمه
sp هدف از این مقاله فهم این مطلب است که آیا در سازماندهی و مدیریت فعالیتهای " تحقیق و توسعه" شیوه های متفاوتی وجود دارد؟ هم از منظر علم مدیریت (راسل و دیگران، 1991) و هم از دیدگاه سازمانی (توئیس 1987) این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
sp اما این مطالعات " تحقیق و توسعه" را همچون نوعی " جعبه سیاه" تلقی کرده اند، یعنی تمرکز این مطالعات بر آن دسته از فعالیتهای سازمانها و شرکتها قرار داشته است که به توسعه فناوریها و محصولات جدید اختصاص یافته اند. موارد دیگری از مطالعات تحقیق و توسعه به سهم و نقش مخارج کل تحقیق و توسعه کلان در رشد اقتصادی کشورها پرداخته اند. گل ورم در یک مطالعه بین المللی نمونه ای متشکل از 52 کشور در حال توسعه و 18 کشور توسعه یافته را برگزیده اند و نقش بارز مخارج " تحقیق و توسعه" بر رشد اقتصادی را به تأیید رسانیده اند. مطالعه آنها مؤ ید این امر است که مخارج تحقیقات تأثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه داشته و دارند.
...

تعامل برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی از مفاهیم عمده در ادبیات آموزشی است. آنچه در پی می آید مروری دوباره برتعاریف این سه مفهوم و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر است.
از آنجا که برنامه ریزی، راه و روشی برای هدایت منظم فعالیت های انسانی برای اهداف و مقاصد مشخصی است و به تعبیری دیگر نقشه راه برای رسیدن به مقصود و جهت گیری منطقی برای فعالیت هاست منطقاًَ لازم است از نیازها و انتظارات، شرایط و امکانات، منابع و تجهیزات و همچنین موانع و محدودیت ها اطلاعات جامع و دقیقی جمع آوری کنیم و برای تحقق اهداف مورد نظر، مناسب ترین و مؤثرترین راهبردها را پیش بینی و توصیه نماییم.
برنامه ریزی یک فرایند آگاهانه و سیستماتیک جهت تصمیم گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک گروه یا سازمان است.با برنامه ریزی صحیح امور ساماندهی شده و تامین منابع انسانی و هدایت رهبری به ویژه نظارت وکنترل اجرائی تر و اثربخش تر خواهد شد.
...

نقش مدیران آموزشی در پرورش تفکر خلاق

جوامع برای رشد و بالندگی به نیروهای متفکر نیاز دارند. در حقیقت نیروهای انسانی متفکر شالوده و اساس پیشرفت در کشور هستند. تا سالها پیش نگرش مربیان به آموزش معطوف به ارائه اطلاعات و آموختن مهارت به یادگیرندگان بود و از این رو استفاده از روشهایی که تمرین و تکرار نامیده می شد بسیار مفید به نظر می رسید. در کنار آموزش رسمی روابط شاگرد استادی در بسیاری از کسبه ها رواج داشت و شاگرد برای تسلط یافتن بر کاری و رسیدن به درجه استادی سختی و رنج فراوانی را متحمل می شد.
...

مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه
مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه
مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

مبلغ فایل : 9000

sp روش تحقیق در مدیریت

فصل اول کلیات
مباحثی در زمینه شناخت
دیدگاه های شناختی
مفهوم و فلسفه تحقیق علمی
هدف تحقیق علمی
قواعد تحقیق علمی

sp روش تحقیق در مدیریت

فصل اول کلیات
مباحثی در زمینه شناخت
دیدگاه های شناختی
مفهوم و فلسفه تحقیق علمی
هدف تحقیق علمی
قواعد تحقیق علمی
پیش نیازهای تحقیق علمی
تعاریف علم ،علوم انسانی،نظریه، و.....
شناخت انواع متغیر
... و شناخت فرایند تحقیق علمی
فصل دوم انواع تحقیقات علمی
تحقیقات علمی بر اساس هدف sp sp sp
بنیادی
کاربردی
عملی sp sp sp
تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش
تاریخی
توصیفی
هبستگی
تجربی
علمی
فصل سوم انتخاب و بیان مساله تحقیق
طرح مساله تحقیق
انتخاب و تعیین حدود مساله
مطالعه ادبیات و سوابق مساله تحقیق
شناسائی و تحلیل مساله تحقیق
تعیین متغیرها و تدوین مدلهای علًی
نحوه بیان مساله ونگارش آن
فصل چهارم تدوین فرضیه
تعریف فرضیه
نقش فرضیه در تحقیق علمی
انواع فرضیه در تحقیقات تجربی
ویژگیهای یک فرضیه خوب
شیوه نگارش و ارزیابی فرضیه sp
فصل پنجم نمونه گیری
تعریف نمونه و جامعه آماری
انواع نمونه و روش انتخاب آن
نمونه های احتمالی
نمونه های غیر احتمالی
روشهای بر آورد حجم نمونه
ملاحظات مربوط به برآورد حجم نمونه
فصل ششم ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات
تعریف ابزار سنجش sp
انواع ابزار سنجش
ابزارهای استاندارد
ابزارهای محقق ساخته
مقیاسهای سنجش
مقیاسهای سنجش کمیًات
طیفهای سنجش کیفیًات
روائی و پایایی ابزار سنجش
فصل هفتم روشهای گردآوری اطلاعات
انواع روشهای گردآوری اطلاعات
روشهای کتابخانه ای
روشهای میدانی
روش آزمون
پرسشنامه
مصاحبه
مشاهده
و . . . . .
روشهای ترکیبی
فصل هشتم کد گذاری استخراج و طبقه بندی داده ها
تعریف کد گذاری
روش اجرا
استخراج داده ها
دستی
سوالات sp باز
سوالات بسته
استفاده از رایانه
سوالات sp باز
سوالات بسته
فصل نهم تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل کیفی
تجزیه و تحلیل کمی
استفاده از آمار توصیفی
استفاده از آمار استنباطی
فصل دهم تنظیم و تدوین گزارش تحقیق
عناصر و ساختار گزارش تحقیق
عنصر مقدمات
عنصر فهرستها
عنصر متن
عنصر کتابنامه
عنصر پیوستها
sp شیوه استفاده از اثار دیگران
فصل یازدهم تهیه و تنظیم طرح تحقیق
دلایل توجیهی تهیه طرح تحقیق sp sp sp
تسهیل برنامه ریزی اجرائی
کسب حمایت دیگران
آگاه کردن افراد موثر در تصویب
انواع طرح تحقیق
بر اساس ماهیت تحقیق
بر اساس مراحل پیشرفت
عناصر و ساختار طرح تحقیقاتی

رشته : حسابداری sp sp مدیریت (دولتی ، بازرگانی و . . . )

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت
دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت
دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده

مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده

مبلغ فایل : 3000

سازمانهای یادگیرنده

فهرست:
چکیده
1 مقدمه
2 شرط لازم در شکل گیری سازمان های یادگیرنده
3 ویژگی های سازمان های یادگیرنده
4 ق

سازمانهای یادگیرنده

فهرست:
چکیده
1 مقدمه
2 شرط لازم در شکل گیری سازمان های یادگیرنده
3 ویژگی های سازمان های یادگیرنده
4 قواعد کلی در سازمان های یادگیرنده
5 راهکارهایی جهت تقویت سازمان های یادگیرنده
sp 6 جمع بندی
منبع

چکیده

یکی از ویژگی های اساسی سازمان های جدید، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت های جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است. هدف این مقاله ایجاد آشنایی با ویژگی های سازمان های یادگیرنده است.
...

مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده
مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده
مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده تحقیق سازمان

تحقیق سازمان

مبلغ فایل : 5000

فهرست مطالب
هماهنگی ارتباطات sp sp sp 1
هماهنگی و وظایف ستاد sp sp sp 2
سازمان کل بودجه sp sp sp 3
سازمان کل خدمات کشوری sp sp sp 4
سازمان کل تدارکات sp sp sp 4
هماهنگی و حیطه نظارت sp sp

فهرست مطالب
هماهنگی ارتباطات sp sp sp 1
هماهنگی و وظایف ستاد sp sp sp 2
سازمان کل بودجه sp sp sp 3
سازمان کل خدمات کشوری sp sp sp 4
سازمان کل تدارکات sp sp sp 4
هماهنگی و حیطه نظارت sp sp sp 7
میزان لزوم سرپرستی sp sp sp 9
قدمت سازمان sp sp sp 10
عدم تمرکز sp sp sp 10
شخصیت سرپرست و توانایی مرئوسین sp sp sp 11
حیطه نظارت و ارتباطات sp sp sp 13
هماهنگی و تشکیل کمیته sp sp sp 19
هماهنگی کردن طرق اجرای عملیات sp sp sp 17
اصول هماهنگی sp sp sp 18
هماهنگی از طریق بررسی تأثیر متقابل عملیات واحدهای دستگاه sp sp sp 18
هماهنگی از طریق مستقیم sp sp sp 19
هماهنگی در مراحل اولیه sp sp sp 19
هماهنگی به صورت یک جریان مداوم sp sp sp 20
ارتباطات sp sp sp 21
موانع ارتباطات sp sp sp 22
ارتباطات عمودی sp sp sp 26
ارتباطات مستقیم sp sp sp 30
ارتباطات دورانی sp sp sp 32
شبکه ارتباطات sp sp sp 33

یکی از طریق مؤثر هماهنگ کردن عملیات ، تقویت ستاد مرکزی ریاست سازمان است. واحدهای ستاد مرکزی به منزله چشم و گوش ریاست سازمان هستند که او را در تعیین خط مشی و تنظیم برنامه ، هماهنگ کردن عملیات و نظارت بر اجرای آن ، یاری می کنند. به عنوان مثال ، در سازمان حکومت مرکزی کشورهای متحدآمریکای شمالی ، ریاست جمهور در حدود 65 وزارتخانه و مؤسسات مستقل را رهبری می کند. بدیهی است که هماهنگ کردن عملیات این مؤسسات وسیع از توانائی یک نفر خارج است و به همین دلیل رئیس جمهور از طریق تقویت ستاد مرکزی خود عملیات واحدهای تابعه را هماهنگ می کند. ...
...

تحقیق سازمان
تحقیق سازمان
تحقیق سازمان مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران

مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران

مبلغ فایل : 8000

این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و

این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.
بررسی های موجود نشان می دهد که نهادهای علوم، فناوری و تولید در کشورهای توسعه یافته در ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ عمل می کنند. متقابلاً کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما از این نظر دچار پراکندگی هستند. نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه طراحی استراتژی علم و فناوری از طریق ساماندهی ساختارهای هدفمند و دائمی جالب توجه است. در ژاپن در سال 1965 آژانس علم و فناوری به منظور حمایت از علم و فناوری، تحت نظر نخست وزیر تشکیل شد تا برنامه ریزی برای تعیین و تدوین اولویت ها و خط مشی های اساسی پیرامون دو مقوله مذکور را به عهده بگیرد. کانادا شورای ملی تحقیقات کانادا (NRC) رهبری تحقیقات دولتی این کشور را به عهده دارد. sp (NRC) در این راه تلاشهای خود را به این شکل هدفمند کرده است که اطمینان حاصل کند همچون sp سایر ملل پیشرفته جهان از طریق علوم و فناوری به برتری رقابتی دست یابد و قادر به توسعه و نوآوری باشد. بودجه تثبیت شده، برنامه های هدفمند و سیاستهای جدید برای حمایت از نوآوری از اولویت های این کشور است. در کره جنوبی مؤسسه عالی علوم و فناوری کره جنوبی از سال 1986 یک مرکز سیاست علوم و فناوری تأسیس کرد تا در زمینه سیاست گذاری علمی پژوهشی به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد.
...
نتیجه گیری و پیشنهادات:
در صورتیکه بخواهیم تولید علم و فناوری در کشور را نهادینه کنیم ابتدا باید ایمان و باور خود را به این امر کامل کنیم، البته در چشم انداز و برنامه سوم و چهارم توسعه سیاستگذاران و برنامه ریزان با تعریف توسعه کشور مبتنی بر دانایی محوری بخش قابل توجهی از ایمان و باور خود را به این امر متجلی و نشان داده اند. با توجه به بررسی بعمل آمده که نشان از عدم اجرای بیشتر مصوبات و مواد قانونی برنامه ها sp میدهد بویژه درصدهایی مشخص از GNP که مقرر شده بود در طول برنامه سوم توسعه کشور به بخش پژوهش کشور اختصاص داده شود، علیرغم پیش بینی در بودجه سالیانه کشور محقق نشد. لذا پیشنهاد می گردد متولیان بخش پژوهش کشور تمام تلاش خود را برای اجرای این مطالبات قانونی به عمل آورند. sp sp
...

مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران
مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران
مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

مبلغ فایل : 3000

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

دارای 24 صفحه با منابع کامل و رفرس درون متنی

شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات
ICT(Information Communication Te

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

دارای 24 صفحه با منابع کامل و رفرس درون متنی

شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات
ICT(Information Communication Technology sp تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد ...
...
3 تبدیل میدان جنگ به بازار پیام
شکل گیری ارتباطات چندرسانه ای و در واقع توسط تکنولوژی های اطلاعاتی
ارتباطی ، پهنه گزینش عنصر سوم را بسیار وسیع تر کرده است و شکل های تازه ای از دریافت شلیک را فراهم ساخته که دور از چشم عنصر اول و عنصر دوم ، از طریق ارتباطات میان انسانی ، انسانی و رقومی و میان رقومی امکان پذیر شده است . به عبارت دیگر ، توسعه ICT عصری را به وجود آورده که می توان شکل گیری بازار جهانی پیام نامید . در این بازار خریداران پیام حسب نیاز ، سلیقه و ذائقه خود ، از میان انبوهی از کالا اکثراً بسیار ارزان تر از گذشته و در خیلی از موارد رایگان هر لحظه یکی را گزینش می کنند .
...

تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی

تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی

مبلغ فایل : 4000

روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی

فهرست:
مقدمه sp sp 1
چکیده sp sp 2
ویژگی های عمومی بازارهای کشاورزی sp sp 3
اشکال گوناگون بازار sp sp 5
بازاریابی

روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی

فهرست:
مقدمه sp sp 1
چکیده sp sp 2
ویژگی های عمومی بازارهای کشاورزی sp sp 3
اشکال گوناگون بازار sp sp 5
بازاریابی بین المللی sp sp sp 11
انواع سیاستهای رقابتی sp sp 16
نظام تجارت بین الملل sp sp 19
چگونگی غلبه بر موانع رقابت sp sp 24
تصمیم گیری در خصوص حضور در بازار بین المللی sp sp 29
برنامه بازار یابی sp sp 32
مفهوم کانل جامع در بازاریابی بین المللی sp 36 sp sp
نتیجه گیری sp sp sp 37
فهرست منابع sp sp sp 39

مقدمه
مسائل کشاورزی پیچیده اند و رابطه آنها با پاره ای عوامل اقتصادی ،مالی ، فنی و جمعیتی است هر نوشته ای راجع به بازارهای کشاورزی ، حتی اگر در حد این کتاب موجز باشد ، ضرورتا بایستی مسائل بسیار متنوعی را مورد بررسی قرار دهد
قبل از هر چیز ، باید بدانیم مشکلات sp بازارهای کشاورزی چیست؟ خصوصیات فنی آن کدام است ؟ مشکلات بین المللی محصولات عمده کشاورزی چگونه سازمان می یابد ؟
اما این را هم باید بدانیم که با کدام روش و با چه تشکیلاتی ، قوای عمومی و صاحبان مشاغل ذیربط ، اقدامات روزمره ناشی از این نابرابری را عمل به آنها ضروری است اعمال می کنند؟
نخستین اصل در مشکلات بین المللی صنایع غذایی وجود فراورده ها و خدمات و ارایه اصولی آنها برای تامین نیازها و ایجاد رضایت خریداران است
...

تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی
تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی
تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی تحقیق روانشناسی مدیریت

تحقیق روانشناسی مدیریت

مبلغ فایل : 3000

یکی ازشاخه های جدید علم و معرفت که مسئله نیروی انسانی ودیگر جنبه های مربوط دنیای کار را درکانون توجه خود دارد ،روانشناسی مدیریت است. این شاخه از دانش ،مطالعه علمی رابطه انسان ودنیای کار را مورد وجهه همت خود قرار داده است وسازگاری مردم را در جریان امرارمعاش خود باخصوصیات وویژگی های محل کار،با افرا

یکی ازشاخه های جدید علم و معرفت که مسئله نیروی انسانی ودیگر جنبه های مربوط دنیای کار را درکانون توجه خود دارد ،روانشناسی مدیریت است. این شاخه از دانش ،مطالعه علمی رابطه انسان ودنیای کار را مورد وجهه همت خود قرار داده است وسازگاری مردم را در جریان امرارمعاش خود باخصوصیات وویژگی های محل کار،با افرادی که درمحل کار با آنان سروکار پیدا می کنند،وبا کارها ومشاغلی که انجام می دهند،مورد مطالعه قرار می دهد.
روانشناسی مدیریت اینک آمیزه هایی است، ازعلم وعمل، که زمینه های تخصصی متعدد و گسترده ای از قبیل روانشناسی امور استخدامی،رفتار سازمانی ،توسعه سازمانی،روانشناسی مهندسی،مشاوره حرفه ای ،روانشناسی مصرف کننده وجز اینها را با مبحث فرعی متنوع دربرمی گیرد . از لحاظ علمی در پی بسط وگسترش sp علم ومعرفت درخصوص مردم در دنیای کاراست.
...
چگونه مشوق کارکنان باشیم؟
sp راهکارهای تشویق کارکنان به کار
sp sp sp همانطور که در ابتدای مطالب عنوان شد استرس در سطحی گسترده و پیچیده در تمامی فعالیت های ما مشاهده شده و به عنوان معضلی است که sp sp می تواند در حد شدید خود حتی به نابودی سازمان و جامعه بینجامد و برعهده مدیران است که با شناخت عوامل بوجود آورنده و تشدید کننده راه هایی برای کنترل موثر آن ( نه جلوگیری ) تدوین نمایند به طوری که استرس امری است اجتناب ناپذیر و نمی توان از آن دوری جست و به نوعی گریبان گیر تمامی افراد در هر سطحی و در هر مجموعه ای می شود. بنابراین مدیری را sp sp sp sp می توان موفق و موثر در کار کردن با افراد دانست که بتواند حالات روحی، روانی آنها را در محیط کار تشخیص دهد و این چنین حالاتی را در جهت مؤثر و به عنوان محرکی برای تلاش و انگیزش بیشتر افراد تبدیل نماید.
...

تحقیق روانشناسی مدیریت
تحقیق روانشناسی مدیریت
تحقیق روانشناسی مدیریت تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان)

تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان)

مبلغ فایل : 4000

پاورپوینت وجدان کاری

روابط کار در سازمان
در این تحقیق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددی که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد به توضیح وجدان کاری با سرفصل های :
تعریف وجدان کاری ،
رابطه وجدان

پاورپوینت وجدان کاری

روابط کار در سازمان
در این تحقیق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددی که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد به توضیح وجدان کاری با سرفصل های :
تعریف وجدان کاری ،
رابطه وجدان کاری و انضباط اجتماعی ،
رابطه بین وجدان ، بهره وری و توسعه پایدار ،
وجدان کاری و مفاهیم مشابه ،
راه کارهای عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرائی ،
اخلاق کار در غرب و
اخلاق کار در ایران
می پردازیم . و در نهایت با نتیجه مصاحبه ای از تعدادی از کارمندان اداره بهداشت و درمان چناران بحث را خاتمه می دهیم .
...

تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان)
تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان)
تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان) مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری

مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری

مبلغ فایل : 4000

فهرست مطالب
رهبری sp sp sp 1
نظریه رهبری sp sp sp 2
مرحله اول تحقیقات sp sp sp 4
مرحله دوم تحقیقات sp sp sp 7
مرحله سوم تحقیقات sp sp sp 8
عناصر رهبری sp sp sp 9
روابط متقابل

فهرست مطالب
رهبری sp sp sp 1
نظریه رهبری sp sp sp 2
مرحله اول تحقیقات sp sp sp 4
مرحله دوم تحقیقات sp sp sp 7
مرحله سوم تحقیقات sp sp sp 8
عناصر رهبری sp sp sp 9
روابط متقابل sp sp sp 10
موقعیت خاص رهبر sp sp sp 13
وصول به هدف با هدف های مشخص sp sp sp 16
شیوه های رهبری sp sp sp 17
عوامل ذاتی مدیر sp sp sp 19
عوامل ذاتی مرئوسین sp sp sp 19
عوامل ذاتی موقعیت sp sp sp 20
برای بررسی منظم نتایج تحقیقات مورد مطالعه ، نخست تحول و تطوری را که تاکنون در نظریه رهبری صورت گرفته به ترتیب تاریخ و قدمت زمان باختصار شرح می دهیم ، و سپس براساس نتایج حاصله از این تحقیقات رهبری را تعریف می کنیم و به شرح عناصر اساسی و شیوه های مختلف آن می پردازیم.
مرحله اول تحقیقات : آن چ که در پروژهشهای اولیه مورد توجه محققان قرار داشت تشخیص خصوصیات خلقی و جسمانی رهبر بود که او را از سایر افراد گروهی که وی در آن عضویت داشت، متمایز می نمود. اغلب چنین تصور می شد که قدرت رهبری سازمان در شخص واحدی متمرکز است، و چنانچه شخصی را برای اداره دستگاه برگزینیم که صفات روانی و جسمانی مشخصی داشته باشد، در این صورت خواهد توانست نیروی افراد را در جهت هدف های عالیه سازمان هدایت و رهبری کند. براساس این فکر کوشش های متعدد به منظور شناسائی صفات شخصی لازم برای رهبری به عمل آمد.
...

مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری
مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری
مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

مبلغ فایل : 3000

پژوهش حاضر ضمن بررسی انسجام گروهی و رفتار مربیان، عوامل مؤثر بر این دو فاکتور تیمی را مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کردند. این بدان معنی است که مربیان نظر بازیکنان را برای تصمیم گی

پژوهش حاضر ضمن بررسی انسجام گروهی و رفتار مربیان، عوامل مؤثر بر این دو فاکتور تیمی را مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کردند. این بدان معنی است که مربیان نظر بازیکنان را برای تصمیم گیری در ارتباط با شیوه های تمرین و اتخاذ استراتژی مناسب برای مسابقات و به طور کلی مسائل مربوط به تیم، مورد توجه قرار می دهند و معمولاً به تنهایی تصمیم نمی گیرند، در حالی که بر آموزش مهارت ها، تکنیک ها و تاکتیک ها و همچنین انجام تمرینات تأکید ویژه ای دارند؛ در مورد سایر سبک های رهبری مورد استفاده مربیان تفاوت قابل توجهی مشاهده نگردید. مرادی (1383)، پانتکو و سانتوس (1991) و بنت و مانوئل (2000) گزارش کردند که مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کنند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد (7،9،12)؛ حسینی (1386) در پژوهشی بر روی مربیان حرفه ای فوتبال نشان داد، مربیان بیشتر از رفتار آموزش و تمرین و کمتر از رفتار دموکراتیک استفاده می کنند (4).

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی
مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی
مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی

تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی

مبلغ فایل : 5000

اصول سرپرستی رضایت شغلی

مقدمه
در جوامع امروزی که افراد بخش قابل توجهی از فعالیت های روزانه شان را صرف کسب درآمد می کنند و یا از طریق آموزش های مختلف خود را برای فعالیت های شغلی آماده

اصول سرپرستی رضایت شغلی

مقدمه
در جوامع امروزی که افراد بخش قابل توجهی از فعالیت های روزانه شان را صرف کسب درآمد می کنند و یا از طریق آموزش های مختلف خود را برای فعالیت های شغلی آماده می سازند، به همین دلیل بحث از اشتغال و بررسی همه جانبه در خصوص ماهیت آن اهمیت زیادی پیدا نموده است. زیرا ممکن است این افراد فاقد مهارت های لازم باشند، علاقمند نبوده و یا از شغل خود ناراضی باشند. اما قسمتی از انگیزه ها و بهره وری در شغل به هماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی ها ، نیازها ، علایق و ارزش های افراد بستگی دارد. این هماهنگی سبب رضایت شغلی فرد می گردد و فقدان آن سبب نارضایتی، رضایت و عدم رضایت از شغل باکل زندگی فرد در ارتباط است و می تواند سبب شود که فرد در زندگی بهتر و راحت تر باشد یا نباشد. به همین جهت است که به شغل و عوامل مرتبط با آن نظیر رضایت شغلی توجه بیشتری می شود و این در حالی است که فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نظر روانی نیز او را ارضاء کند.
...

فواید بررسی رضایت شغلی

دیویس و نیواستروم (1985) فواید بررسی رضایت شغلی sp را بشرح زیر عنوان کرده اند:
1 sp sp sp رضایت شغلی کلی: یکی از فواید بکار بستن این بررسی، این است که مدیریت را از ترازهای کلی رضایت شغلی آگاه می کند این بررسیها نشان می دهد که کارکنان در کدام قسمت ها دچار مشکل هستند.
2 sp sp sp ارتباط: sp هنگامیکه از یک عضو سازمان خواسته می شود تا آنچه در ذهن دارد بگوید، نه تنها پاسخها مهم هستند بلکه سبب می شود ارتباط نیرومندی بین کارمند و رده های بالای سازمان برقرار شود.
...

تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی
تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی
تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی

مبلغ فایل : 4800

رابطه اندازه دولت با میزان بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای جهان

فهرست مطالب:
مقدمه
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی
اندازه دولت در کشورهای OECD

رابطه اندازه دولت با میزان بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای جهان

فهرست مطالب:
مقدمه
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی
اندازه دولت در کشورهای OECD
منحنی اندازه دولت رشد
نمودار سهم هزینه های کل دولت از GDP
نمودار اثر جایگزینی سرمایه گذاری
نمودار کاهش رشد بهره وری
کاهش رشد GDP واقعی
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت
اندازه دولت در 0 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی
سهم هزینه های دولت مرکزی محلی و ایالتی از GDP
سهم هزینه های اصلی دولت از GDP
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای در قرن اخیر تغییر کرده اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد در حقیقت دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
...

اندازه و عملکرد دولت و رشد اقتصادی

چکیده کاربردی:
1 sp sp sp این مقاله نشانگر این است که دولتی که خیلی بزرگ است رشد اقتصادی خود را کاهش داده است ...

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی
مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی
مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

مبلغ فایل : 4000

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب
1 مقدمه
2 تاریخچه
3 تعریف بهره وری
4 تفاوت بهره وری با تولید
5 اهمیت بهره وری
6 سطوح بهره وری

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب
1 مقدمه
2 تاریخچه
3 تعریف بهره وری
4 تفاوت بهره وری با تولید
5 اهمیت بهره وری
6 سطوح بهره وری
7 چرخه مدیریت بهبود بهره وری
8 تعریف شاخص های بهره وری
9 انواع شاخص های بهره وری
10 اثربخشی
11 سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند
12 واحد اقتصادی
13 ارزش افزود
14 روش های محاسبه ارزش افزوده
15 ارزش ستانده
16 مصرف واسطه
17 جبران خدمات کارکنان
18 تشکیل سرمایه
19 ارزش موجودی سرمایه
20 انرژی
21 شاخص های تعدیل
22 تمرین عملی 1
23 تمرین عملی 2
24 محاسبه ارزش افزوده از سه روش
25 منابع و مآخذ

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای sp sp sp sp توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد ...

تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری
تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری
تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

مبلغ فایل : 3000

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد

فهرست مطالب

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد sp sp sp 1
مقدمـــه sp sp sp 1
ضرو

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد

فهرست مطالب

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد sp sp sp 1
مقدمـــه sp sp sp 1
ضرورت بهره وری sp sp sp 1
بهبود بهره وری sp sp sp 2
انصاف در کار sp sp sp 7
چند ویژگی شاخص سازمانهایی با عملکرد برتر sp sp sp 9
فرهنگ عملکــرد برتر sp sp sp 9
نظام مدیریتی sp sp sp 11
عناصر نظام ارزشیابی عملکـرد sp sp sp 12
مسئولیت طراحی نظام ارزشیابی sp sp sp 13
تهیه طرح ارزیابی عملکرد sp sp sp 13
رهنمودهایی برای اثربخشی مصاحبه ارزشیابی عملکرد sp sp sp 15
فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان sp sp sp 16
خلاصــه sp sp sp 20
منابــع sp sp sp 22

اولین قدم در بهبود بهره وری کارکنان آنست که اطمینان حاصل کنید واقعاً مدیران اجرائی به مدیریت بهره وری متعهد هستند و شخصاً در آن درگیر می شوند این به مفهوم تحقق 4 مورد است.
الف مدیران باید بخویی در مورد مدیریت بهره وری آگاه شده باشند.
ب آنها باید معتقد باشند که بهبود بهر ه وری لازم و امکان پذیر است.
ج مدیران باید خود بهره وری باشند.
د خط مشی های درست و جهت گیری صحیح از بالا اعمال شود از طریق حمایت مدیریت ارشد و آموزش جلسات توجیهی
2 آگاهی در مورد بهره وری را ایجاد کنیم.
(Develop a praductivity consuousnes)
دومین قدم آنست که بهر ه وری را در سراسر سازمان ایجاد کنیم و هر مدیری باید هر روزه در مورد بهره وری فکر کند و در رابطه با هر رویدادی آن را مطرح سازد.
...

مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن

مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن

مبلغ فایل : 2800

1 مقدمه
2 اصول اولیه خلاقیت
3 وجوه هوش
4 خصوصیات افراد بسیار خلاق
5 عوامل باز دارنده خلاقیت
6 عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری
مراجع

عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری
حس درونی تفکر، انسان را قادر می سازد شرایطی

1 مقدمه
2 اصول اولیه خلاقیت
3 وجوه هوش
4 خصوصیات افراد بسیار خلاق
5 عوامل باز دارنده خلاقیت
6 عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری
مراجع

عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری
حس درونی تفکر، انسان را قادر می سازد شرایطی را که وجود خارجی ندارند، در درون ذهن شبیه سازی نماید و به وی این امکان را می دهد تا در امکانات یکسان با سایرین برای خود فرصتهای بهتری بیافریند. در واقع امور خلاقیت شاید بیشتر اکتسابی باشد تا فطری و می توان با آموزشهایی این توانایی را در خود افزایش داد. مجموعه عواملی که باعث تشدید و ترغیب فرد به نوآوری می گردند به عوامل تشدیدکننده تعبیر می گردند که خود به دو بخش کلی انگیزه ها و ابزارها تقسیم می شوند که در اینجا توضیح داده می شوند.
...

مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن
مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن
مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون

مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون

مبلغ فایل : 2000

خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

چکیده
این مقاله به شرح مختصر برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) می پردازد. برنامه ریزی تعریف می شود و تأثیر تغییر در شرایط بر برنامه ریزی روشن می گردد. سپس نقش

خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

چکیده
این مقاله به شرح مختصر برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) می پردازد. برنامه ریزی تعریف می شود و تأثیر تغییر در شرایط بر برنامه ریزی روشن می گردد. سپس نقش استراتژی (راهبرد) در برنامه ریزی مشخص می شود و برنامه ریزی استراتژیک تعریف می شود. در پایان مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی (مدل برایسون) شرح داده می شود.
منبع :
کلیدواژه : برنامه ریزی استراتژیک؛ استراتژی؛ برنامه ریزی؛ تغییر؛ راهبرد؛ برنامه ریزی
مدل برایسون
نمودار آمده در آخر این بخش مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در قالب مدل برایسون را نمایش می دهد. همانطور که اشاره شد این مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلهای قبلی و رفع نقاط ضعف آنها برای کاربرد در سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی می باشد. همانطور که ملاحظه می شود این مدل شامل یک فرایند پیوسته (مطابق با تعریف برنامه ریزی) و تکرارپذیر می باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می یابد. در این جا این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده می شود. ...
...

مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون
مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون
مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها

مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها

مبلغ فایل : 5500

خصوصی سازی

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی

خصوصی سازی

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی، در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکت ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند.
...

تجربه کشورها در امر خصوصی سازی

سه گروه کشورها شامل کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز و کشورهای جهان سوم در امر خصوصی سازی قابل تمیز هستند. که کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا، ژاپن و کشورهای با اقتصاد متمرکز مانند آلمان شرقی، چکسلواکی، لهستان ، مجارستان و کشورهای جهان سوم مانند ترکیه، مصر و ونزوئلا بودند که تلاش به اجرای خصوصی سازی نمودند که از این بین نمونه هایی را برمی گزینیم و به توصیف چگونگی خصوصی سازی آنها می پردازیم.
...

مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها
مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها
مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی

مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی

مبلغ فایل : 4500

چکیده
در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که

چکیده
در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.
در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تاکنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.
پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.
...

مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی
مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی
مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات

تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات

مبلغ فایل : 8000

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان
بیـان مسئلــه پژوهـش
در دهه های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دو

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان
بیـان مسئلــه پژوهـش
در دهه های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .
پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .
...
نتـــایج
در بررسی مقایسه هزینه های پرسنلی مربوط به نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه در دو حالت بخش خصوصی و دولتی به این نتیجه می رسیم که عمده هزینه های نگهداری شبکه کابل در شرایط تصدی شرکت مخابرات در هزینه های پرسنلی متمرکز شده ولی در بخش خصوصی بیشتر
هزینه ها در حق الزحمه پیمانکاران انباشته می گردد .
از مقایسه این هزینه ها که در جدول 4 1بخش دولتی و6 1بخش خصوصی که شامل هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی و حق الزحمه پیمانکاران و وسایط نقلیه می باشد .
...

تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات
تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات
تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور

تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور

مبلغ فایل : 12000

مقدمه
فصل اول
ضرورت صنعتی شدن
فصل دوم
گزینه های استراتژی صنعتی ایران
فصل سوم
امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی
فصل چهارم
تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی

مقدمه
فصل اول
ضرورت صنعتی شدن
فصل دوم
گزینه های استراتژی صنعتی ایران
فصل سوم
امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی
فصل چهارم
تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی
فصل پنجم
تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی
فصل ششم
تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی کره جنوبی
فصل هفتم
امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران
فصل هشتم
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
فصل نهم
خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی
منابع
=================
فصل اول
ضرورت صنعتی شدن
1 1 تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :
نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند sp . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند sp . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (1940)کوزنتس (1957 و 1966)هاتاکر (1957)چنری (1960) تمین (1967) چنری و تیلو (1968)سوکین و چنری (1989) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم :
...

تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور
تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور
تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۵
بهار


تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش

تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش

مبلغ فایل : 3000

مقدمه
تعریف تیز هوش
طبقه بندی تیزهوشها
سرچشمه های تیز هوشی
شناسایی کودکان تیز هوش
ویژگیهای تیز هوشان
خصایص جسمانی کودکان تیز هوش
آموزش کودکان تیز هوش
اگر تیز هوشی یا استعداد را شناسایی نکنیم چه خواهد شد؟
انتظارات بزرگ ، خواسته های ناع

مقدمه
تعریف تیز هوش
طبقه بندی تیزهوشها
سرچشمه های تیز هوشی
شناسایی کودکان تیز هوش
ویژگیهای تیز هوشان
خصایص جسمانی کودکان تیز هوش
آموزش کودکان تیز هوش
اگر تیز هوشی یا استعداد را شناسایی نکنیم چه خواهد شد؟
انتظارات بزرگ ، خواسته های ناعادلانه
آزمونهای هوش
خلاصه
sp منابع
مقدمه :
منابع انسانی میهن ما به هیچ وجه محدودتر از منابع غنی طبیعی آن نیست.
ما درکشوری زندگی می کنیم sp که برای رسیدن به استقلال و پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی و اجتماعی ، علمی و فرهنگی به شخصیتهای رشد یافته و به دلهای بیدار و مغزهای اندیشمند و دستهای ماهر و توانا نیازمند است.
...
آزمونهای فردی
دو مورد از مشهورترین آزمونهای فردی : استنفورد بینه (S B ) و مقیاسهای وکسلر (WPPSI WAIS WISC ) هستند . استنفورد بینه فقط یک نمره IQ ارائه می دهد ، در حالیکه مقیاسهای وکسلر نمره ای که مرکب از نمرات شفاهی و عملکرد است ارائه می دهد . مزایا و معایبی درباره هر دو آزمون وجود دارد ولی آنها اطلاعات مفیدی را درباره توانایی ذهنی کودک و ظرفیت او برای عملکرد تحصیلی ارائه می دهند.
...

تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش
تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش
تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز

تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز

مبلغ فایل : 5000

هدف کلی :
مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
اهداف ویژه تحقیق :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته

هدف کلی :
مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
اهداف ویژه تحقیق :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته آمده اند.
بیان مسئله :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک آموزش و پرورش کرج که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که تحت فشار والدین به این رشته آمده اند.
اگر نقش فرد و خانواده و مدرسه واجتماع را که می توانند در موفقیت فرد موثر باشند درنظر بگیریم آنگاه می توانیم در خصوص واهمیت هر یک از موارد بالا بطور مفصل صحبت کنیم.
لازم به ذکر است که اگر زمینه های لازم توسط خانواده و مدرسه و اجتماع فراهم آید به منظور رشد و تحقق بخشیدن آن انگیزه و هدفهای فرد به مراتب موفقیت او بیشتر خواهد شد که در این خصوص در فصل سوم بخش پایه های علمی و نظریات مربوط به مسئله مورد تحقیق صحبت شده است.
...
با توجه به تحقیق انجام شده به نتیجه گیری نهایی از تحقیق می پردازیم و اینکه آیا سطح تحصیلات و شغل والدین و عوامل دیگری در پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر می گذارد یا نه و در آخر پیشنهاداتی در رابطه با محدودیتها و بهتر شدن وضع تحصیلی فرزندان می دهیم.
نتیجه گیری :
با توجه به آنچه که از یافته ها می توان فهمید و در واقع تفاوتی که میان دو گروه از دانش آموزان که خود با علاقه و انگیزه انتخاب رشته کرده اند و دانش آموزانی که با اجبار به این رشته تحصیلی آمده اند از نظر آماری معنی دار است و از طرفی با توجه به تحقیقات و پژوهشها و نظریه های علمی که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت می توان نتیجه دیگری که باید انسان بعنوان یک موجود آزاد و صاحب اختیار وانتخابگر و از طرفی با توجه به محدودیتهایی که در پیش روی قرار دارد راههایی را پیشنهاد کرده و با توجه به اینکه دارای علاقه و انگیزه می باشد که در واقع این عوامل بعنوان موتور و جهت دهنده او هستند.
...

تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز
تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز
تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری

تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری

مبلغ فایل : 4000

کودک آزاری و راهکارهای مقابله با آن

در این پژوهش ضمن اشاره به مفهوم کودک آزاری از دیدگاه جوامع بین المللی و ارائه آمار جهانی و کشوری به آثار و تبعات ، علل بروز آن و نقش قوانین در پیش گیری این گونه

کودک آزاری و راهکارهای مقابله با آن

در این پژوهش ضمن اشاره به مفهوم کودک آزاری از دیدگاه جوامع بین المللی و ارائه آمار جهانی و کشوری به آثار و تبعات ، علل بروز آن و نقش قوانین در پیش گیری این گونه آسیب های اجتماعی می پردازم .
تا بدین وسیله بتوانم گامی هر چند ناچیز در جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت اسلامی را با توجه به آنچه که در دین مبین اسلام نسبت به تکریم کودک و محبت به او اشاره شده است بیان کنم .
...

کودک آزاری در قانون sp sp :
با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ایران می توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکالیف جامعه در مقابل آنان اصولاً مقوله ای نوین است و هنوز در ادبیات حقوقی ، مدنی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی جایگاه مناسب خود را در کشور ما نیافته است . در مورد sp کودکانمان نه تنها قوانین حمایتی بسیار کم است بلکه قوانینی که در این زمینه وجود دارد به درستی اجرا نمی شود ، در حالیکه جوامع غربی برای ممانعت از تنبیه کودکان و کودک آزاری به قانون متوسل می شوند و معتقدند که کودکان ( که بنابر تعریف کنواسیون حقوق کودک شامل همه افراد تا سن هجده سال می شود ) هم مانند بزرگسالان باید در مقابل رفتارهای خشونت آمیز تحت حمایت قانون قرار داشته باشند .

...

موضوع پژوهش sp sp sp 1
چکیده موضوع sp sp sp 2
مقدمه پژوهش sp sp sp 4
طرح نامه ی پژوهش sp sp sp 5
کلیات sp sp sp 6
مسئله ی پژوهش sp sp sp 7
اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع sp sp sp 8
اهداف پژوهش sp sp sp 10
کلید واژهها sp sp sp 12
تعریف واژه ها و اصطلاحات sp sp sp 13
روش پژوهش sp sp sp 15
پرسش های اصلی پژوهش sp sp sp 16
پرسش های فرعی پژوهش sp sp sp 16
فصل اول : ادبیات پژوهش sp sp sp 17
کودک و کودک آزاری sp sp sp 18
تنبیه و خشونت در فرهنگ مردم sp sp sp 19
انواع کودک آزاری sp sp sp 21
علل بروز کودک آزاری sp sp sp 24
آثار و تبعات کودک آزاری sp sp sp 30
فصل دوم : ادبیات پژوهش sp sp sp 33
کودک آزاری در قانون sp sp sp 34
آمار کودک آزاری sp sp sp 40
راههای مقابله با کودک آزاری sp sp sp 44
فصل سوم : نتایج ، پیشنهادات ، محدودیت ، منابع و مأخذ sp sp sp 52
نتیجه گیری sp sp sp 53
پیشنهادات sp sp sp 55
محدویت sp sp sp 57
منابع و مأخذ sp sp sp 58

تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری
تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری
تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی

تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی

مبلغ فایل : 4000

تحقیق کم رویی

فهرست:

کمروئی چیست؟
نظرات ارائه شده از دیدگاه دانشمندان
انواع حالات انزواطلبی
ملاک های تشخیصی مشکل اختلال کمروئی و گوشه گیری
شیوه کمروئی
عوارض کمروئی از دید

تحقیق کم رویی

فهرست:

کمروئی چیست؟
نظرات ارائه شده از دیدگاه دانشمندان
انواع حالات انزواطلبی
ملاک های تشخیصی مشکل اختلال کمروئی و گوشه گیری
شیوه کمروئی
عوارض کمروئی از دیدگاه زیمیادرو
میزان کمروئی
علل کمروئی
مقابله با کمروئی و راههای درمان آن
موثرترین روش های کاربردی درمان کمروئی از دیدگاه غلامعلی افروز
توصیه های لازم
توصیه ها و پیشنهادات لازم دیگر
اقدامات خارج از ایران

مقدمه
خداوند متعال وقتی انسان را آفرید از نظر جسمی تجهیزاتی مانند چشم و گوش و زبان را در او قرار داد تا در پرتو این تجهیزات طبیعی راه را از چاه تشخیص داده ، از انحراف و سقوط محفوظ بماند. بموازات این حواس ظاهری روحیات بسیار ارزنده ای همانند عفت و حیا و غیره به او ارزانی داشت تا با برخورداری از این منابع درونی در برابر هوی های نفسانی ایستادگی نماید.
انسانها همانطور که با چشم ظاهر قادر بدیدن هستند با چراغ عقل و برخورداری از روحیاتی همانند حیا و عفت از پلیدی ها و اعمال زشت دوری sp می گزینند.
...
عوامل تربیتی :
الف sp مراقبت شدید والدین: در صورتیکه واکنش کودک نسبت به مراقبت والدین اطاعت و تسلیم محض در مقابل والدین باشد منجر به احساس خجالت و کمرویی آنها خواهد شد.
ب خشونت و سختگیری والدین : کودکی که به اقتضای منش شیطنت می کند و با این و آن سخن می گوید و در هر مجلس و نزد آشنا و غریبه اظهار می کند، از طرف بزرگترهای ناآگاه مورد ملامت قرار می گیرد و حتی تنبیه و طرد می شود چنین مکافات آزار دهنده ای باعث می شود که کودک از رفتارهای اجتماعی دور کند و عارضه کمرویی در او تثبیت شود.
...

تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی
تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی
تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان

تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان

مبلغ فایل : 3000

کلیدهای رفتار با نوجوانان

در این تحقیق به جنبه های مختلف شیوه های تربیتی توجه می کنیم این جنبه ها شامل ارزش های مهمی برای خودمان، معیارهایمان، انتظاراتمان و چگونگی انجام نظ

کلیدهای رفتار با نوجوانان

در این تحقیق به جنبه های مختلف شیوه های تربیتی توجه می کنیم این جنبه ها شامل ارزش های مهمی برای خودمان، معیارهایمان، انتظاراتمان و چگونگی انجام نظارت بر فرزندانمان است.
با این بیان که رسول اکرم (ص) مقید بود که با نوجوانان و جوانان بر اساس احترام و شخصیت دادن، مسئولیت سپاری و مشورت خواهی رفتار شود و علاوه بر آن برای نسل نوخاسته تبیین شود که در راه اعتلای اسلام نسل جوان بیشترین مساعدت و همراهی را با آن بزرگوار نمودند و همینطور قرآن کریم می فرماید رسول اکرم (ص) را بهترین سرمشق بیشریت معرفی نموده است و در شخصیت رسول خدا برای شما الگویی الهی وجود دارد.
...
نتیجه گیری
جامعه پیچیده نوین به نوبه خود تغییراتی را در ساختار روابط والدین و نوجوانان پدید آورده است به گونه ای که به لحاظ اشتغال روزافزون والدین آنها کمتر فرصتی برای ارتباط عاطفی وکلای با نوجوانان خود پیدا می کنند و روابط مذکور به مرور محدودتر و کمتر می شود آن سان که افراد یک خانواده زمانی که پس از روزی پرتلاش و خسته کننده به خانه برمی گردند دیگر انرژی لازم و حوصله کافی برای صحبت و ارتباط روحی با فرزندان خود ندارند و صرفا به خانه می آیند تا بخوابند و برای روز پرتلاش دیگری آماده شوند و این همان تراژدی معروف تبدیل خانه ها به خوابگاههاست که فرصتی را به والدین نمی دهد تا با نوجوانان خود به گفتگو بنشینند و دردی از دل آنها مداوا و مشکلی را مرتفع کنند و این عامل نوجوانان را بر sp می انگیزد که در جستجوی کانونهای عاطفی دیگری برآیند ...
...

تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان
تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان
تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه

تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه

مبلغ فایل : 3000

تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه

فهرست مطالب
1 sp sp sp پیشگفتار
2 sp sp sp روانشناسی اجتماعی
3 sp sp sp نگرش و بهینه سازی مصرف انرژی
4 sp sp &

تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه

فهرست مطالب
1 sp sp sp پیشگفتار
2 sp sp sp روانشناسی اجتماعی
3 sp sp sp نگرش و بهینه سازی مصرف انرژی
4 sp sp sp روان شناسی حفظ محیط
5 sp sp sp باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
6 sp sp sp یادگیری مشاهده ای در الگوهای مصرفی افراد
7 sp sp sp زمینه (چه کسی) یا شنونده پیام
8 sp sp sp روانشناسی در ارسال پیام
9 sp sp sp سچوراند، تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
10 برخی از ابزارهای سچوراند
11 محرکهای پولی (تقویت های پولی) و تغییر نگرش و رفتار و مصرف انرژی
12 طراحی محیط، تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی
13 رویکرد شناختی در تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
14 نقش آموزش آگاهی دادن و اطلاع رسانی و رفتار مصرف انرژی
15 نقش آموزش آگاهی دادن و اطلاع رسانی و رفتار مصرف انرژی
16 تعهد فردی، گروهی و تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی
17 منابع
===============

رویکرد شناختی در تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
از رویکرد شناختی نیز می توان برای تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی استفاده نمود. معمولا در این رویکرد به فرایندهای استدلال sp ، تصمیم گیری ، حافظه sp و توجه تاکید می شود. در این فرایند، تغییر هنگامی ایجاد می شود که مصرف کننده ، پیام یا اطلاعاتی را دریافت می دارد. پس از دریافت پیام مصرف کننده شروع به پردازش sp آن می نماید (گروس ، 1992). سپس سلسله مراتب درگیری ذهنی و پاسخ های شناختی از جمله اندیشه های مطلوب یا نامطلوب در مورد یک پیام در ادراک آن اثرگذار خواهد بود. ...

تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه
تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه
تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران

تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران

مبلغ فایل : 3500

کاربرد پذیری نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران بررسی موانع و ارائه راهکارها

نظریه تصمیم گیری شغلی هالند

در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق پژوهشهای انجام شده در ایرا

کاربرد پذیری نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران بررسی موانع و ارائه راهکارها

نظریه تصمیم گیری شغلی هالند

در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق پژوهشهای انجام شده در ایران، سودمندی و کاربردپذیری این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهشها که از سال 1370 تاکنون در مدارس، دانشگاهها و بازار کار انجام پذیرفته است هریک به نوعی مؤید نظریه و کاربردپذیری آزمون شغلی شخصیتی هالند می باشد که در سالهای اخیر توسط نگارندگان برای مدارس و مشاغل مختلف هنجاریابی شده بود.
در پایان ، موارد مثبت و منفی کاربردپذیری این نظریه و آزمون شغلی شخصیتی در مدارس،دانشگاهها و بازار کار ایران اشاره می شود و به منظور سودمندی نظریه، راهکارهایی متناسب با فرهنگ ایرانی پیشنهاد می گردد.
...
sp نتایج هریک از پژوهشهای انجام شده در مورد نظریه تصمیم گیری شغلی هالند و هنجاریابی آزمون شغلی شخصیتی در ایران، به نوعی مؤید نظریه هالند می باشد و می توان ادعا نمود که این نظریه در ایران نیز همانند دیگر کشورهای جهان، معتبر و سودمند است. با این حال، تجربیات چندین ساله نگارندگان در مورد این آزمون نشان می دهد که هرچند این نظریه کامل و دربرگیرنده دیگر نظریه های انتخاب شغل نیز می باشد، ولی ابزار اندازه گیری یعنی ، برخی از ماده های آزمون بویژه برای نوجوانان، ناآشنا و گاهی مبهم است (که می تواند به دلیل تجربه کم آنان نیز باشد) و بدون توضیح و راهنمایی لازم ممکن است سوال برانگیز باشد و آنان بر اساس sp حدس و گمان پاسخ دهند و یا اینکه آن ماده ها را سفید و بدون پاسخ بگذارند. در واقع می توان گفت که استفاده بهینه از این آزمون مستلزم داشتن آگاهی و تا حدی تجربه کسب شده نسبت به مشاغل جامعه می باشد . ...

تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران
تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران
تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن

تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن

مبلغ فایل : 2500

عناوین مطالب:

مقدمه
فمینیسم
واژه شناسی فمینیسم
مسیر تاریخی فمینیسم
اخلاق فمینیسمی
وضعیت زنان را چگونه ببینیم و چه تحلیلی از آن ارائه می دهیم؟
توصیف و تحلبل وضعیت زنان از دیدگاه اسلام
علت فرو دستی تاریخی زنان چیست

عناوین مطالب:

مقدمه
فمینیسم
واژه شناسی فمینیسم
مسیر تاریخی فمینیسم
اخلاق فمینیسمی
وضعیت زنان را چگونه ببینیم و چه تحلیلی از آن ارائه می دهیم؟
توصیف و تحلبل وضعیت زنان از دیدگاه اسلام
علت فرو دستی تاریخی زنان چیست
منابع

مقدمه
هر چند فمینیسم در دوره یکصد و پنجاه ساله حیات خود تحولاتی مهم را تجربه کرده و از جنبش اجتماعی به مرحله نظریه پردازی اجتماعی و از آن به طرح فلسفه و دانش های فمینیسمی و بالاخره به معرفت شناسی فمینیسمی گام نهاده است و هم اکنون نیز موج سوم را با طرح نظریه های پست مدرن و انتقاد از دیدگاه های یکپارچه و جهان شمول موج دوم، تجربه می کند، اما پیشرفت خود را بیش از هر چیز وامدار پیشینه سنتی، تحقیر آمیز و سخت گیرانه جهان غرب و مشرق زمین نسبت به زن، حاکمیت نگرش اومانیستی در جهان مدرن و نیز استفاده از ادبیات شعار محور می یابد تا طرح دیدگاه های عالمانه حضور فعال در کرسی ها و مجامع علمی.
...

تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن
تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن
تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی

مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی

مبلغ فایل : 5000

مراحل تعلیم و تربیت انسان

مقدمه
بحث یادگیری یکی از مباحثی است که از دیرباز تا کنون مورد توجه دانشمندان و پیشروان تعلیم و تربیت بوده است . موضوع تعلیم و تربیت آن است که هم آز

مراحل تعلیم و تربیت انسان

مقدمه
بحث یادگیری یکی از مباحثی است که از دیرباز تا کنون مورد توجه دانشمندان و پیشروان تعلیم و تربیت بوده است . موضوع تعلیم و تربیت آن است که هم آزادی و هم فطرت و هم ساخت ( تربیت ) باید جای مرتبطی داشته باشند . معلم ساخت و سازماندهی را در مواردی که درکلاس عرضه می شود به وجود می آورد ولی کودکان را در فرصتهایی که در کاوش و تکمیل این موارد دارند آزاد می گذارد. sp به طور کلی ساخت و آزادی در کلاس درس نسبت به یکدیگر به طور دائم در حال تناوب قرار دارد ، به طوری که هیچ یک از این دو بر قلمرو تربیتی مسلط نمی شوند .
...
چکیده پژوهش
رشد کودکان از روزی که به دنیا می آیند تا زمانی که به درجه کمال می رسند از مراحل متوالی و به هم پیوسته ای می گذرد که می توان آنها را فصول مشخص تاریخ واحدی دانست . این رشد گرچه ظاهرا ترقی دائم و یکنواختی است اما در واقع کند و تند می شود و دوره هایی گاه پرجوش و خروش و گاه آرام تر دارد . این دوره ها و مراحل عبارتند از :
1 مرحله اول که از طفولیت شروع و تا 18 ماهگی ادامه دارد . ویژگی های این دوره شامل : الف محیط مساعد ب تنظیم اعمال کودک ج محبت و مصاحبت د راه رفتن و غذا خوردن است.
....
مرحله چهارم ( کودکی سوم ) از 7 تا 12 ساگلی )
در سنین 7 6 سالگی مدرسه رفتن برای کودک ضرورت قطعی دارد . یکی از مزایای مدرسه رفتن این است که استفاده از این موقع مناسب مرحله جدیدی از فطام روانی را فراهم می آورد و به کودک اجازه می هد با برداشتن گام دیگری در جهت استقلال امکانات خود را ارزیابی کند . معذالک هنوز نباید رابطه کودک با محیط خانواده یکباره قطع شود .
خانه و مدرسه در این مرحله از نظر فراهم ساختن شرایط مناسب رشد تعلیم و تربیت مکمل یکدیگرند و هر یک از آنها از نظر تاثیر تربیتی نقش خاصی ایفا می کنند ، زیرا روابط کودک و اطرافیانش دراین دو محیط متفاوت است . روابط در خانه فردی تر وعاطفی تر و در مدرسه جمعی تر و منطقی تر است .
...

مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی
مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی
مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری

مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری

مبلغ فایل : 4000

چکیده مقاله :
در این مقاله به عواملی که باعث بدرفتاری کودکان می شوند می پردازیم ، موضوع اصلی این مقاله کمک کردن به حل مشکلات رفتاری کودکان بین سه تا شش سال است . مطمئنا منظورمان این نیست که ولدین کودکان قبل از این گروه سنی هرگز با فرزندانشان دچار مشکل نمی شوند . نوزادان و کودکان نوپا هم اح

چکیده مقاله :
در این مقاله به عواملی که باعث بدرفتاری کودکان می شوند می پردازیم ، موضوع اصلی این مقاله کمک کردن به حل مشکلات رفتاری کودکان بین سه تا شش سال است . مطمئنا منظورمان این نیست که ولدین کودکان قبل از این گروه سنی هرگز با فرزندانشان دچار مشکل نمی شوند . نوزادان و کودکان نوپا هم احتمالا مشکلات واقعی برای پدر و مادرشان پیش می آورند. تقریبا در همه موارد کودکان مشکلات رفتاری را می آموزند . این نکته اکثر والدین را شگفت زده میکند چون هیچ پدر و مادری هرگز در پی آموزش بر رفتاری به کودک خود نیست و بیشتر آنها فعالانه می کوشند تا رفتار خوب را به فرزندانشان بیاموزند . بخشی از این مشکل به منظور ما از یادگیری برمی گردد .
...
چه نوع تقویت کننده هایی برانگیزنده رفتارند ؟
می توانیم تقویت کننده ها را به عنوان پاداشها یاچیزهای خشنودکننده ای در نظر بگیریمم که ازلحاظ پیچیدگی در سه سطح قراردارند. اساسی ترین نوع تقویت کننده ها پاداش عینی یامملوس است. پاداش مملوس شی یا امتیازی عینی ومشخص است . نزد بزرگسالان پاداش عینی عبارت است از : حقوق یا پول ، اتومبیل جدید ، رفتن به رستوران مورد علاقه sp یا انجام ورزشی که از آن لذت می برند . کودکان نیز به مشوقهای مملوس واکنش نشان می دهند و برای کسب آن تلاش میکنند . والدین در ازای رغبت نشان دادن به انجام کارهای کوچک روزمره و مسئولیتهای مشابه ، پول توجیبی مختصری برای فرزندشان مقرر میکنند. در این جا پول توجیبی به مثابه تقویت کننده ای عمل میکند که کودک را به پذیرش مسئولیتهای بزرگسالانه بر می انگیزد . تادیر وقت بیدار ماندن ، یک بستنی قیفی ، گردش در پارک و تماشای یک برنامه تلویزیونی ، مثالهای دیگری از پاداشهای عینی و مملوس به شمار می آیند.
...

مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری
مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری
مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن

مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن

مبلغ فایل : 5000

طلاق و عواقب آن در خانواده

در این تحقیق سعی داریم به بررسی ماهیت طلاق و عوامل مهم آن درخانواده بپردازیم

دیدگاه کلی در زمینه طلاق

طلاق و عواقب آن در خانواده

در این تحقیق سعی داریم به بررسی ماهیت طلاق و عوامل مهم آن درخانواده بپردازیم

دیدگاه کلی در زمینه طلاق

طلاق شعله ی محبت را خاموش می کند، عشق ها را به کینه و دشمنی بدل می سازد، ضعف های یکدیگر را در برابر چشم هم بزرگ می نماید. حتی سبب می شود که آنان فقط نقاط منفی یکدیگر را ببیننند، هر کدام سعی دارد دیگری را متهم سازد و زمینه را برای سقوط او فراهم نماید، زنی مهربان یک باره لجباز می شود و مردی با چنان عظمت و وقار یک باره عیب جو می شود و این همه برای پاره کردن رشته ی الفت هاست. یکی از بزرگترین خطراتی که در زندگی همه ی انسان ها وجود دارد، طلاق است، جدایی و طلاق بیشتر متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین گرم داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناسند، اگر پدران و مادران بدانند طلاق و جدایی چه محرومیتی را برای فرزندان پدید می آورد و دل نازک طفل را چگونه شکند و او را از چه لذاتی محروم می سازد، شاید هرگز تن به این کار در ندهند، جدایی پدر و مادر از یکدیگر کودک را به اختلال عاطفی دچار می سازد، حالت افسردگی برای او پدید می آورد ...
کنترل اجتماعی از طریق فشار
جامعه ناچار است قواعدی وضع کن و رفتار اعضاء را در حیطه نظارت قرار دهد . حال چنانچه شیوه های ظریف و غیرمستقیم در اجرای این اهداف کارایی نداشته باشد ، دست به وضع قوانینی می زند که در نهایت اعمال حداقل کنترل اجتماعی را ممکن می سازد . تفاوت در این است که اعمال فشار ، در راه تأمین نظم اجتماعی ، اعمال قانون ، تحقق هنجارها و رعایت ارزشهای اجتماعی ، مشکلاتی چند پدید می آورد :
ـ از جانبی باید تعداد بسیاری از انسانها را به همراه وسایلی پیچیده در راه اعمال کنترل اجتماعی به کار گرفت .
ـ از جانب دیگر ، انسانها خود راه هایی بسیار می یابند که از قانون بگریزند و در عین حال توسط مأموران قانون نیز گرفتار نشوند .
...

مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن
مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن
مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه

تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه

مبلغ فایل : 10000

بررسی علل تقاضای طلاق در مردان و زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده تهران

چکیده :
طلاق ، از مهمترین پدیده های حیات انسانی است . یک پدیده ارتباطی ، اقتصادی و روانی است . طلاق آفتی اجتماعی است .
در این تحقیق ، سعی بر آن

بررسی علل تقاضای طلاق در مردان و زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده تهران

چکیده :
طلاق ، از مهمترین پدیده های حیات انسانی است . یک پدیده ارتباطی ، اقتصادی و روانی است . طلاق آفتی اجتماعی است .
در این تحقیق ، سعی بر آن است ، تا علل و عواملی را که موجب افزایش طلاق می شود و پیامدهای حاصل مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد .
عوامل تاثیرگذار ، در جنبه های مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، خانوادگی ، اجتماعی و روانی مورد توجه قرار گرفته است .
طلاق عبارت است از زائل نمودن قید و پیوند نکاح یا صیغه مخصوصی است .
طلاق دارای ابعادی است که آنها را بررسی می کنیم .
...

تاثیر فرهنگ و آداب زن و شوهر در ازدواج

حتماً در کل زندگی با کلمه هم کفو برخورد کرده اید . هم کفو بودن یعنی هم شان بودن . یعنی داشتن نقاط مشترک میان زن و شوهر . این نقاط مشترک شامل همه جوانب و از جمله رعایت مسئله فرهنگ ویا وابستگی های نسبی و سببی هم
می شوند . بدین معنی که اگر زن و یا شوهر در انتخاب همسر به وابستگی های اجتماعی و سببی و نسبی یکدیگر توجه نکنند ونسبت به آن بی تفاوت باشند ، در آینده دچار مشکل خواهند شد . آقایی می گفت : رسم ازدواج و عروسی در میان افراد و فامیل خانواده همسرم با آنچه در میان ما رسم بود ، متفاوت بود و همین رسوم زمینه اختلاف و درگیری های سراسر زندگی ما بود و ... .
...

تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه
تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه
تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز

تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز

مبلغ فایل : 2000

شیو های نوین ارزشیابی (ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی گروهی، ارزشیابی باز و ...

چکیده :
فرآیند یاددهی و یادگیری ناگهان اتفاق نمی افتد بلکه حاصل طراحی و سازماندهی دقیق و متنوعی می باشد. همه افراد از نظر یادگیری یکسان

شیو های نوین ارزشیابی (ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی گروهی، ارزشیابی باز و ...

چکیده :
فرآیند یاددهی و یادگیری ناگهان اتفاق نمی افتد بلکه حاصل طراحی و سازماندهی دقیق و متنوعی می باشد. همه افراد از نظر یادگیری یکسان نمی باشند بلکه باهم متفاوتند در بعضی از آنها یادگیری از طریق چشم، در بعضی از طریق گوش در بعضی از طریق لامسه و ... انجام می شود پس افراد در یادگیری باهم متفاوت می باشند در نتیجه روشهای ارزشیابی باید متنوع و متفاوت باشد و با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان استفاده شود چون نظام ارزشیابی تحصیلی یکی از مؤلفه های اساسی نظام آموزشی و رشته پیوند بین دو مولفه یادگیری و یاددهی است. این گونه تصور می شد که ارزشیابی تحصیلی یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت این دو مؤلفه است. پژوهشها هم نشان از وجود چنین تاثیری داشت.
...
نتیجه گیری
ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود. به این منظور که آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا خیر و همچنین انتخاب روش مطلوب در نحوه ارزشیابی در رسیدن به هدف بسیار مهم می باشد که بهترین روش، روش ارزشیابی مستمر از دانش آموزان می باشد که این نوع ارزشیابی پویا و سازنده هیچ شیوه ای از پیش تعیین شده ای ندارد و معلم می تواند از شیوه های مختلف استفاده کند. در هر صورت ارزشیابی مستمر بخشی از فرایند یادگیری که شیوه یادگیری دانش آموز باید کانون توجه فرایند سنجش و ارزشیابی قرار گیرد.
...

تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز
تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز
تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان

تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان

مبلغ فایل : 3000

شیوه های مطالعه برای موفقیت در امتحان

مقدمه
مطالعه و کتابخوانی مانند هر کار فکری دیگری شرایط و اصولی دارد که اگر افراد آنها را مراعات کنند ، بازده کاریشان افزایش می یابد ، یادگیریشان وسیع تر و عمیق تر می گردد : دیرتر خست

شیوه های مطالعه برای موفقیت در امتحان

مقدمه
مطالعه و کتابخوانی مانند هر کار فکری دیگری شرایط و اصولی دارد که اگر افراد آنها را مراعات کنند ، بازده کاریشان افزایش می یابد ، یادگیریشان وسیع تر و عمیق تر می گردد : دیرتر خسته می شوند و می توانند زمان بیشتری مطالعه کنند .
اصول حاکم برمطالعه ، بسیار ساده است اما بخاطر ساده بودن توجه چندانی به آنها نمی شود که بهترین راه حل برای این مسئله ، یادآوری آن اصول است . لذا در این کتاب تلاش می شود که به شکل سازماندهی شده به این اصول بپردازیم . البته فقط دانستن آنها کافی نیست ؛ بلکه sp باید با تمرین و تکرار به آنها عمل کرد تا نتیجه لازم بدست آید .
...
تند خوانی
دقت و فرصت در عرصه مطالعه ، از موضوعات مهمی است که اکثر دانش آموزان و دانش جویان را حریصانه و مشتاقانه بدنبال فراگیری فنون و تکنیکهای تند خوانی سوق داده است و این نیاز ، بستری را فراهم کرده که متاسفانه برای جذب دانش آموزان علاقمند sp بازارهای کاذبی نیز ایجاد شده است .
بخش اصلی مبحث تند خوانی به رعایت اصول حاکم بر مطالعه که قبلا به آن اشاره گردید ، مربوط می شود . در واقع اگر شخص ، در مکان مناسب مطالعه کند بطوری که عوامل مزاحم محیطی مختلف او وادار به تکرار مطالعه پاراگرافها و سطرهای کتاب ننموده و توجه او رابه خود جلب و از مطالعه منحرف نکند ، طبیعی است که به سرعت مطالعه شخص افزوده خواهد شد .
...

تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان
تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان
تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان تحقیق نظام آموزشی فرانسه

تحقیق نظام آموزشی فرانسه

مبلغ فایل : 4000

sp همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه جذب دانشجویان خارجی
حرکت شتابنده به سوی جذب دانشجوی خارجی
زمانی کشور فرانسه، از جمله انتخاب های ممتاز دانشجویان برجسته اهالی جنوب شرق آسیا sp که در پی ادامه تحصیل در خارج sp از کشور بودند، محسوب می گردید. در حال

sp همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه جذب دانشجویان خارجی
حرکت شتابنده به سوی جذب دانشجوی خارجی
زمانی کشور فرانسه، از جمله انتخاب های ممتاز دانشجویان برجسته اهالی جنوب شرق آسیا sp که در پی ادامه تحصیل در خارج sp از کشور بودند، محسوب می گردید. در حال حاضر، این کشورمی کوشد در بازار آموزش جهان که در سیطره نهادهای انگلیسی زبان قرار دارد، به بازیابی موقعیت خود در کنار سایر کشورهای اروپایی مبادرت نماید. بنا بر اظهارات رئیس شاخه آسیایی سازمان آموزش فرانسه ، این کشور، ادعایی درخصوص رقابت با دانشگاه های آمریکا، استرالیا و انگلستان نداشته، اما در پی کسب حداقل جایگاه آموزشی می باشد. برقراری روابط تجاری، مالی و توریستی میان اروپا و آسیا به روانه شدن شماری از دانشجویان به اروپا منجر گردیده که دولت فرانسه نیز در پی تقویت آن است. در این راستا، طی سال 1998، سازمان آموزش فرانسه توسط وزارتخانه های آموزش و خارجه فرانسه و با هدف تبلیغ نظام آموزش دولتی کم هزینه در خارج از کشور و جذب دانشجویان عادی غیر بورس sp تأسیس گردید. به دنبال گشایش دفاتر این سازمان در کشورهای کره جنوبی، هند، چین و هنگ کنگ، بانکوک نیز شاهد گشایش دفتر سازمان در اواخر سال2001 بود....
سیاستهای آموزشی
از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسر کشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می گردد.به منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
...

طرح اولویت دهی سیاست آموزشی به مناطق محروم
در راستای سیاست اولویت دهی به مناطق و محلات محروم، طی سال تحصیل94 1993وزارت آموزش و پرورش فرانسه در جهت مقابله با وضعیت انتقادی تعدادی از مدارس متوسطه مناطق محروم به شناسایی و اعمال اصلاحاتی از نوع تقویت ساختار مدیریتی و کادر آموزشی مبادرت نمود. علاوه براین، کلاس های سواد آموزی و جلسات ویژه اطلاع رسانی برای والدین دانش آموزان مدارس مذکور ترتیب یافت.گفتنی است،از آن جائیکه اغلب این قبیل مدارس در مناطق آموزش اولویت دار(ZEP) قرار دارند، به واسطه مواجه با نرخ بالای افت تحصیلی (بالاتر از حد متوسط ملی) مورد توجه خاصی قرار گرفته اند.لازم به ذکر است تعداد8 هزار کالج از مجموع 5 هزارکالج و150 لیسه از مجموع 2500لیسه کشور فرانسه در زمره این قبیل مدارس می باشند.
معضلات آموزشی
از جمله عمده ترین معضلاتی که در حال حاضر نظام آموزشی کشور فرانسه با آن دست به گریبان می باشد، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1 ترک تحصیل سالیانه700 هزار جوان فرانسوی بدون دستیابی به مهارت شغلی و آموزشهای لازم
2 عدم جای دهی شغلی به آندسته از جوانان فرانسوی که از سطح تحصیلات و کارآموزی کمتر از دیپلم متوسطه(سیکل اوّل آموزش متوسطه) برخوردار می باشند.
...

تحقیق نظام آموزشی فرانسه
تحقیق نظام آموزشی فرانسه
تحقیق نظام آموزشی فرانسه مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه

مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه

مبلغ فایل : 6500

آمار منتشر شده در اقصی نقاط جهان حاکی از مظلومیت گسترده زنان در زمینه های مختلف است: اشاره ای به وضعیت ساختار جمعیت و زندگی، ازدواج و طلاق، برخورداری از حقوق اجتماعی، خدمات بهداشتی، باروری و مرگ و میر، خشونت فیزیکی و جنسی، زندانی شدن، بی خانمانی، انتظارات زنان از جامعه و خانواده، فعالیت

آمار منتشر شده در اقصی نقاط جهان حاکی از مظلومیت گسترده زنان در زمینه های مختلف است: اشاره ای به وضعیت ساختار جمعیت و زندگی، ازدواج و طلاق، برخورداری از حقوق اجتماعی، خدمات بهداشتی، باروری و مرگ و میر، خشونت فیزیکی و جنسی، زندانی شدن، بی خانمانی، انتظارات زنان از جامعه و خانواده، فعالیت اقتصادی، مدیریت و فعالیتهای سیاسی و اَشکال آموزشی زنان از جمله مواردی است که مطابق آمار رسمی صادر شده از کشورهای مختلف جهان، در این تحقیق بدان پرداخته شده است.
اطلاعات جمع آوری شده در این مجموعه پژوهشی عمدتاً از منابع و مجلات خارجی از طریق مراجعه به پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و نیز از منابع داخلی (به روش مروری کتابخانه ای) دریافت و تنظیم شده و یافته های حاصل از این گردآوری آماری نشان می دهد که موقعیت اجتماعی زنان نسبت به مردان در سطح بسیار پائینی قرار دارد.
...
مدیریت و فعالیت سیاسی:
در طول تاریخ زنان اکثراً به سبب به ارث بردن تاج و تخت پدر یا شوهر می توانستند بر اریکه قدرت بنشینند. هیچگاه زنی را در تاریخ سراغ نداریم که برای کسب قدرت، نهضت یا حرکتی را رهبری کرده باشد.اکنون هم در جهان سوم نمی توان به قدرت رسیدن زنان را ناشی از فرایند سیاسی دانست. در جهان سوم، بهترین معیار برای وزن سیاسی دولت زنان این است که در نظر بگیریم اگر این زن از امتیاز منسوب بودن به یکی از دولتمردان بی بهره بود، تا چه حد امکان صعود به قله های قدرت را می یافت؟ حتی در بسیاری موارد شاید میزان این امکان به صفر می رسید. آنچه که زنان را در رأس جریانهای سیاسی می نشاند و به سوی قدرت پیش می برد را باید در توسعه نیافتگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورها جست و جو کرد، چرا که در جوامع توسعه یافته ورود زنان به عرصه سیاست و پیشرفت آنان هیچگاه بر اساس بهره برداری از روابط و سنتهای خانوادگی و فرایندهای غیر سیاسی صورت نمی گیرد. ....

مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه
مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه
مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران

تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران

مبلغ فایل : 5000

فصل اول مقدمه
تاریخ هر قوم و ملتی شناسنامه آن قوم و ملت است و هر موجود بی شناسنامه ، گمنام و بی اعتبار است . گذشت قرون و اعصار نمایانگر آن است که آدمی به همان اندازه که نگران آینده خویش است ، به گذشته خود نیز دلبستگی دارد . گویی گذشته او پشتوانه زندگی حال و آینده اوست . بنابرا

فصل اول مقدمه
تاریخ هر قوم و ملتی شناسنامه آن قوم و ملت است و هر موجود بی شناسنامه ، گمنام و بی اعتبار است . گذشت قرون و اعصار نمایانگر آن است که آدمی به همان اندازه که نگران آینده خویش است ، به گذشته خود نیز دلبستگی دارد . گویی گذشته او پشتوانه زندگی حال و آینده اوست . بنابراین ، تاریخ و شناخت آن جزء جداناپذیر زندگی انسان است . تاریخ با تمام لعزندگی و ابهامش جالب است . هیچ گوشه ای از تاریخ آسوده از دستبرد و تحریف و دگرگونی نمایده است و در بسیاری از موارد از تاریخ جز نقل جنگها و کشمکشهای پادشاهان و موجه جلوه دادن اعمال زورمندان و صاحبان قدرت و تحقیر مردم چیز دیگری بر جا نمانده است . ...
...
تربیت اخلاقی
برنامه های آموزش و پروش در ایران باستان شامل 3 قسمت عمده بوده است که عبارتند از :
1 تعلیمات دینی و اخلاقی
2 تربیت بدنی
3 خواندن و نوشتن و حساب برای طبقات خاص
از میان برنامه های سه گانه فوق ، مهمترین قسمت عبارت از تعلیمات دینی و اخلاقی بوده است و در این مورد در اوستا ضمن تاکید بسیار به پرورش اخلاقی کودکان از طریق دستورات دینی ، فصل مخصوصی نیز به تربیت کودک و معلم روحانی اختصاص یافته است . در پند نامه بزرگمهر نیز به تربیت دینی کودکان و حتی بزرگسالان تأکید بسیار شده است ...

تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران
تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران
تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی

تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی

مبلغ فایل : 3500

تاثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی

چکیده
روابط خانوادگی، تحت تأثیر پویایی نهادهای اجتماعی، با تحول دائم روبه روست. با تحول شرایط زیستی و به تبع آن، بروز نیازهای جدید، پیوسته نقش ها در حال تغییرند، به طوری که از اعتبار

تاثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی

چکیده
روابط خانوادگی، تحت تأثیر پویایی نهادهای اجتماعی، با تحول دائم روبه روست. با تحول شرایط زیستی و به تبع آن، بروز نیازهای جدید، پیوسته نقش ها در حال تغییرند، به طوری که از اعتبار نقش های سنتی روزبه روز بیشتر کاسته شده و موجبات دگرگونی آنها فراهم می شود. همراه با تغییرات ساختاری جامعه و بر اثر تحولات زندگی خانوادگی، زن خانه دار در عین مسئولیت های متعارف خود، بیش از پیش، مجبور به کار در خارج از خانه شده است. در عین حال، اشتغال زن در سطح وسیع جامعه، به رغم تعهدات دوگانه اش الزاماً به معنی بردگی و استثمار او نیست و نباید به چنین تحولی به دیده انکار نگریست؛ زیرا آثار مثبت مادی و معنوی این اشتغال غالباً علاوه بر وضع خود زن، که ضمن کسب درآمد به استقلال و اعتبار اجتماعی بیشتری دست می یابد ...
...
مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر اشتغال زنان معلم بر خود آنان نشان می دهد که پذیرش مسئولیت در خارج از خانه روحیه و کارآیی زنان را تقویت می کند و درجه هوشیاری و خلاقیت آنان در تصمیم گیری درباره مسائل خانوادگی افزایش می یابد.
به عبارت دیگر، اشتغال موجب رشد شخصیت زنان می شود، آنان را در نیل به تفاهم با دیگران تواناتر می سازد، و حس همکاری و مشارکت در زندگی زناشویی را در آنان قوت می بخشد.
...

تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی
تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی
تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

مبلغ فایل : 7000

بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی می پردازد به این منظور 39 زوج از زوجینی که برای حل اختلافات زناشویی سا

بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی می پردازد به این منظور 39 زوج از زوجینی که برای حل اختلافات زناشویی سال 82 به مرکز مشاوره بهزیستی مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (21 زوج) و گواه ( 18 زوج) قرار گرفتند.
برای ارزیابی زوجین در این پژوهش از مصاحبه بالینی و آزمون رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. ابتدا زوجین با آزمون رضایت زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند، پس از آن برنامه مداخلات خانواده درمانی راهبردی در مورد گروه آزمایش اجرا گردید، در حالیکه گروه گواه در لیست انتظار بودند. بعد از شش هفته مجدداَ دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمونهای تعقیبی استفاده شد.
...
پیشگفتار
چکیده تحقیق
فصل اول
1. sp sp sp مقدمه
2. sp sp sp بیان مسئله
3. sp sp sp ضرورت و اهمیت موضوع
4. sp sp sp اهداف پژوهش
5. sp sp sp فرضیه ها
6. sp sp sp اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
sp sp sp خانواده سالم و رشذ و تحول آن
sp sp sp خاستگاه خانواده
sp sp sp تاریخچه خانواده درمانی
sp sp sp مذهوم خانواده درمانی
sp sp sp خانواده درمانی راهبردی
sp sp sp خانواده درمانی روان تحلیل گری
sp sp sp خانواده درمانی تجربی
sp sp sp مکتب خانواده درمانی ساختاری
sp sp sp تحقیق در خانواده درمانی
فصل سوم
sp sp sp طرح تحقیق
sp sp sp جامعه آماری
sp sp sp نمونه آماری و روش نمونه گیری
sp sp sp روش جمع آوری اطلاعات
sp sp sp روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
sp sp sp جدول توزیع فراوانی سن روجین به تفکیک جنس
sp sp sp نمودار توزیع فراوانی سن زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp جدول توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp نمودار توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp جدول توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp نمودار توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp جدول توزیع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp نمودار توریع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp جدول توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp نمودار توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp میانگین نمرات رضایت زناشویی گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp آزمون فرضیه ها
فصل پنجم
sp sp sp بحث و نتیجه گیری
sp sp sp محدودیتهای تحقیق
sp sp sp پیشنهادات
sp sp sp منابع و مأخذ

پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی
پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی
پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران

تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران

مبلغ فایل : 3500

تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله
چکیده:
در این پژوهش تأثیر دو شیوه پیاده روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله بررسی شد.

تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله
چکیده:
در این پژوهش تأثیر دو شیوه پیاده روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله بررسی شد.
19 پسر غیرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعالیت تداومی و 9 نفر در گروه تناوبی)، به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان شرکت داشتند. اندازه گیری برخی از مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک آن ها مانند: سن، قد، وزن، محیط ران، درصد ضربان قلب ذخیره و ظرفیت هوازی (با روش 170 PWC روی دوچرخه کارسنج) در دو گروه همسان بود.
...
ویژگی های آنتروپومتری و ظرفیت عملی بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد، یعنی، هر دو گروه از جنبه سطوح کارایی قلبی عروقی، تحمل فشار کار معین و ترکیب بدن با هم همسان هستند.
بررسی پوتیگر sp نشان می دهد که میزان غلظت آنزیم CPK پس از فعالیت با نوع فعالیت بدنی و نوبت تکرارهای انقباضات برون گرا متفاوت است و بیش ترین میزان افزایش CPK را تا 24 ساعت پس از فعالیت بیان کردند (10). در تحقیق حاضر نیز افزایش CPK پس از 120 دقیقه راهپیمایی از ارتفاع 3000 متری در سرازیری در هر دو گروه با پیشینه مطالعات همخوانی دارد. اما، هنگامی که دو گروه با یکدیگر مقایسه می شوند (نمودار 9)، رفتار آنزیمی در دو نوع فعالیت پیاده روی از سراشیبی، تفاوتی ندارند.
...

تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران
تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران
تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

مبلغ فایل : 3000

تأثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

مقدمه sp sp sp
تعریف تربیت بدنی sp sp sp
اهداف تربیت بدنی sp sp sp
اهمیت تربیت بدنی sp sp sp
نقش ورزش در یادگیری دان

تأثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

مقدمه sp sp sp
تعریف تربیت بدنی sp sp sp
اهداف تربیت بدنی sp sp sp
اهمیت تربیت بدنی sp sp sp
نقش ورزش در یادگیری دانش آموزان ابتدایی sp sp sp
تربیت بدنی / پیشرفت تحصیلی و هوش sp sp sp
تربیت بدنی / حس کنجکاوی sp sp sp
ورزش / خودشناسی sp sp sp
ورزش / ایجاد انگیزه و اشتیاق sp sp sp sp sp sp
آموزش دروس در تلفیق با تربیت بدنی sp sp sp
راهکارها
=================

مقدمه
تربیت بدنی و ورزش، بخش مهمی از برنامه آموزشی مدرسه و فرایند تربیت و پرورش کودک و نوجوانان را تشکیل می دهد دستیابی به اهداف آموزشی تربیت بدنی در سه حیطه شناختی ، عاطفی اجتماعی و روانی حرکتی فقط از راه بررسی آموزشی، هدفمندی، برنامه ریزی و استفاده از طرح درسی امکان پذیر است. و یکی از دروسی است که اگر به طور صحیح برنامه ریزی گردد نقش مؤثری می تواند در رشد و تکامل دانش آموزان داشته باشد هدف هر معلم از این برنامه تعلیم و تربیتی، باید کمک به دانش آموز به منظور دست یابی به استعداد خویش و قبول مسئولیت باشد و این درس جزئی غیر قابل تفکیک از جریان تعلیم و تربیت است و در تکامل کلی دانش آموز و حتی در روند کلی آموزش سهیم می باشد.
...

ورزش خود شناسی و ایجاد انگیزه

(ورزش وسیله ی خودشناسی است. برخورد انسان با ورزش هدفمند به او فرصت را می دهد تا از مرزهای خود محوری و خودخواهی گذشته به کشف استعدادهای خود بپردازد و به تجربه بپردازد و به تجربه دریابد که ابعاد وجودی او به صورت یک کل تفکیک ناپذیر با ورزش درگیر است.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که دانش آموزان با ورزش به خود آگاهی می رسند که این خودآگاهی نیاز دانش آموز است و توسعه آن در روند یادگیری جنبه حیاتی دارد و می تواند موجب یادگیری گردد چون در این خود شناسی به قدرت ذهنی خود پی می برد و نسبت به حدود توانایی و استعدادها شناخت صحیح تری پیدا می کند و در این شناخت به واقعیت نزدیک تر می شود و این امر موجب یادگیری می شود.
...

تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی
تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی
تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان

پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان

مبلغ فایل : 7000

تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان

مقدمه :
قرن بیستم ، قرن شگفتی هاست . اختراعات ، اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذکور ، پیشرفت حیرت

تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان

مقدمه :
قرن بیستم ، قرن شگفتی هاست . اختراعات ، اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذکور ، پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت که همزمان با پژوهشهای متعدد در رشته های مختلف علوم رفتاری برای پی بردن به علل اعمال نادرست و ناپسند بوده است زندگی توأم با آرامش و امنیت را به جامعه بشری نوید می داد .
...
پیشنیه های خارجی :
درباره اختلالات رفتاری کودکان در خارج از کشور تحقیقات زیادی صورت گرفته است ، گرچه همه نتایج تحقیقات را نمی توان در ایران کافی دانست ولی به لحاظ تشابه با موضوع در اینجا بعضی از تحقیقات انجام شده ذکر می شود:
الف)در مطالعه ای که توسط بریچ در سال 1972 میلادی با حجم نمونه بزرگتری صورت گرفته بود ، نتایج بدست آمده در مورد افراد دارای اختلال رفتاری را تائید کرد : فقدان پدر و مادر در دختران سن صفر الی 4 سالگی آسیب زا بوده است . بعلاوه در دختران صفر الی 4 سالگی مرگ مادر به طور معنی داری بالاتر بوده است .
...

پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان
پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان
پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان

تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان

مبلغ فایل : 3000

پرورش احساسات امنیت ، اعتماد به نفس در نوجوان

مقدمه :
همه انسان ها از توانایی های بسیاری برخوردارند و بسته به این که چقدر خود را باور دارند از این توانایی ها بهره می برند . اعتماد بنفس نسبت به هوش و ذکاوت در آینده نقش موثری د

پرورش احساسات امنیت ، اعتماد به نفس در نوجوان

مقدمه :
همه انسان ها از توانایی های بسیاری برخوردارند و بسته به این که چقدر خود را باور دارند از این توانایی ها بهره می برند . اعتماد بنفس نسبت به هوش و ذکاوت در آینده نقش موثری دارد . در واقع اعتماد به نفس کلید و راز پنهان موفقیت در بزرگسالی به شمار می آید .
تغییرات و تحولات دنیای امروز ایجاب میکند تا انسانها بیش از گذشته به توانایی های باطنی شان تکیه کنند . ما باید نوجوانان را یاری کنیم تا هنگام یاس و ناامیدی راهنمایی را برای احترام گذاشتن به خود و مراقبت از دیگران بیابند .
امروزه بیکاری در جوامع مختلف یکی از معضلات اجتماعی است و انتظار می رود وضعیت کار در اینده از آنچه هست بحرانی تر شود. به همین دلیل تعداد معدودی از نوجوانان امروز در آینده از شغل و حرفه تمام وقت برخوردار خواهند بود.
بعلاوه مهارتها و کارهای مربوط به هر شغل و حرفه هر روز علمی تر و پیشرفته تر می شود ، در نتیجه افراد بالغ جامعه تنها در پرتو اعتماد به نفس و انعطاف پذیری می توانند این بحران ها و تحولات دایمی را تاب آورند .
...
نظر کارشناسی
همواره میان والدین و فرزندان اختلافاتی از لحاظ روحی ، فکری و علایق وجود دارد که یک امر طبیعی است زیرا اختلاف سنی که میان فرزندان و والدین وجود دارد بسیار است و در این میان افکار، تجارب، علایق ، ناکامیها و اطلاعات فراوانی موج می زند که هر شخص به طور اختصاصی از آن برخوردار است . والدین باید بپذیرند که نوجوان حق دارد نظرات ، علایق ، افکار و رفتاری متفاوت با آنچه که آنها تاکنون بوده و دوست دارند باشند ، داشته باشند .والدین باید فاصله نسل ها را در نظر بگیرند و بدانند که فرزندان و یا نوجوانان حق دارند به شیوه و روشی که هم توانایی و هم علایقش را دارند زندگی کند . والدین باید به عنوان یک همراه و راهنما و بزرگتر در کنار نوجوانان باشند نه به عنوان کسی که سکان کشتی زندگی فرزندش را به عهده گرفته است .
...

تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان
تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان
تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی

تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی

مبلغ فایل : 4000

تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی

فصل اول: اصول، فلسفه و اهداف تربیت بدنی (ورزش)
فصل دوم: فعالیت جسمانی و انسان مدرن
فصل سوم: انگیزش و برانگیختگی
فصل چهارم: پیشنهادات به مربیان و معلمان ورزشی

تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی

فصل اول: اصول، فلسفه و اهداف تربیت بدنی (ورزش)
فصل دوم: فعالیت جسمانی و انسان مدرن
فصل سوم: انگیزش و برانگیختگی
فصل چهارم: پیشنهادات به مربیان و معلمان ورزشی

مقدمه
تحقیقات مختلف بر روی این نکته تاکید میکنند که افراد جامعه چه زن و یا چه مرد، در همۀ سنین می توانند کیفیت زندگی خود را با فعالیتهای جسمانی بهبود بخشند.
فعالیتهای منظم ورزشی بطور وسیع، خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی را که امروزه از شایعترین شیوع علل مرگ و میر می باشد را کاهش دهد.
فعالیت های بدنی به سلامت روانی، پرورش عضلات، استخوانها و مفاصل کمک کرده و باعث عدم وابستگی به دیگران در دوران سالمندی می شود.
فعالیت جسمانی و یا به عبارتی دیگر ورزش روزانه و مستمر باعث سوختن مواد غذایی و جلوگیری از چاقی می شود و همچنین موجب باز شدن ریه ها، اکسیژن گیری کافی، سرعت گردش خون و خون رسانی کافی به اعضای مختلف بدن را موجب می گردد.
و بالاخره سبب رفع خستگی شده و در نهایت خواب راحت و آرامش اعصاب و روان را برای بشر به ارمغان می آورد.
...

انگیزش برای فعالیت جسمانی

sp sp sp sp sp sp
چرا بچه ها بازی می کنند؟ چرا بعضی از مردم جوان تربیت بدنی را دوست دارند در حالیکه دیگران نه؟ چرا مردم به ورزش روی آورند. چرا بعضی از دانشجویان وزنه برداری را انتخاب می کنند و دیگران والیبال را؟ معلمان تربیت بدنی چه کار یا چه کارهایی برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان بمنظور شرکت در برنامه های تربیت بدنی انجام می دهد. بنابراین اگر ما معتقد هستیم که تربیت بدنی و تفریحات را می توان لذت بخش تر، جالبتر، باارزش تر نمود و آن را نه در حرف بلکه در عمل جز لاینفک تعلیم و تربیت دانست، سوالات بالا و و هزاران سوال دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. با اینحال بازی چیزی بیش از تفریح و شادی است بچه ها و بزرگترها در حین بازی راههای مختلف تمرین دادن نیروهای خود، کشف توانائی های جدید، ابراز هیجانهایشان را پیدا می کنند. در حین بازی و از طریق بازی است که مردم برای اولین بار مشکلات و مسائل اجتماعی زندگی مواجه می شوند.
...

تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی
تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی
تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت

تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت

مبلغ فایل : 4000

به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

در سالهای اخیر از اهمیت آموزش به عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای توسعه اقتصادی کاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست تنها آموزش است که می تواند مهارتهای لا

به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

در سالهای اخیر از اهمیت آموزش به عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای توسعه اقتصادی کاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست تنها آموزش است که می تواند مهارتهای لازم برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد کند. اکنون نیز این اظهارنظر، ورود به دهه 90، همانند آنچه که در اوایل دهه60 بوده است صحیح می باشد. کنفرانس جهانی آموزش که در سال 1990، در بانکوک برگزار می شود بر این تعهد مستمر و نفع در آموزش به عنوان استراتژی توسعه تأکید می کنند. ....
...

طرحی برای مدل توسعه و پژوهش

مدلهای زیادی در زمینه آموزش که نرخهای گذار را درونی بکند وجود نداشته است. مدل آموزش تأمین مالی که توسط مانوئل زی ملمن از بانک جهانی توسعه داده شده ارائه کننده مثالی از نوع بسیار ساده است در مدل وی نرخ ورود به نمره اول کارکرد حجم بودجه آموزش و ظرفیت سیستم مدرسه برحسب تعداد کلاسها است. از اینرو اگر بودجه اندک باشد؛ سیستم، دانش آموزان بسیاری راتحت پوشش قرار نخواهد داد زیرا ظرفیت بدین منظور ایجاد نشده است. اگرچه یک مدل تا حدی ساده به هنگامیکه به عنوان (مدلی) با یک نرخ درونی (نرخ ورود) ملحوظ نظر قرار می گیرد مدل بهبودی نسبت به رویکرد استاندارد است زیرا آن به طور مستقیم یک متغیر سیاستی (بودجه آموزشی) را با یک پدیده آموزشی (ورود)، مرتبط می سازد.
...

تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت
تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت
تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

مبلغ فایل : 4000

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

فهرست
1 مقدمه
2 بلوغ
3 انواع بلوغ
4 سن بلوغ
5 نشانه های بلوغ
6 بلوغ و بحران بیولوژیکی sp sp sp
7 بلوغ و بحران عاطفه sp sp sp
8

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

فهرست
1 مقدمه
2 بلوغ
3 انواع بلوغ
4 سن بلوغ
5 نشانه های بلوغ
6 بلوغ و بحران بیولوژیکی sp sp sp
7 بلوغ و بحران عاطفه sp sp sp
8 منابع

بلوغ و بحران عاطفی

مهم ترین تحول دوران بلوغ بعد از ظهور صفات ثانویه جنسی، تحولات عمیق عاطفی است. که شخصی ترین تحولات عاطفی در دوران بلوغ عبارتند از
هویت و بحران هویت
انگیزه استقلال طلبی
پرخاشگری
ارتباط با همسالان

مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی
مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی
مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر

تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر

مبلغ فایل : 5000

به نظر بنده اگر دانش آموزان معلم خود را دوست نداشته باشند خوب درس نمی خوانند و اگر محبت و صمیمت معلم با آنها نباشد افت درسی اتفاق می افتد. وقتی دانش آموزی زباناً می گوید یا زیر دفتر مشق خود می نویسد که معلم عزیزم دوستت دارم متقابلاً باید جواب آن را از معلم خود بشنود یا بب

به نظر بنده اگر دانش آموزان معلم خود را دوست نداشته باشند خوب درس نمی خوانند و اگر محبت و صمیمت معلم با آنها نباشد افت درسی اتفاق می افتد. وقتی دانش آموزی زباناً می گوید یا زیر دفتر مشق خود می نویسد که معلم عزیزم دوستت دارم متقابلاً باید جواب آن را از معلم خود بشنود یا ببیند. من خود اینگونه عمل می کنم و هر وقت بگویند معلم عزیز هم شما را دوست دارم یا بنویسند، جواب آنها را می دهم و متقابلاً می نویسم و یا می گویم، من هم شما را دوست دارم. عشق به معلم باعث یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود
...
روند موفقیت
می خواهم رمز موفقیت خود را در امر معلمی بنویسم شاید برای همکارانم راه گشا باشد.
یکی از موفقیت من در شغلم توکل کردن به خدا بوده و هست، همیشه با دعا و راز و نیاز از منزل خارج می شوم و با روی باز با دیگران برخورد می کنم. هر چه غم و غصه دارم پشت در مدرسه می گذارم و به مدرسه این مکان مقدس وارد می شوم، حتی زمان مرگ پدرم کسی نفهمیدن با چه اندوهی در دل وارد مدرسه می شوم به طوری که همکارانم همیشه اذعان دارند که شما خیلی تودار هستید و مشکلات خود را به کسی نمی گوئید. همیشه کلاس را با خواندن آیاتی از قرآن توسط بچه ها اغاز می کنم و پایان کلاس را با دعا برای فرج آقا امام زمان به پایان می بریم.
...

تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر
تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر
تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها

تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها

مبلغ فایل : 5000

فهرست مطالب
مقدمه به چپ دستان چگونه می نگرند؟
بخش اول چپ دستی و نارسایی های آن
بخش دوم راهنمایی های مربوط به آموزش
نقش خانواده
نقش مدرسه

مقدمه
به چپ دستان چگونه می نگرند؟
کلمات راست و چپ، راست دست و چپ

فهرست مطالب
مقدمه به چپ دستان چگونه می نگرند؟
بخش اول چپ دستی و نارسایی های آن
بخش دوم راهنمایی های مربوط به آموزش
نقش خانواده
نقش مدرسه

مقدمه
به چپ دستان چگونه می نگرند؟
کلمات راست و چپ، راست دست و چپ دست، با ارزش اخلاقی و بار عاطفی بسیاری به کار برده می شوند.
راستی، معمولا مظهر خوبیها و زیبائی هاست، در حالی که کلمه چپ بیشتر بدی و بدیمنی را می رساند. این نکته درخور توجه است که در زبان لاتین کلمه بدیمن به صورت معادل کلمه چپ به کار برده شده است.
...
نوشتن با دست چپ
موقعی که کودک بطور مشخصی چپ دست است و ما از آن وحشت داریم که با دست راست یادگیری هایی را انجام دهد و دچار اختلالاتی بشود، بهتر است که کودک را راهنمایی کنیم تا با دست چپ خود بنویسد. توجه داشته باشید که اشاره می کنیم کودک را راهنمایی کنیم و به او بیاموزیم که چطور با دست چپ بنویسید نه اینکه تنها به او اجازه دهیم که با دست چپ بنویسد. بنابراین کافی نیست که کودک برای نوشتن با دست چپ آزادی عمل داشته باشد و یا در این زمینه ما با او مخالفتی نکنیم. بلکه برعکس باید کودک را در این یادگیری دشوار یاری و کمک کنیم.
...

تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها
تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها
تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها تحقیق تربیت عقلانى

تحقیق تربیت عقلانى

مبلغ فایل : 3000

تربیت عقلانى

چکیده
گذشت که تعلیم و تربیت دراصطلاح رایج خود، بر عقلانیت یعنى پرورش اندیشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربیت که اصطلاحا، اخلاقى، سیاسى، زیبایى شناختى نام گرفته اند، اولین حامیان تربیت عقلانى، رویکر

تربیت عقلانى

چکیده
گذشت که تعلیم و تربیت دراصطلاح رایج خود، بر عقلانیت یعنى پرورش اندیشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربیت که اصطلاحا، اخلاقى، سیاسى، زیبایى شناختى نام گرفته اند، اولین حامیان تربیت عقلانى، رویکردهاى مختلف به تربیت عقلانى، دیدگاه سنتى تعلیم و تربیت، بررسى بحث هاى معاصر در زمینه تربیت عقلانى و پیشنهاد بازگشت به تعلیم و تربیت لیبرال و عقلانى از سوى عده اى از دانشمندان و مربیان و. . . از جمله موضوعات مورد بحث در این مقاله است.
...
سلطه فرهنگ غرب
بعد اساسى این بحث، مساله فرهنگ غرب است. محافظه کاران فرهنگى کم و بیش اظهار مى دارند که آثار و اندیشه هاى تمدن غرب باید به ایجاد شالوده عقلانى برنامه درسى در مدارس و دانشگاه ها ادامه دهند. فرهیخته و با فرهنگ بودن براى زندگى در این جامعه دموکراتیک، به معناى آشنا بودن با این آثار و اندیشه هاست. بلوم قوى ترین حامى این دیدگاه یکى از دلایل ناکامى هاى دموکراسى امریکایى ها را دست کشیدن از این میراث مى داند. به عقیده او، به این اندیشه ها، در تفکرات و نوشته هاى بنیانگذاران این کشور، که اساس نظام سیاسى ما را به وجود آورده اند، جایگاه ویژه اى اختصاص داده شده است. بلوم در صف مقدم کسانى است که در مقابل ارائه آثار نامطلوبى در کانون برنامه درسى امریکا، ایستادگى کرده است. بلوم و سایران از نسبیت گرایى فرهنگى که به دنبال یافتن جایگاهى در مدارس و دانشکده ها است، انتقاد مى کنند.
...

تحقیق تربیت عقلانى
تحقیق تربیت عقلانى
تحقیق تربیت عقلانى تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان

تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان

مبلغ فایل : 2500

ترس چیست ؟
ترس واکنشی است و طبیعی ، لازم ، مهم و مفید در صورتی که به طور کامل کنترل و به طور منطقی تعبیر شود و باعث می شود که شخص در مواجهه با مشکلات بیشتر احتیاط کند . واستون پایه گذار مکتب رفتار گرایی عقیده دارد که ترس یکی از صد غریزه یا انگیزه ای است که انسان با آن به دنیا امد .

ترس چیست ؟
ترس واکنشی است و طبیعی ، لازم ، مهم و مفید در صورتی که به طور کامل کنترل و به طور منطقی تعبیر شود و باعث می شود که شخص در مواجهه با مشکلات بیشتر احتیاط کند . واستون پایه گذار مکتب رفتار گرایی عقیده دارد که ترس یکی از صد غریزه یا انگیزه ای است که انسان با آن به دنیا امد .
ترس یکی از پدیده هایی است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تکامل انسان ابتدایی داشته است. همچنین در شکل گیری شخصیت انسان و در روابط اجتماعی ، ترس جزء یکی از فاکتورهای اساسی محسوب می شود.
...
بروز اضطراب:
کسانی که اضطراب را به طور معمول تجربه می کنند قادر نیستند، سرچشمه و علت آن را تشخیص دهند. اما سعی و تلاش می کنند که علت و منبع این احساس اضطراب را دریابند. مردم اغلب اضطراب خود را به چیزی نسبت می دهند که ممکن است علت و سرچشمه آن اضطراب باشد یا نباشند. به عنوان نمونه: خانمی که می خواهد برای گروهی از مردم سخنرانی کند دچار اضطراب می شود sp ممکن است اضطراب خود را به صحبت کردن و سخنرانی کردن نسبت بدهد.
...

تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان
تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان
تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن

مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن

مبلغ فایل : 3500

تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن

چکیده
جهانی شدن، جوانب مختلف جوامع بشری را با تغییر و تحولات وسیعی رو به رو ساخته است. علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی تحت تاثیر این تغییر

تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن

چکیده
جهانی شدن، جوانب مختلف جوامع بشری را با تغییر و تحولات وسیعی رو به رو ساخته است. علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی تحت تاثیر این تغییر و تحولات قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی جهانی شدن، تعاریف و حیطه تاثیرات آن به صورت اخص به رابطه اطلاعات و جهانی شدن پرداخته می شود. اطلاعات گرایی به عنوان مفهومی نوین مورد توجه قرار گرفته و در ادامه مقاله فرصت ها و چالش های جدی پیش روی کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در تعامل با جهانی شدن تجزیه و تحلیل شده است. سرانجام، راهکارها و پیشنهاداتی به عنوان راه حل مسائل موجود به صورت مجزا برای دست اندرکاران تصمیم گیری کلان، اساتید و گروههای کتابداری و اطلاع رسانی و دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارائه شده است.
...
جهانی شدن به عنوان یک پدیده جهانی موجب تغییرات اساسی در ساختارها، ارتباطات و مناسبات جهانی شده است و این فرایند همچنان رو به جلو ادامه دارد. همزمان با فرایند جهانی شدن، اطلاعات گرایی به صورت گرایش غالب جوامع درآمده و جوامع اطلاعاتی در حال پدید آمدن می باشد. اطلاعات به عنوان کالای اساسی و مواد اولیه تصمیم گیری ها و مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تلقی می شود و کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی به عنوان متولیان سنتی و با سابقه امور اطلاعات و اطلاع رسانی با فرصت ها و چالش های جدیدی مواجه شده اند که طرز تعامل و برآیند با آن ها تعیین کننده جایگاه این حرفه در جامعه جهانی آینده خواهد بود.
...

مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن
مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن
مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن

مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن

مبلغ فایل : 4000

تعلیم و تربیت

فهرست مطالب
مقدمه sp sp sp
تعریف تعلیم و تربیت sp sp sp
تربیت اخلاقی sp sp sp
تربیت و رشد ذهنی کودک sp

تعلیم و تربیت

فهرست مطالب
مقدمه sp sp sp
تعریف تعلیم و تربیت sp sp sp
تربیت اخلاقی sp sp sp
تربیت و رشد ذهنی کودک sp sp sp
تربیت عقلانی sp sp sp
رشد و تربیت روانی و اجتماعی کودک sp sp sp
تنگناها و بحرانهای تربیتی sp sp sp
نقش مطبوعات و سایر نهادهای اجتماعی در تعلیم و تربیت sp sp sp
انتخاب شغل sp sp sp
دوستی و رفاقت در نوجوانی و جوانی sp sp sp
عشق ها یا بیداری عواطف sp sp sp
بزهکاریهای دوران نوجوانی sp sp sp
نگرانیهای دائمی شخصی و مسائل مدرسه sp sp sp
سالهای پایانی دبیرستان و دغدغه های کنکور شغل و ازدواج sp sp sp
تجربه های موفق آموزشی و تربیتی sp sp sp
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
معلم بزرگترین نعمت و سرمایه ی جوامع بشری، انسان یعنی عالیترین تجلیگاه خلقت الهی است. انسان مستعد و متصف به همه ی صفات و کمالات الهی است و آفریده شده تا به مقام خلیفه ی الهی برسد و این سیر بدون تعلیم و تربیت او میسر نمی شود.
انبیاء بعنوان اسوه ی معلمین بشر آمده اند تا در سایه ی کتاب مقدس الهی او را به این مقام برسانند. بنابراین معلمی که ادامه دهنده ی راه تعلیم و تربیت انبیاء است چنین مسئولیت مهمی را به عهده دارد و این ممکن نیست مگر به نیت قرب الهی و اخلاص طریقت او. ....
نگرانیهای دائمی شخصی و مسائل مدرسه
برخی از جوانان در ضمن گفتگوها و پاسخ به پرسش نامه ها نگرانیهای خود را در مورد امور زیر بیان داشته اند: آنها همیشه از فعالیتهای مدرسه مثل تکلیف درسی نمره و عادت به مطالعه، موقعیت خانوادگی ناامنیهای ناشی از امتحانات و استرس و اضطراب ناشی از نزدیک شدن امتحانات که ممکن است به علت شکست در فراگیری موضوعات درسی و یا پایین برودن سطح تعلیم و تربیت خانواده، عقب افتادگی تحصیلی و داشتن نمره ضعیف باشد.
...

مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن
مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن
مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی

تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی

مبلغ فایل : 4000

تمایزهای بین مشاوره و روان درمانی

sp sp sp sp کوشش هایی که به منظور مجزا کردن مشاوره از روان درمانی به عمل می آید در جهان مورد تأیید همگان قرار نگرفته است گروهی را عقیده بر آن است که ب

تمایزهای بین مشاوره و روان درمانی

sp sp sp sp کوشش هایی که به منظور مجزا کردن مشاوره از روان درمانی به عمل می آید در جهان مورد تأیید همگان قرار نگرفته است گروهی را عقیده بر آن است که باید دو اصطلاح مشاوره و روان درمانی را به صورت مترادف مورد استفاده قرار داد و از فکر جدا سازی آنها احتراز جست.
...
تمایز بین مشاوره وروان درمانی مستلزم بررسی پاره ای موضوعات درباره متخصص این رشته ها نیز می شود . &ldquo بلک &rdquo sp می گوید : &ldquo امروز قسمت اعظم روان درمانی ها به دست کسانی انجام می شود که حتی درمانگر sp خوانده نمی شوند &rdquo . گزارش انجمن روان شناسی آمریکا (1961) تحت عنوان مقام فعلی روان شناسی مشاوره حاکی از این واقعیت است که بین عضویت در بخش 17 این انجمن ( ر.ان شناسی مشاوره) . یخش 12 آن ( روان شناسی بالینی) همپوشی sp زیادی وجود دارد. در سال 1975 قریب 25% اعضای بخش 17 به بخش 12 نیز متعلق بوده اند . معهذا شواهد نشان می دهد که این مطابقت در میان اعضای جدید کمتر به چشم می خورد.
...

تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی
تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی
تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس

تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس

مبلغ فایل : 3500

فهرست مطالب
زندگینامه توماس آکویناس
آرمانهای آکویناس
ارزشیابی
آفرینش و تحول
بخش ا . مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آگوستین قدیس
بخش2. مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آکوئیناس قدیس
تاریخچه برهان وجوب و امکان
سابقه دو گونه

فهرست مطالب
زندگینامه توماس آکویناس
آرمانهای آکویناس
ارزشیابی
آفرینش و تحول
بخش ا . مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آگوستین قدیس
بخش2. مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آکوئیناس قدیس
تاریخچه برهان وجوب و امکان
سابقه دو گونه عقل
توماس آکویناس و قیمت عادلانه
سابقه پیدایش مکاتب از دوران باستان تا قبل از مکتب کلاسیک
عقل و نفس در فلسفه ابن سینا و توماس آکویناس
چکیده

زندگینامه توماس آکویناس
توماس آکویناس که نام صحیحش توماس آکوئینی است، اواخر سال 1224 یا اوایل سال 1225میلادی در قلعه روکاسکا در منطقه اکینیو در نزدیکی شهر ناپل، در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد. پدرش فئودال منطقه اکینو بود و توماس را که کوچکترین فرزندش بود، در پنج سالگی به دیر فرستاد، به امید آنکه روزی رئیس آن دیر شود. توماس در آن دیر که &rdquo مونته کاسینو&ldquo نام داشت، به عنوان طلبه به تحصیل پرداخت تا در آینده راهب گردد. در سال 1239 میلادی برای ادامه تحصیلات به دانشگاه ناپل رفت و در آنجا فنون یا هنرهای هفتگانه را فرا گرفت. در سال 1334 میلادی به فرقه رهبانی دومینیکی پیوست.....
...
اندیشه اقتصادی توماس آکویناس همانند دیگر تفکرات فلسفی وی به شدت متاثر از نظریات ارسطو است. او به پیروی از فیلسوف یونانی، کسب سود از طریق تجارت پولی را محکوم می کرد و آن را خلاف اخلاق و طبیعت می دانست. او همانند استاد خود میان دو مفهوم از عدالت تمایز قائل بود: عدالت طبیعی و عدالت برحسب قوانین انسانی. درخصوص شیوه های کسب اموال و ثروت، ارسطو معتقد بود که کشاورزی، شکار، ماهیگیری، راهزنی دریایی، جنگ و مبادله پایاپای اموال، شیوه های طبیعی و در مقابل کسب ثروت از طریق مبادله پولی غیرطبیعی است.
...

تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس
تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس
تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان

تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان

مبلغ فایل : 2500

مقدمه
به طور کلی شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان در جهت بهبود وضع زندگی او دانست. در عصر حاضر به مدد فعالیت است که توسعه و توسعه نیافتگی بوجود می آید. از منابع و امکانات موجود استفاده می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید و در جهت پیشبر

مقدمه
به طور کلی شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان در جهت بهبود وضع زندگی او دانست. در عصر حاضر به مدد فعالیت است که توسعه و توسعه نیافتگی بوجود می آید. از منابع و امکانات موجود استفاده می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید و در جهت پیشبرد اهداف و رفاه نسبی جامعه گام برداشته می شود.
لذا با توجه به مهم بودن شناخت روستاها در جهت برنامه ریزی و بعد از جامعه عشایری که پایه زندگی شهرنشینی را تشکیل می دهد بر آن شدم تا در مورد مونوگرافی یکی از روستاهای استان خراسان شمالی بنام قلعه بیگ تحقیقی کوچک انجام دهم.
...
آمارها نشان می دهد که 80% صنایع دستی در مناطق روستایی و 20 % آن در شهرها متمرکز شده است. صنایع دستی در برخی مناطق عشایری جایگاه خاصی از زندگی و معاش خانواده را دارد. این فعالیت اغلب توسط زنان و دختران در اوقات فراغت آنها صورت می گیرد. این شغل یا حرفه در زندگی روستایی و عشایری پرواز زراعت و دامداری در ده سوم قرار دارد.
در دایره المعارف بریتانیکا صنایع دستی را چنین تعریف کرده اند صنایع دستی به آن گروه از صنایع گفته می شود که مهارت ذوق و بینش انسان در تولید آن نقش دارد.
اصولاً در سالهای اخیر در بین ایلات کرمانج پیشینه ای بسیار کهن دارد و تمام آنها از تاریخی چند صدساله برخوردارند هر چند در سالهای اخیر با هجوم بی وقفه ماشین های خودکار و اتوماتیک رو به زوال و نابودی است ولی هنوز هم این روستا برای مصرف داخلی و صادرات در صنایع دستی شهرت دارد.
...

تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان
تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان
تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده

تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده

مبلغ فایل : 2500

جامعه شناسی ازدواج و خانواده

چکیده :
یکی از مهمترین حوزه های جامعه شناسی مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با هم پیمان زناشویی می بندند. این پدیده اجتماعی شدیداً تحت تاثیر اوضاع اقتصادی، اجت

جامعه شناسی ازدواج و خانواده

چکیده :
یکی از مهمترین حوزه های جامعه شناسی مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با هم پیمان زناشویی می بندند. این پدیده اجتماعی شدیداً تحت تاثیر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و افزایش و کاهش، میزان، نوع و عوامل موثر بر آن ارتباطی تنگاتنگ با شرایط جامعه دارد و با توجه به اینکه در یک ساخت اجتماع شکل گرفته یک نماد اجتماعی محسوب شده و در خود نابسامانی ها و به طور کل ویژگی های جامعه را منعکس می سازد. ازدواج وتشکیل خانواده ازقدیمی ترین نهادهای زندگی بشر است که ازدیر باز موردتوجه متفکرین علوم اجتماعی ، علوم اخلاقی ، علمای مذهبی وسایر دانشمندان sp قرارگرفته است. دردهه های اخیر به علت پیچیدگی های امورمربوط به ازدواج ، دامنۀ مسائل مربوط به آن به قلمروهای علوم دیگری همچون علم اقتصاد، جمعیت شناسی و علم سیاست نیز کشیده شده است .
...
به روایت تاریخ اجتماعی انسان نهاد خانواده اولین نهاد اجتماعی است که برخی از جامعه شناسان ریشه پیدایش آن را همزمان با ظهورمالکیت فردی می دانند (مورگان ومارکس) .درجامعه ایران نیز ازدیربازنهاد خانواده اولین ومهمترین بستراجتماعی شدن فرد و فراگیری آموزه ها ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی بوده sp وهست . این ساختار بازمانده از سده های گذشته همواره دارای کارکردهای بسیاری بوده که منجربه قوام ودوام آن درایران نیز گردیده وبه آن سیماو کارکردی " مقدس " داده است . بطوریکه می توان اززوایای مختلفی به این کارکردها پرداخت .
...

تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده
تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده
تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان

تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان

مبلغ فایل : 5000

مقدمه
مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را

مقدمه
مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند و از جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.
...

2) جرم شناسی فمینیستی
sp sp sp sp جرم شناسی در تقسیم بندی کلی علوم جنایی در زمره علوم جنایی تجربی است که به تحلیل وتفسیر جرم ، مجرم وبزه دیده می پردازد(نجفی ابرند آبادی 1381: ص4).
تحلیل وبررسی علل ژنتیکی ، محیطی و اجتماعی وقوع جرم ، مستلزم ارتباط جرم شناسی باسایرعلوم انسانی و حتی علوم تجربی همانند زیست شناسی و روان پزشکی جنایی است . بدین جهت جرم شناسی یک دانش مرکب و پویا است ؛ اما درمقابل ، اصالت و ماهیت شفافی را نمی توان در جرم شناسی قایل شد، زیرا جرم شناسی همانند پیکری است که اعضای آن را تحقیق تجربی و تئوری های مختلف تشکیل می دهد . البته قابل ذکر است که برخی از این اعضا به صورت نامتجانس کنار هم قرار گرفته اند ،
...
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه.
گفتار نخست:
جرم چیست ...
تعریف جرم شناسی.
تعریف جرم شناسی از دیدگاه چند محقق
هدفها ومقاصد جرم شناسی..
عوامل جرم زا
الف:بررسی عوامل جرم در اجتماع...
ب:جنس
ج:وراثت(ژنتیک)..
د: فیزیولوژی )..
گفتار دوم:
زمینه های بزهکاری زنان ..
ماهیت جرائم زنان
جرائم رایانه ای
گفتار سوم :
sp فمینیسم و جرم شناسی sp
1 پیشینه فمینیسم جرم شناسی ..
2_جرم شناسی فمینیستی ..
3 انواع جرم شناسی فمینیستی
1 3فمینیسم لیبرالی
2 3 فمینیسم رادیکالی
3 3فمینیسم مارکسیستی
4 3فمینیسم سوسیالیستی ..
5 3فمینیسم فرهنگی .
6 3نظریه های فمینیستی جدید ...
4 فمینیسم وسیاست های جنایی افتراقی .
5 تاثیر فمینیسم بر حقوق زنان .
6 نتیجه گیری ...
منابع و ماخذ...

تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان
تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان
تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار

تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار

مبلغ فایل : 3000

sp جستاری جامعه شناختی پیرامون هویت ملی ایرانیان در قرن چهارم هجری

مقدمه
یکی از مباحث مهم جامعه شناسی فرهنگی(Cultural sociology) بحث هویت است اینکه هویت چه معنایی دارد؟ چه ساختاری دارد؟ عناصر شکل دهنده آن

sp جستاری جامعه شناختی پیرامون هویت ملی ایرانیان در قرن چهارم هجری

مقدمه
یکی از مباحث مهم جامعه شناسی فرهنگی(Cultural sociology) بحث هویت است اینکه هویت چه معنایی دارد؟ چه ساختاری دارد؟ عناصر شکل دهنده آن کدامند نقش آن در جامعه و تاریخ چیست؟ چه انواعی دارد؟ جامعه بی هویت چه خصوصیاتی دارد؟ بحران هویت چیست؟ چه رابطهای است میان هویت و ساختار اجتماعی، فرهنگی، دینی، تاریخی و سیاسی؟ و سؤالاتی از این قبیل در این مقوله قابل تقسیم بندی است.
...
ساخت اجتماعی ـ فرهنگی هر جامعه ای با هویت ملی آن سامان می یابد دین، زبان و تاریخ، ارکان اساسی و بنیادی هویت ملی هر کشوری محسوب می شوند پس از فتح ایران توسط مسلمانان ملت ایران حداقل به مدت دو قرن دچار نوعی بهت و حیرت اجتماعی ـ فرهنگی گردید از یکطرف پیام اسلامی که همان آزادی، عدالت، مساوات و توحید بود برای ایرانیان به ویژه برای توده متوسط و فقیر که در ظل نظام طبقاتی ساسانی زردشتی زندگی کرده بودند آشنا و دل انگیز بود، از طرف دیگر قومی که حامل اسلام بود زبان، دین و تاریخش با ایرانیان تفاوت داشت و سه دیگر اینکه این قوم پس از گذشت اندک زمانی رفتار مناسبی با ملت فرهنگ و تمدن ایرانی در پیش نگرفت و آنان را سخره و تحقیر نمود.
...

تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار
تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار
تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار تحقیق جشن مهرگان

تحقیق جشن مهرگان

مبلغ فایل : 2000

جشن مهرگان
میترا یا مهر در اوستا
هر یا میترا (در اوستا و پارسی باستان میـثْـرَه ، در سانسکریت میـتْـرَه )، ایزد نام آورِ روشنایی، پیمان، دوستی و محبت، و ایزد بزرگ دین و آیین مهری است.
بخش مهم و بزرگی از اوستا به نام مهر یَـشت در بز

جشن مهرگان
میترا یا مهر در اوستا
هر یا میترا (در اوستا و پارسی باستان میـثْـرَه ، در سانسکریت میـتْـرَه )، ایزد نام آورِ روشنایی، پیمان، دوستی و محبت، و ایزد بزرگ دین و آیین مهری است.
بخش مهم و بزرگی از اوستا به نام مهر یَـشت در بزرگداشت و ستایش این ایزد بزرگ و کهن ایرانی سروده شده است. مهر یشت، دهمین یشت اوستا و از لحاظ مضمون همراه با فروردین یشت، کهن ترین بخش آن بشمار می رود. مهر یشت از نگاه اشاره های نجومی و باورهای کیهانی از مهم ترین و ناب ترین بخش های اوستا است و کهن ترین سند در باره آگاهی ایرانیان از کروی بودن کره زمین از بند 95 همین یشت فرا دست آمده است. از مهر یشت تا به امروز 69 بند کهن و 77 بند افزوده در عصر ساسانی، بازمانده است.
...
آیین های جشن مهرگان
در مجموع و بطور خلاصه، جشن مهرگان، جشن نیایش به پیشگاه مهر ایزد ایزد روشنایی و پیمان و درستی و محبت، ایزد بزرگ و کهن ایرانیان و همه مردمانِ سرزمین هایی از هند تا اروپا، به هنگام اعتدال پاییزی در نخستین روز مهرماه و در حدود دو هزار سال اخیر در مهر روز از مهرماه، برابر با شانزدهم مهرماهِ گاهشماری ایرانی (هجری خورشیدی فعلی) برگزار می شود.
...

تحقیق جشن مهرگان
تحقیق جشن مهرگان
تحقیق جشن مهرگان تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده

تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده

مبلغ فایل : 4500

مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می کند تا به سوی شناخت واقعیت های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست ها و خط مشی n

مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می کند تا به سوی شناخت واقعیت های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست ها و خط مشی های معینی را می طلبد تا به یافته ها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشکل اجتماعی یا جمعیتی هر چند که بسیار مهم تلقی می وشد. اما مهمتر از آن نحوه عمل مردم و نهادهای تنظیم کننده رفتار اجتماعی است که در مورد اخیر، به ویژه دولتها نقش حساس تری برعهده دارند. ....

مصادیقی از راهکارها در سیاست های جمعیتی
سیاست گذاری برای جمعیت با روش های مستقیم و یا غیرمستقیم توسط دولت ها در برنامه ریزی جمعیتی اتخاذ می شود تا هر گونه تحول جمعیتی لازم در آینده مورد پیش بینی قرار گیرد و از بروز هر نوع مشکل در آینده چاره اندیشی قرار گیرد. مهمترین بخش این سیاست ها اشاره می شود.
1 با تحول در وضع بهداشت عمومی در جامعه و مبارزه با بیماری های واگیر و کاهش مرگ و میر، برای جلوگیری از بحران های ناشی از رشد جمعیت، روند باروری جامعه باید بطور مرتب تحت کنترل قرار داشته باشد. تعدیل در میزان های باروری در برنامه ریزی های جمعیتی باید همواره مورد توجه قرار گیرد. ....

تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده
تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده
تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده

تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده

مبلغ فایل : 4500

مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می کند تا به سوی شناخت واقعیت های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست ها و خط مشی n

مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می کند تا به سوی شناخت واقعیت های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست ها و خط مشی های معینی را می طلبد تا به یافته ها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشکل اجتماعی یا جمعیتی هر چند که بسیار مهم تلقی می وشد. اما مهمتر از آن نحوه عمل مردم و نهادهای تنظیم کننده رفتار اجتماعی است که در مورد اخیر، به ویژه دولتها نقش حساس تری برعهده دارند. ....

مصادیقی از راهکارها در سیاست های جمعیتی
سیاست گذاری برای جمعیت با روش های مستقیم و یا غیرمستقیم توسط دولت ها در برنامه ریزی جمعیتی اتخاذ می شود تا هر گونه تحول جمعیتی لازم در آینده مورد پیش بینی قرار گیرد و از بروز هر نوع مشکل در آینده چاره اندیشی قرار گیرد. مهمترین بخش این سیاست ها اشاره می شود.
1 با تحول در وضع بهداشت عمومی در جامعه و مبارزه با بیماری های واگیر و کاهش مرگ و میر، برای جلوگیری از بحران های ناشی از رشد جمعیت، روند باروری جامعه باید بطور مرتب تحت کنترل قرار داشته باشد. تعدیل در میزان های باروری در برنامه ریزی های جمعیتی باید همواره مورد توجه قرار گیرد. ....

تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده
تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده
تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت

تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت

مبلغ فایل : 4000

جهانی شدن و تعلیم و تربیت

sp sp مفهوم شناسی جهانی شدن :
sp sp sp sp sp sp روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد و در اواسط دهه 1980 sp

جهانی شدن و تعلیم و تربیت

sp sp مفهوم شناسی جهانی شدن :
sp sp sp sp sp sp روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد و در اواسط دهه 1980 sp تقریباً در تمامی زمینه ها نشان خود را برجای گذاشت. در دهه 1980 برای اشاره به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن ( پست مدرن ) به کار می رفت ، اما در دهه 1990 میلادی مفهوم جهانی شدن رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل شد . به گونه ای که امروزه همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد .
...
1 sp sp sp استفاده از جدیدترین اطلاعات در آموزش و پرورش ایران : sp
sp sp sp sp sp sp دانش آموزان قرن بیست و یکم عضو جامعه سازمان یافته ای هستند که نیازمند آموزش مهارت های سازماندهی گروه های رسمی و غیر رسمی در راستای رشد درک فناوری و بهره گیری از آن در تنظیم خط مشی ها و سیاست های آموزشی می باشند . شهروندان آتیه نیازمندند که برنامه زندگی خودشان را با خط مشی ها نوگرایانه از یک سو و رعایت اصول ارتقای کیفیت یادگیری ، کمک به ایجاد برابری آموزشی و اعتلای اثر بخشی از سوی دیگر هماهنگ نمایند . شهروندانی که توانایی تهیه لوازم مربوط به اینترنت را در اختیار دارند ، به راحتی می توانند اطلاعات روزآمد را از آن سوی جهان دریافت دارند و در همان حال اطلاعاتی نو تولید کرده و در اختیار مخاطبان خود قرار دهند . رسانه های الکترونیک جدید مرزها را شکسته است . اطلاع رسانی به شیوه جدید سبب شکستن انحصار رسانه های داخلی شده و افراد را قادر می سازد منبع اطلاعاتی خود را تعیین کنند .
...

تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت
تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت
تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن

تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن

مبلغ فایل : 4000

انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن

بزهکاری
sp بزهکارى نوجوانان و جوانان یکى از مقوله هاى مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می آید که در سطح ملى و بین المللى توجه زی

انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن

بزهکاری
sp بزهکارى نوجوانان و جوانان یکى از مقوله هاى مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می آید که در سطح ملى و بین المللى توجه زیادى را به خود معطوف داشته است؛ چنان که پیشگیرى از بزهکارى و اصلاح بزهکاران جوان و نوجوان، یکى از محورهاى عمده سیاست گزاریهاى ملى بسیاری ازکشورها درمورد جوانان می باشد. آمارها نشان می دهند که بیشتر مناطق جهان طى دهه گذشته با مشکل افزایش بزهکارى و جرائم در میان جوانان مواجه بوده اند و این امر در کشورهاى در حال گذار شدت بیشترى داشته است. در سطح بین المللى نیز کنفرانس ها، کنگره ها، همایش ها و کارگاه هاى علمى متعددى در خصوص این موضوع به ویژه طى دو دهه اخیر برگزار شده است و برنامه عمل جهانى براى جوانان تا سال 2000 و پس از آن نیز موضوع بزهکارى را به عنوان یکى از ده حوزه اولویت دار براى رسیدگى به امور جوانان تعیین کرده است. این امر در مورد مراکز علمى و دانشگاهى نیز صادق می باشد...

وابستگى افراطى
همان گونه که ارضاى نیاز به محبّت در حدّ مناسب، مى تواند مفید و سازنده باشد، محبّت و حمایت افراطى والدین از فرزند نیز تأثیرات نامطلوبى خواهد داشت که رشد وى را با خطرهایى مواجه ساخته، موجب اختلال در شخصیت و رفتارهاى وى خواهد شد. مثلاً کودکى که دائم تحت مراقبت و محبّت مادر قرار دارد، تمام نیازهاى او بدون هیچ گونه تلاشى ارضا مى شود و در هر موردى، از قبیل: لباس پوشیدن، غدا خوردن و رفع دیگر نیازهاى خود، متّکى به مادر است؛ ...

تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن
تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن
تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی

تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی

مبلغ فایل : 4000

اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی

فهرست مطالب
طلیعه
پیشگفتار
چرا جوانان عزیز
عوامل ابتلا به خودارضایی
نظریه پزشکان و متخصصان
اسلام چه می گوید؟
راه علاج و

اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی

فهرست مطالب
طلیعه
پیشگفتار
چرا جوانان عزیز
عوامل ابتلا به خودارضایی
نظریه پزشکان و متخصصان
اسلام چه می گوید؟
راه علاج و پیشگیری
پدران ومادران سخت گیر
ریشه یابی مفاسد
منبع
sp
طلیعه
در زمانی که انسان معاصر در باتلاقی از آلودگی های دنیایی که بر روابط شرک بنا شده sp فرو رفته است و در زیر چرخ دنده های دنیای صنعتی و ماشینی ، دست وپا می زند و حقیقت و ذات وجود خود را فراموش نموده ، و دائما در طول زندگی از فطرت پاک و خداجوی خود دور می گردد، و در شرایطی که رسانه ها و موسسات فرهنگی در خدمت به بیگانه هویت دینی او را مسخ نموده اند ، بشر برای نجات خود به مردانی نیازمند است که با جهاد اکبر خویش ، ریشه های کفر و الحاد و شرک را بسوزانند و موانع رشد و بالندگی جامعه را از بین برند . ...

تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی
تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی
تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی

تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی

مبلغ فایل : 6000

جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی

فهرست مطالب:
قسمت اول نمونه صنعتی و تضادهای اجتماعی
فصل اول : سرمایه داری و فقر :
مرگ و محیط زیست sp
فصل دوم تفاوتها

جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی

فهرست مطالب:
قسمت اول نمونه صنعتی و تضادهای اجتماعی
فصل اول : سرمایه داری و فقر :
مرگ و محیط زیست sp
فصل دوم تفاوتهای فرهنگی :
1 گسترش و مبانیت تعمیم تحصیل :
مبانیت ها بر حسب جنس :
مبانیت های اجتماعی :
اختلاف های پراکوژیک :
طبقات اجتماعی ، فرهنگ وایدئولوژی sp
فصل سوم : تقسیم کار :
1 جوانان در زندگی فعال :
2 تعلیم و تربیت و شغل و در آمد : تئوری سرمایه انسانی
عوامل اختلاف در آمد :
3 تحرک حرفه ای ومشکل sp اجتماعی
فصل چهارم
تضادها از کجا ناشی می شوند .
قسمت دوم : sp وابستگی و بدبختی
آزادی و امیدواری sp
فصل اول :
1 sp sp sp اشکال قدیم و جدید تسلط :
عدم انباشتگی سرمایه
مباینت های موجود بین شهرها و روستاها
جوانان طغیان زده
جوانان و انقلاب
جوانان در مبارزات آزادی بخش :
جوانان در سازندگی ملی :
نتیجه :
منابع و مأخذ :

اگر ما مسائل جوانان را در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای صنعتی به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده ایم به این دلیل است که اولا وسعت مشکلات در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد و ثانیا علل اولیه این مشکلات در عین حال که متشابه هستند متفاوت نیز می باشد . در حالی که جوانی باید دوران سرشاری باشد نکته بدیع حزن انگیز برای اکثر کشورهای جهان سوم این است که گروه کثیری از کودکان و جوانان در این کشورها در عالم بی خبری و جهل نگه داشته شده اند و نسبت فزاینده ای از آنها که با خارج گزاف تحصیل کرده اند نمی توانند کاری پیدا کنند...

تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی
تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی
تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج

تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج

مبلغ فایل : 2500

چرا جوانان از ازدواج گریزانند

اگر چه جوانان با رسیدن هنگام بلوغ غرائز جنسی انان شعله ور شده و میل فطری شان به جنس مخالف وهمسروعلاقه به تشکیل خانواده در انها بیدار می گردد. وبه عنواین مختلف گاهی با کنایه وشوخی وزمانی با پرخاش و بهانه

چرا جوانان از ازدواج گریزانند

اگر چه جوانان با رسیدن هنگام بلوغ غرائز جنسی انان شعله ور شده و میل فطری شان به جنس مخالف وهمسروعلاقه به تشکیل خانواده در انها بیدار می گردد. وبه عنواین مختلف گاهی با کنایه وشوخی وزمانی با پرخاش و بهانه جویی وموقعی با قهر وکناره گیری و وقتی با رو اوردن به کارهای نا مشروع وبالاخره روزگاری هم با افتادن در دامن دوستان ناباب و مفاسد خانمان سوز و از جمله اعتیاد های خطرناک.نیاز های درونی وغرایز فطری خود را ظاهر می سازند.
ولی در عین حال می بینیم اکثر انها ازدواج روگردان بوده وحتی هنگامی که به انان پیشنهاد ازدواج می شود اظهار نفرت و انزجار می نماید،چرا؟

تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج
تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج
تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج تحقیق داشتن فرزندان خلاق

تحقیق داشتن فرزندان خلاق

مبلغ فایل : 3000

چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم

مقدمه
توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات و شواهد 1
تجزیه و تحلیل داده ها
گردآوری اطلاعات و شواهد 2
نتیجه گیری و ارزیابی
پرسشن

چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم

مقدمه
توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات و شواهد 1
تجزیه و تحلیل داده ها
گردآوری اطلاعات و شواهد 2
نتیجه گیری و ارزیابی
پرسشنامه و نمودار
منابع و مآخذ
=============
با توجه به آماری که از دانش آموزان برای خلاق بودن آنها در نظر گرفته شد متوجه شدیم که اگر دانش آموزانی فضای مناسبی برای مطالعه کردن داشته باشند و همچنین دسترسی به آزمایشگاه و کارگاه داشته باشند بهتر می توانند توانمندیهای خود را شکوفا سازند اهمیت دادن به دانش آموزان و میزان ریسک پذیری آنها نهراسیدن از شکست ها آنها را برای شکوفایی خلاقیت آماده می کند.
انتخاب یکی از راههای پیشنهادی موقتی:
خانواده ها باید به فرزندان توجه بیشتری داشته باشند و با آنها با ملایمت و مهربانی صحبت کنند و در تصمیم گیری آن ها را شریک کنند و آنها را پیش دوستان و اقوام شان خجالت زده نکنند و با راهنمایی های درست سعی کنند فرزندانشان خود بهتر بتوانند در تمام موارد زندگی تصمیم گیری مناسبی نمایند.
...

تحقیق داشتن فرزندان خلاق
تحقیق داشتن فرزندان خلاق
تحقیق داشتن فرزندان خلاق تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد

تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد

مبلغ فایل : 5000

علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت به شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد
فهرست مطالب:
طرح مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
ادبیات تحقیق
مقدمه
مسئله ای به ن

علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت به شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد
فهرست مطالب:
طرح مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
ادبیات تحقیق
مقدمه
مسئله ای به نام اسکان غیر رسمی
حاشیه نشین کیست؟
تعریف حاشیه پیرامون شهر ها
تعریف حاشیه های درون شهری
تعریف اسکان غیر قانونی (عدوانی )
طبقه بندی زاغه ها
انواع زاغه ها
دیدگاه های عمده در مورد حاشیه نشینی در جهان
دلایل ظهور پدیده حاشیه نشینی
مهاجرت
تاریخچه حاشیه نشینی در برخی از کشورهای جهان
تاریخچه حاشیه نشینی در ایران
روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی در جهان
1. تغییر موقعیت ساکنان زاغه ها و مناطق فقیر نشین مرکز شهر
2. پاک کردن منطقه از زاغه ها و بازسازی و توسعه مجدد آن
3. بهسازی محله های فقیر شهری
بهسازی محله های فقیر نشین ، موفق ترین روش
روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی در ایران
روند مهاجرت اندکی کند شده است:
نتایج و اثرات حاشیه نشینی
پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران
چالش های عمده حاشیه نشینی:
مطالعه منطقه غرب مشهد( قلعه وکیل آباد)
ویژگی های جمعیتی
بررسی کاربری اراضی:
وضعیت اقتصادی:
ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ساکنین قلعه وکیل آباد:
ویژگی های فرهنگی:
بررسی ابعاد و مساحت قطعات نحوه جرم گذاری و سطح اشغال:
بررسی موقعیت و حجم پارکینگ ها:
نتیجه گیری
پیشنهاد
منابع : بصورت درون متنی
هدف عمده در این تحقیق شناخت علت اصلی گسترش شهر ها و خصوصا شهر مشهد و جلوگیری از مهاجرت بیرویه شهر های بزرگ و بالطبع آن محو شدن مناطق حاشیه نشین در سطح شهر مشهد و ایجاد نوعی تعادل بین مناطق حاشیه ای و مرکز شهر میباشد. از دیگر اهداف تحقیق ارائه راهبرد هایی در جهت رفع معضل حاشیه نشینی در کلانشهر مشهد و دست یافتن به توسعه پایدار است.

تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد
تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد
تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی

تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی

مبلغ فایل : 7000

نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف از توسعه فرهنگی
اصول و مبانی توسعه فرهنگی
ابعاد توسعه فرهنگی
1 تعلیم و تربیت نیروی انسانی
2 پژوهش و تحقیقات

نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف از توسعه فرهنگی
اصول و مبانی توسعه فرهنگی
ابعاد توسعه فرهنگی
1 تعلیم و تربیت نیروی انسانی
2 پژوهش و تحقیقات
نقش های معلم
اقتدار معلم بارزترین شاخص توسعه ی فرهنگی
تدریس همچون هنر و علم
یادگیری مادام العمر
روان شناسی تربیتی و تدریس کارآمد
محدودیت معلمان در ارائه ی سبکهای جدید
کاربرد روان شناسی تربیتی برای تصمیم گیری
پنج وظیفه تدریس
توانایی صحبت کردن
نقش معلم
درک معلم از حافظه
نظریه انگیزشی مازلو
شکوفا کردن استعدادهای جوانان
نگرش اسلام به استعدادهای افراد
دیدگاه روان شناسی معاصر در استعداد افراد
نگاهی به اساسی ترین پیامد آموزش و پرورش متحجر
اداره محیط کلاس
درس دادن
پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان
ارزیابی یادگیری
ایجاد خود پنداره و انگیزش
پرورش مهارت های فکری
معلم و روش کلاس داری
استفاده از زور و خشونت
استفاده از پند و اندرز
زیاده روی در مهر و محبت
روانه کردن دانش آموزان به دفتر مدرسه
معلمین کارآمد چگونه عمل می کنند؟
نتیجه ی تحقیق
منابع و مآخذ:

مقدمه:
sp sp sp sp sp sp بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجویت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ ان جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهای اقتصادی ، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ ، پوک و میان تهی است. فرهنگ کلمه ای بسیار رایج و مورد توجه در تمامی جوامع متمدن بوده است. به طوری که با گسترش اجتماعات و پیچیده شدن روابط و افزایش امکانات و ابزار، بحث از فرهنگ بیشتر و ابعاد متعددی به خود می گیرد.
...

تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی
تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی
تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌

تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌

مبلغ فایل : 3000

خانواده و نقش و تاثیر آن در برقراری عدالت

مقدمه sp sp sp
sp عدالت از نظر علی (ع ) در خانواده ی اجتماعی

خانواده و نقش و تاثیر آن در برقراری عدالت

مقدمه sp sp sp
sp عدالت از نظر علی (ع ) در خانواده ی اجتماعی sp sp sp
sp عدل از اصول دین در خانواده sp sp sp
sp جود و عدل در خانواده از دیدگاه اخلاق فردی sp sp sp
sp جود بهتر است یاعدل ؟ sp sp sp
sp جود و عدل از نظر اجتماعی sp sp sp
sp فرق جود با احسان sp sp sp
sp عدالت در خانواده ، فلسفه ی اجتماعی sp sp sp
sp دنیای گشاده ی عدالت خانواده و دنیای تنگ ظلم sp sp sp
sp علت اصلی انحراف افراد از عدل در جامعه و خانواده sp sp sp
sp نتیجه ی اساس بحث عدل در خانواده sp sp sp
sp اصل عدل در مذهب شیعه sp sp sp
sp حق همسر از نظر علی (ع ) sp sp sp
sp مفهوم عدالت اجتماعی در خانواده sp sp sp
sp مهفوم و ابعاد عدالت اجتماعی در خانواده sp sp sp
sp منابع و مآخذ

برابری و مساوات در خانواده

برابری از مهم ترین و بلکه اصلی ترین معنی عدالت در خانواده است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنسی، نژاد و مذهب در ازای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معمولی موجود در جامعه برخوردار باشند. مبنای برابری این است که: انسان ها برحسب گوهر و ذات برابرند و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند یا به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله الناس کأسنان المشط مردم مثل دانه های شانه هستند. اما آیا برابری ذاتی انسان ها سبب برابری آن ها در همه زمینه ها می باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها در شایستگی های افراد باعث نابرابری آن ها با سایرین نمی شود؟
...

تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌
تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌
تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌ تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت

تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت

مبلغ فایل : 4500

خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت

فرآیند خلاقیت
به نظر می رسد که خلاقیت درغالب موارد مراحل قابل تشخیصی راطی می کند که این مراحل درباره کارهای علمی وهنری بسیار مشابه است به قرار زیر:
ا

خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت

فرآیند خلاقیت
به نظر می رسد که خلاقیت درغالب موارد مراحل قابل تشخیصی راطی می کند که این مراحل درباره کارهای علمی وهنری بسیار مشابه است به قرار زیر:
الف ـ مرحله آمادگی
دراین مرحله کودک با هدایت و تشویق مربی ، مسأله ای رابررسی وانگیزه اولیه پیدا می کند . ممکن است این انگیزه درخود کودک به سبب برخورد با مسأله یا مشکل بوجود آید .کنجکاوی ، درک مشکل ، علاقه وآمادگی برای حل آن ، مکالمه درونی باخود یا مکالمه خیالی بین خود ویک فرد دیگر ازخصوصیات این مرحله است.
...
مطالب:
خلاقیت چیست ؟
چرا باید موضوع خلاقیت رادرکودکان مطالعه کرد؟
چه چیزی بربروز خلاقیت تأثیر می گذارد ؟
چگونه باید خلاقیت کودکان راتشویق کرد؟
عوامل مؤثر درشکوفایی خلاقیت کودکان
نقش معلم درشکوفایی خلاقیت کودکان
نقش بزرگسالان درشکوفایی خلاقیت کودکان
فرآیند خلاقیت
موانع رشد خلاقیت
شرایط پرورش خلاقیت
نتیجه گیری
منابع : درون متنی

تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت
تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت
تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر

تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر

مبلغ فایل : 3000

خواسته ها و مشخصات یک بستر عمومى براى آموزش به کمک رایانه

چکیده sp
sp استفاده از رایانه در امر آموزش ، مى تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ایجاد کند. در ایجاد سیستم هاى آموزش به کمک رایانه، رو

خواسته ها و مشخصات یک بستر عمومى براى آموزش به کمک رایانه

چکیده sp
sp استفاده از رایانه در امر آموزش ، مى تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ایجاد کند. در ایجاد سیستم هاى آموزش به کمک رایانه، روشهاى مختلفى متصور است. در اغلب سیستم هاى ایجاد شده، یک سیستم براى آموزش تنها یک زمینه خاص علمى ایجاد مى شود و تلاشى مشابه، براى ایجاد یک سیستم آموزشى در زمینه دیگر نیز انجام مى شود. در این مقاله خصوصیات یک بستر عمومى مورد بحث قرار مى گیرد که امکان پیاده سازى مجموعه هاى مختلف آموزشى را در زمینه هاى مختلف علمى فراهم مى کند. این بستر پویا طى یک پروژه تحقیقاتى به صورت یک مدل پیش نمونه سازى شده sp ایجاد گردیده تا امکان مشاهده خصوصیات و رفتارهاى آن بوجود آید. پس از طرح مقدماتى ماهیت این بستر پویا، مزیتها، اهداف، خصوصیتها و ویژگیهاى این بستر مطرح شده و ابزارهائى که براى ایجاد چنین بسترى پیش بینى مى شود مورد بحث قرار مى گیرند. در انتها نیز محیط عمومى لازم براى ایجاد چنین بسترى مطرح مى شود.
...
نتیجه گیری
به نظر مى رسد، توانائی هاى پیش بینى شده براى چنین سیستمى، در سطح یک سیستم خبره آموزش به کمک رایانه پویا، جوابگوى درصد زیادى از نیازهاى بالفعل سیستم هاى آموزشى باشد. هزینه بر چنین بسترى نسبت به ایجاد سیستم هاى ایستا بسیار مقرون به صرفه است. در حالى که تولید سیستم هاى ایستاى آموزش به کمک رایانه در سطحى که هر یک امکانات و توانائى هاى مطرح شده را دارا باشند یک امر غیر عملى است. مدل نمونه سازى شده این سیستم نشان مى دهد که ایجاد یک بستر پویا با توانائیها و دانش موجود امکان پذیر است. اطلاعات بیشتر در مورد این مدل در سایت پروژه قابل دستیابى است :
sp منابع
مجیدی، اردوان، (1380)، نظام برتر، آینده آموزش و آموزش آینده، نشر ترمه.
مجیدى، اردوان، صدیقى مشکنانى، محسن، (1378)، ساختمان یک بستر نرم افزاری پویا، بررسی راهکاری در تولید سیستمهای آموزش مبتنی بر کامپیوتر، گزارش کامپیوتر، شماره 144.
...

تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر
تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر
تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر تحقیق سلیقه در انتخاب همسر

تحقیق سلیقه در انتخاب همسر

مبلغ فایل : 3500

خوش سلیقه ای در انتخاب همسر

بخش اول / مفهوم تشبیه
(( تلک الامثال نضربها للنّاس لعلّهم یتفکّرون ))
این مثالها را برای مردم میزنیم باشد که تفکر کنند .
روابطی که انسانها با هم دار

خوش سلیقه ای در انتخاب همسر

بخش اول / مفهوم تشبیه
(( تلک الامثال نضربها للنّاس لعلّهم یتفکّرون ))
این مثالها را برای مردم میزنیم باشد که تفکر کنند .
روابطی که انسانها با هم دارند از لحاظ کمیت و کیفیت متفاوت است ، مثلاً روابط دو عضو خانواده ، دو عضو فامیل ، دو دوست ، دو همکار ، دو همسایه و از جنبه های مختلف کیفی و کمی در یک حد و اندازه نیستند ، اما بالاترین و آخرین حد روابط چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی بین دو فرد از دو جنس مخالف ، تحت عنوان زن و شوهر بوجود می آید . تنوع و گستردگی روابط میان آن دو قابل مقایسه با هیچکدام از روابط دیگر نیست ، هم از لحاظ میزان وقتی که با هم صرف می کنند
...
در انتخاب همسر ، ملاک (( انتخاب بر اساس علاقه ، )) معیار بسیار مهمی در تصمیم گیری است که البته در فصلی دیگر بصورت متقن تر و با دلایل محکمتر درباره آن بحث خواهیم کرد ، اما اجمال آن بدین صورت است که چون شما و نه کس دیگری قرار است یک عمر با همسرتان زندگی کنید ، پس لازم است که نسبت به آن علاقه داشته باشید و از او خوشتان بیاید و بدین جهت لازم است که بهنگام انتخاب ، علاوه بر ملاکهایی که ذکر شد به پسند و علاقه خود رجوع کنید و دریابید که از چه نوع و چه تیپ افرادی بیشتر خوشتان می آید ، به چه سبک زندگی بیشتر علاقه دارید ، دوست دارید همسرتان چه ویژگیهای دیگری داشته باشد و
...

تحقیق سلیقه در انتخاب همسر
تحقیق سلیقه در انتخاب همسر
تحقیق سلیقه در انتخاب همسر تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر

تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر

مبلغ فایل : 2500

دوراندیشی در انتخاب همسر

بخش اول : زنان کشتزار هستند
(( حضرت علی علیه السلام به برادرش عقیل فرمود ، زنی را برای من در نظر بگیر که از برجستگان و شجاع زادگان عرب باشد تا او را همسر خود گردانم و از او دارای فرزندی دلاور و جنگجو

دوراندیشی در انتخاب همسر

بخش اول : زنان کشتزار هستند
(( حضرت علی علیه السلام به برادرش عقیل فرمود ، زنی را برای من در نظر بگیر که از برجستگان و شجاع زادگان عرب باشد تا او را همسر خود گردانم و از او دارای فرزندی دلاور و جنگجو شوم .
عقیل به حضرت گفت : با ام البنین کلابی ازدواج کن که در تمام عرب ، دلیرتر و شجاع تر از آباء و اجداد او نیست ))1
...
مرد هر دیدگاهی در زندگی داشته باشد ، به هر اندیشه ای معتقد باشد ، واجد هر صفت اخلاقی باشد ، به هر روش تربیتی معتقد باشد و همان را برای زندگیش ، برای زنش و برای فرزندانش به کار می بندد . پس از تولد برای رشد و پرورش فرزندان ، احتیاج به یک پدر مهربان بیش از هر چیز دیگر احساس می شود .
...

تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر
تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر
تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی

تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی

مبلغ فایل : 2500

دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

مقدمه
آیین کلی دورکیم تاکیدش بر این است که بررسی جامعه باید موضوعش را جدا از موضوعهای دیگر در نظر گیرد و پدیده های اجتماعی را به عنوان موضوع خاص خود برگزین

دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

مقدمه
آیین کلی دورکیم تاکیدش بر این است که بررسی جامعه باید موضوعش را جدا از موضوعهای دیگر در نظر گیرد و پدیده های اجتماعی را به عنوان موضوع خاص خود برگزیند .
دور کیم با طرد تفسیرهای زیست شناختی و روان شناختی ، توجه اش را به عوامل اجتماعی ساختاری تعیین کننده مسائل اجتماعی انسان معطوف ساخته بود .
...
آنچه از استدلال دور کیم در خصوص کارکرد تبهکاری بر می آید ، این است که اگر میزان تبهکاری به طور غیر عادی افزایش یابد، بدون کارکرد خواهد بود . و جامعه کنترل رفتاری را از دست خواهد داد. آیا با وجود 152223 نفر زندانی ( طبق آمار سازمان زندانهای ایران 1387) که بیش از 80 در صد شان متاهل و دارای خانواده و فرزند هستند ، این میزان غیر عادی تلقی نمی شود؟ آیا کنترل رفتاری می تواند در چنین جامعه ای وجود داشته باشد؟...
...

تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی
تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی
تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره)

تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره)

مبلغ فایل : 12000

نتایج تحقیق نشان می دهد که افسردگی از جمله بیماریهای روانی است که باید بیش از همه بیماریهای دیگر مورد توجه خانواده ها ، مسئولین و پزشکان قرار گیرد . اگر این بیماری در وهله اول پیشگیری و نهایتاً درمان نشود باعث بروز عوارض جبران ناپذیر در افراد جامعه خواهد شد .
با توجه به مطالعات مشخص گ

نتایج تحقیق نشان می دهد که افسردگی از جمله بیماریهای روانی است که باید بیش از همه بیماریهای دیگر مورد توجه خانواده ها ، مسئولین و پزشکان قرار گیرد . اگر این بیماری در وهله اول پیشگیری و نهایتاً درمان نشود باعث بروز عوارض جبران ناپذیر در افراد جامعه خواهد شد .
با توجه به مطالعات مشخص گردید که عوامل متعددی در بروز افسردگی می تواند نقش داشته باشد که از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، ژنتیکی ، فردی و خانوادگی اشاره کرد که در این میان عوامل خانوادگی بیش از موارد دیگر مورد توجه است .
نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل خانوادگی بیش از همه چندمین فرزند بودن فرد با افسردگی رابطه معنی داری داشت .
...
فهرست مطالب:
فصل اول :
طرح مسئله
1 1 بیان مسئله
1 2 گزاره های تحقیق
1 3 متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها
فصل دوم :
پیشینه تحقیق
2 1 تعریف افسردگی
2 2 علل و عوامل افسردگی
2 3 افسردگی در خانواده ها
2 4 افسردگی در دانشجویان دانشگاه
2 5 علائم افسردگی
2 6 انواع اختلالات افسردگی
2 7 روشهای درمان افسردگی
2 8 نظریه های افسردگی
2 9 مقایسه نظریه های روانشناختی افسردگی
2 10 چارچوب نظریه ها
فصل سوم :
روش پژوهش
3 1 طرح تحقیق
3 2 جامعه، نمونه، روش نمونه گیری
3 3 ابزار اندازه گیری
3 4 نحوه اجرای تحقیق
3 5 استخراج تحلیل داده ها
فصل چهارم :
یافته های تحقیق
4 1 ویژگی های جامعه مورد مطالعه
4 2 یافته های تحقیق
فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات
5 1 نتایج تحقیق
5 2 پیشنهادات
5 3 محدودیت های تحقیق :
منابع :
پیوست ها

تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره)
تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره)
تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره) تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

مبلغ فایل : 8000

بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

عناوین مطالب:
مقدمه
موضوع تحقیق :
شرح موضوع تحقیق :
اهمیت موضوع :
اهداف تحقیق :
طرح سوال تحقیق :

بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

عناوین مطالب:
مقدمه
موضوع تحقیق :
شرح موضوع تحقیق :
اهمیت موضوع :
اهداف تحقیق :
طرح سوال تحقیق :
فرضیه های تحقیق :
نوع تحقیق :
تعریف اصطلاحات :
عزت نفس :
تعریف عملی :
پیشرفت تحصیلی :
تعریف عملی :
ادبیات تحقیق :
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:
انگیزه پیشرفت :
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس :
عوامل موثر در رشد عزت نفس :
عزت نفس و عملکرد سودمند :
آسیب شناسی روانی و عزت نفس :
دیدگاه های نظری در مورد عزت نفس :
دیدگاه اسلامی :
گستره نظری :
رشد خودپنداره :
ابعاد خویشتن :
خودایده آل :
نیاز به احساس ارزش و عزت نفس :
کنترل خود و عزت نفس :
زمینه های عزت نفس :
عزت نفس اجتماعی :
عزت نفس تحصیلی :
عزت نفس خانوادگی :
عزت نفس جسمانی :
عزت نفس کلی :
ابعاد عزت نفس عبارتند از :
1 تنفر از خود :
شکست و تردید درباره خود :
تایید خود :
فنون مشاوره ای برای افزایش عزت نفس :
1 روش مراجع مرکزی :
2 آگاهی از مشکل به طور گروهی :
3 تمرین های متشکل و منظم :
4 فیلم
5 بمباران نیرو :
6 شناسایی صفت :
7 یاوران همانند :
8 مشاوره توسط همتایان :
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران :
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور :
چکیده ای از تحقیقات انجام شده :
چکیده :
مقدمه :
جامعه آماری :
طرح تحقیق :
ابزار تحقیق :
مشخصات پرسشنامه :
روش اجرای نمونه گیری :
تفسیر :
اثبات فرضیه :
خلاصه گزارش تحقیق :
محدودیت ها :
پیشنهادات :
فهرست منابع :

موضوع تحقیق :
بررسی رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین 15 تا 18 سال شهرستان نظرآباد .
شرح موضوع تحقیق :
عزت نفس یا خودارزیابی ، اثرات برجسته ای در جریان فکری ، تمایلات ، ارزشها و هدف های شخص دارد و کلید فهم رفتار اوست . شخصی که از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونه ای مثبت ارزشیابی کرده ، برخورد مناسبی نسبت به نظریات مثبت خود و دیگران دارد . در مقابل کسی که به عزت نفس پایین مبتلاست اغلب نوعی نگرش مثبت مصنوعی نسبت به دنیا دارد . و در ناامیدی تلاش می کند تا به دیگران خودش نشان دهد که شخص لایقی است و یا ممکن است به درون خویش انزواگزیند و از ارتباط با دیگرانی که از آنها می ترسد اجتناب نماید .
...

تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس
تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس
تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مبلغ فایل : 6500

رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عناوین مطالب:
فصل اول
مقدمه
مسأله و موضوع تحقیق
سؤالات تحقیق
اهداف تحقیق
تعاریف لغات و اصطلاحات(متغ

رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عناوین مطالب:
فصل اول
مقدمه
مسأله و موضوع تحقیق
سؤالات تحقیق
اهداف تحقیق
تعاریف لغات و اصطلاحات(متغیرها)
فرضیه های تحقیق
فصل دوم sp
زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت
پیشنیه مدیریت آموزشی
تعریف مدیریت آموزشی
وظایف مدیریت آموزشی:
ضرورت توجه به مدیریت آموزشی
سبکهای مدیریت و رهبری
سبک هنجار مدار:
سبک فرد مدار:
سبک موقعیت مدار :
ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک هنجار مدار؛
مدیران پیرو سبک هنجار (سبک کلاسیک)
ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک فردمدار؛
مدیران پیرو سبک فردمدار
ویژگیهای مدیر وفق با توجه به سبک کار مدار
مدیر سبک کار مدار:
اثربخشی:
کارآئی
رضایت
چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم
روش پژوهش :
جامعه آماری :
نمونه و روش نمونه گیری :
ابزار اندازه گیری و نمود برآورد روایی و اعتبار آن :
نوع تحلیل آماری :
اعتبار و روائی پرسشنامه :
پرسشنامه و فهرست منابع
پرسشنامه
منابع فصل اول
منابع فصل دوم
فهرست منابع

روش پژوهش :
با توجه به اینکه در این تحقیق تلاش ما این است که رابطه بین مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی نمائیم ، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد .
جامعه آماری :
شامل معلمان ، دانش آموزان مدارش متوسط دخترانه شهرستان کرج می باشد .
...

تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان

تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان

مبلغ فایل : 3000

رابطه بین ناهنجاری های جسمی و آسیب های حرکتی در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و متوسطه

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
نتایج تحقیق
نمودار 1ـ درصد شیوع ناهنجاری ها در اندام فوقانی و تحتانی

رابطه بین ناهنجاری های جسمی و آسیب های حرکتی در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و متوسطه

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
نتایج تحقیق
نمودار 1ـ درصد شیوع ناهنجاری ها در اندام فوقانی و تحتانی
نمودار 2ـ درصد شیوع آسیب های حرکتی در دانش آموزان راهنمایی و متوسطه
بحث و نتیجه گیری
منابع

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ناهنجاری های جسمی (پشت کج، پشت گود و پشت گرد، کف پای صاف، پای ضربدری، پای پرانتزی) و آسیب های حرکتی (شکستگی، در رفتگی، پیچ خوردگی، کشیدگی، زخم و جراحت و کمر درد) در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و متوسطه می باشد. این تحقیق که از نوع علی و پس از وقوع است، به صورت میدانی به تجزیه و تحلیل نتایج می پردازد.
...

تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان
تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان
تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۵
بهار


پاورپوینت اختلال کمبود توجه– بیش فعالی

پاورپوینت-اختلال-کمبود-توجه–-بیش-فعالیدانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت اختلال کمبود توجه– بیش فعالی دارای 12 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد اسلاید : 12 اسلایدفرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانسدانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۷
بهار


طرح توجیهی کارگاه خیاطی سال97

طرح-توجیهی-کارگاه-خیاطی-سال97طرح توجیهی کارگاه خیاطی با اشتغال 3 نفر و وام 150 میلیون بروز شده سال 97


دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۶
بهار


پاورپوینت آشنایی با اینکوترمز 2010

پاورپوینت-آشنایی-با-اینکوترمز-2010پاورپوینت اینکوترمز 2010-اصطلاحات صادراتی- اعتبار اسنادی - LC-


دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۴
بهار


پاورپوینت حافظه مجازی

پاورپوینت-حافظه-مجازیدانلود پاورپوینت با موضوع حافظه مجازی، در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: Hardware and Control Structures Execution of a Program Advantages of Breaking up a Process Types of دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۲
بهار

فهرست مطالب:


مقدمه

ایوان

ایوان آرامگاه همایون در دهلی

مسجد جامع قاین خراسان

ایوان در خانه‌های سنتی

نمونه ای از ایوان

ایوان در اقلیم گرم ومرطوب

ایوان های وسیع ومرتفع

اقلیم معتدل و مرطوب

اقلیم معتدل و مرطوب مشخصات

بیان وجود ایوان

نقش ایوان

شناخت ایوان

جایگاه ایوان در معماری بومی تبرستان

کوتام

ایجاد فضایی برای فعالیت های مذهبی

ایوان در معماری بومی تبرستان

بستر سازی مناسب برای درک بنا

نتیجه‌گیری


مشاهده توضیحات کامل و دانلود

صدور پیش فاکتور ، پرداخت آنلاین و دانلود
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۸
بهار

پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین

پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین در 93 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


مشخصات فایل
تعداد صفحات 93
حجم 25744 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین در 93 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب:

بررسی جغرافیایی استان قزوین 
اطلاعات روستای دیال آباد
ویژگی های کلی روستا
نقشه توپوگرافی روستا
بررسی تحولات جمعیتی روستای دیال آباد
نمودار سنی
نمودار جعیت شاغل در بخش کشاورزی
جمعیت با سواد روستا
نتایج جمعیتی
نقشه های روستا 
2 طراحی خانه برای روستای دیال آباد
جدول سطح وسرانه های وضع موجود و وضع پیشنهادی روستا در جهت اصلاح سرانه های عمومی
طرح ساختاری-راهبردی توسعه وساماندهی روستای دیال آباد
بخش جداول S.W.O.T
نقشه مراحل توسعه
نقشه طبقات بناهای روستا
نقشه مصالح ساختمانی درون روستا
راهنمای نقشه کاربری اراضی
نقشه کیفیت ابنیه
شیب معابر
درجه بندی معابر
شرح تصویری روستا


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۴
بهار


پاورپوینت برج های خرقان

پاورپوینت-برج-های-خرقاندانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت برج های خرقان دارای 16 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد اسلاید : 16 اسلایدفرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانسدانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۳
بهار


رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

رابطه-بین-اختلالات-روانی-و-مکانیزمهای-دفاعی-در-دانشجویاندانلود فایل کامل رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان در قالب فایل DOC و متشکل از 145 صفحه قابل ویرایش دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۱
بهار