گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست

مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید

این پایان نامه در مورد مسئولیت کیفری پزشکان می باشد که در آن به بررسی مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید می پردازد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 180
حجم 179 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد مسئولیت کیفری پزشکان می باشد که در آن به بررسی مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید می پردازد .برای غنی تر شدن موضوع دیدگاه و نظرات فقها در مورد مسئولیت کیفری پزشک مد نظر قرار گرفته است و با نگاهی با قوانین موضوعه ایران ، بررسی را کامل نموده ایم.

 

 

این پایان نامه در 5 فصل سازماندهی شده است که در فصل اول به کللیات خواهی پرداخت. در فصل دوم تعاریف و مباحث عام در دستو کار قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی مبانی فقهی مسئولیت پزشکان  می پردازد. فصل چهارم مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران بصورت کامل تشریح می شود نهایتا در فصل پنجم به نتیجه گیری می پردازیم.

 

 

 

پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند.

 

با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت.

 

 


 بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با استفاده از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و...احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند.

 

 

قانون مجازات اسلامی 1392 با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات 1375 نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

چکیده:    1
مقدمه:    2

 


فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله    5
1-2- اهداف و ضرورت تحقیق    6
1-3- سؤالات تحقیق    6
1-4- فرضیات تحقیق    6
1-5-پیشینه تحقیق7
1-6- روش تحقیق    7

 

فصل دوم: تعریف اصطلاحات و مباحث عام
2-1- مفهوم مسئولیت    9
2-1-1- انواع مسئولیت    9
2-1-1-1- مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی    9
2-1-1-2- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد    10
2-1-1-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی    11
2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران    13
2-2-1- ایران باستان    13
2-2-2- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت    15
2-2-3- ایران معاصر    17
2-2-3-1- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی    17
2-2-3-2- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر    18

 


فصل سوم: مبانی فقهی مسئولیت پزشکان
3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان    21
3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان21 
3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان21
3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار23
3-2- مسئولیت پزشک مباشر24
3-2-1-طبیب جاهل به طبابت25
3-2-2- طبیب حاذق به طبابت27
3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر27
3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر27
3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان29
3-2-2-1-2-1-اتلاف29
3-2-2-1-2-2-لاضرر32
3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات32
3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق33
3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است33
3-2-2-1-3-3-روایت فاصله35
3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی35
3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم36
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار)36
3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره36
3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان 41
3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات44
3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله46
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)46
3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق48 
3-2-3-1-مانع اول: اجازة شرعی، قانونی48
3-2-3-2- مانع دوم: قاعدة احسان49
3-2-3-3-مانع سوم: اذن بیمار51
3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعی53
3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان53
3-2-4-1- ابراء مریض «اسقاط ما لم یجب» 53
3-3- ضمان طبیب غیرمباشر56

 

فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران
4-1- ارکان مسئولیت پزشک در اعمال پزشکی61      
4-1-1- فعل مجرمانه یا خطای پزشکی61
4-1-1-1- بی احتیاطی6262
4-1-1-2- بی مبالاتی63
4-1-1-3- عدم مهارت66
4-1-1-4- عدم رعایت نظامات دولتی67
4-1-2- نتیجه مجرمانه69
4-1-3- رابطه سببیّت 70
4-2- سقط جنین76
4-2-1- انواع سقط جنین77
4-2-1-1- سقط جنین جنایی77
4-2-1-2- سقط جنین طبی 77
4-2-1-3- سقط جنین خود به خودی یا مرضی80
4-2-1-4- سقط جنین ضربه ای80
4-2-2- ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی 80
4-2-2-1- رکن قانونی81
4-2-2-2- رکن مادی82
4-2-2-3- رکن معنوی84
4-2-3- مجازات سقط جنین عمدی84
4-2-3-1- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی84
4-2-3-2- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی85
4-3- افشاء اسرار بیماران    87
4-3-1- رکن قانونی    87
4-3-2- رکن مادی    90
4-3-2-1- شخصیت مرتکب    90
4-3-2-2- وجود سر یا راز    90
4-3-2-3- افشاء نمودن سر    90
4-3-3- رکن معنوی    91
4-3-4- مجازات افشاء اسرار    91
4-4- صدور گواهی نامه خلاف واقع    92
4-4-1- عنصر قانونی    92
4-4-2- رکن مادی    93
4-4-2-1- شخصیت مرتکب    93
4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهی صادره    94
4-4-3- رکن معنوی    95
4-4-4- مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع    95
4-5- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی    96
4-5-1- رکن قانونی    96
4-5-2- رکن مادی    97
4-5-2-1- شخصیت مرتکب    98
4-5-2-2- فعل مرتکب    99
4-5-2-3- رکن معنوی    100
4-5-2-4- مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی    100
4-6- اغفال بیماران    101
4-6-1- رکن قانونی    101
4-6-2- رکن مادی    102
4-6-2-1- شخصیت مرتکب    102
4-6-2-2- فعل مرتکب    102
4-6-3- رکن معنوی    103
4-6-4- مجازات اغفال بیماران    103
4-7- خودداری از کمک به مصدومین    104
4-7-1- رکن قانونی    104
4-7-2- رکن مادی    105
4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جانی    106
4-7-2-2- استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک    107
4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به کمک کننده و دیگران    107
4-7-3- رکن معنوی    108
4-7-4- مجازات خودداری از کمک به مصدومین    108
4-8- نقد و بررسی مواد قانونی    109
4-8-1- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375110 
4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامی 1375    111
4-8-3- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی113
4-8-4-شرط برائت از ضمان114
4-8-4-1- مفهوم و مستند قانونی شرط114
4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک116

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری:    119
پیشنهادات120
منابع و مآخذ:    121


 


 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۲۵
بهار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی