سه واقعیت محض:۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن... حرمتها "شکسته" میشود.۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن... تبدیل به "وظیفه" میشود.۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز..."بی ارزش" میشه.