پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت)

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت)

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 100

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

تعداد صفحات : 275

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 221

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 118

بررسی ویژگیهای شخصیتی و قضاوت اخلاقی و تاثیر آن در ارتکاب به جرم در بین زندانیان شهرستان خوی

بررسی ویژگیهای شخصیتی و قضاوت اخلاقی و تاثیر آن در ارتکاب به جرم در بین زندانیان شهرستان خوی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 155

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

تعداد صفحات : 131

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 83

پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران

پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 61

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 38

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 70

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 105

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

تعداد صفحات : 42

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 81

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

تعداد صفحات : 168

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 432

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 47

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 275

بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

تعداد صفحات : 58

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 56

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

تعداد صفحات : 31

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 454

عقد بیع

عقد بیع

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 41

تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

تعداد صفحات : 151

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 163

تحقیق تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی

تحقیق تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات : 201

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 140

همه پرسی یا رفراندوم در ایران

همه پرسی یا رفراندوم در ایران

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

تعداد صفحات : 168

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 150

پایان نامه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

پایان نامه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

تعداد صفحات : 100

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 81

پایان نامه پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

پایان نامه پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 39

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تعداد صفحات : 190

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 204

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

تعداد صفحات : 230

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 238

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

تعداد صفحات : 136

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 59

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

تعداد صفحات : 125

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 55

پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 221

پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

تعداد صفحات : 155

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 153

تحقیق زندان و مجازاتهای جایگزین

تحقیق زندان و مجازاتهای جایگزین

تعداد صفحات : 90

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 56

نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

تعداد صفحات : 123

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 140

وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

تعداد صفحات : 58

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 220

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

تعداد صفحات : 135

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 48

بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

تعداد صفحات : 118

فرمت فایل : word

حجم فایل : 212

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : 130

فرمت فایل : word

حجم فایل : 286

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 52

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : word

حجم فایل : 175

پژوهش بررسی عقود(سه عقد) : شرکت - عاریه - وکالت

پژوهش بررسی عقود(سه عقد) : شرکت - عاریه - وکالت

تعداد صفحات : 167

فرمت فایل : word

حجم فایل : 289

پژوهش بررسی عقد وکالت

پژوهش بررسی عقد وکالت

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : word

حجم فایل : 153

آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری

آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری

تعداد صفحات : 115

فرمت فایل : word

حجم فایل : 118

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

تعداد صفحات : 112

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 67

تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 123

اصل حاکمیت اراده در قراردادها

اصل حاکمیت اراده در قراردادها

تعداد صفحات : 40

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 189

آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی

آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی

تعداد صفحات : 24

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 34

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

تعداد صفحات : 71

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 56

اسناد هویتی

اسناد هویتی

تعداد صفحات : 304

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 158

استیفاء

استیفاء

تعداد صفحات : 256

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 120

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 31

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 172

بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات : 133

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 61

مقاله جرم جاسوسی

مقاله جرم جاسوسی

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 12

چک و قوانین حاکم بر آن

چک و قوانین حاکم بر آن

تعداد صفحات : 10

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 13

طرح دعاوی طاری در داوری (کار تحقیقی کارشناسی ارشد)

طرح دعاوی طاری در داوری (کار تحقیقی کارشناسی ارشد)

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 356

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 31

ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

تعداد صفحات : 97

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 50

دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

تعداد صفحات : 41

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 21

جرم سیاسی

جرم سیاسی

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 48

بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

تعداد صفحات : 71

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 37

نقش توبه در سقوط مجازات

نقش توبه در سقوط مجازات

تعداد صفحات : 80

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 48

بررسی خسارت مازاد بر دیه در نظام حقوقی ایرن

بررسی خسارت مازاد بر دیه در نظام حقوقی ایرن

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 136

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 31

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

تعداد صفحات : 50

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 33

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 37

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 23

جامعه ; جرم ; مجازات و هدف ; نوع و خصائص کیفرها

جامعه ; جرم ; مجازات و هدف ; نوع و خصائص کیفرها

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 22

مقاله توصیف جرم

مقاله توصیف جرم

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 24

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 38

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

تعداد صفحات : 143

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 94

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تعداد صفحات : 300

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 133

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 7

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 92

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 50

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

تعداد صفحات : 40

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 62

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 59

قوانین کیفری ماهری

قوانین کیفری ماهری

تعداد صفحات : 64

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 32

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

تعداد صفحات : 169

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 82

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 26

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

تعداد صفحات : 39

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 124

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 63

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 34

پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

تعداد صفحات : 337

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 381

تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 124

پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز

پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز

تعداد صفحات : 178

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2725

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 17