گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست


تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی

تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی

مبلغ فایل : 3000

قوانین حیات در دنیای امروزی

چکیده مقاله :
در این مقاله تلاش می گردد که با توجه به شیوه های تولید و رفتار اقتصادی مردم ایران که کرج هم جزئی از آن می باشد و مطالب پیش گفته ، به قوانین عمده حیات در دنیای امروزی به طور مختصر اشار

قوانین حیات در دنیای امروزی

چکیده مقاله :
در این مقاله تلاش می گردد که با توجه به شیوه های تولید و رفتار اقتصادی مردم ایران که کرج هم جزئی از آن می باشد و مطالب پیش گفته ، به قوانین عمده حیات در دنیای امروزی به طور مختصر اشاره هایی شود تا با شناخت این قوانین بتوان در نظام تصمیم گیری کلان و خرد کشور آنها را مد نظر قرار داد .
در هر دوره ای از زندگی بشر ، از مجموع عملکرد مدیریتی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و فکری ( عملکرد تولیدی) قوانینی زاده می شوند که به همراه رفتارها و نیازهای ذاتی بشر ، رفتارهایی از پیشینه تاریخی یک کشور در حیات امروزی آن و ارزش های اجتماعی مجموعه قوانینی را تشکیل می دهند که می توان آنها را قوانین حیات نامید .
لازمه زندگی شرافتمندانه ، مؤثر و رضامند شناخت این قوانین است ، هر کس ، هر جامعه ، هر سازمان ، هر شرکت ، هر دولت و هر ملتی این قوانین را شناخت و ساختارها و قوانین مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، دفاعی ، آموزشی ، سیاسی ، پژوهشی ، مطالعاتی و غیره خود را بر اساس آنها طراحی نمود و به آنها عمل کرد ، می تواند در صحنه های مختلف داخلی و بین المللی نقشی داشته باشند . در غیر اینصورت ، به وسیله همان قوانین حیات نابود خواهد شد .
...
در جوامع اطلاعاتی جایگاه ، منزلت و اقتدار دولتها دگرگون می شود و دولت شهرها جایگزین دولت ملت ها می شوند . برای مثال شهری مثل تهران وابستگی به حاکمیت ملی و دولت ایران نخواهد داشت ، بلکه جزیی از اقتصاد الکترونیکی جهان خواهد شد . در جوامع اطلاعاتی برای شرکت ها و بنگاههای تولیدی و خدماتی شرایطی بوجود می آید که بتوانند در تصمیم گیریهای جهانی اثرگذار باشند ، بطوریکه بعضی از آنها حتی بتوانند بر نحوه عمل قدرتمند ترین حکومت ها نظارت نمایند .
...25

تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی
تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی
تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی تحقیق فساد اداری

تحقیق فساد اداری

مبلغ فایل : 5000

فساد اداری

فهرست:
مقدمه
تعریف فساد اداری
اشکال فساد اداری
تاریخچه فساد اداری درجهان وایران
انواع فساد اداری
زیانهای فساد اداری
مشروعیت ظاهری
سودمندی اقتصادی موقت
نابساما

فساد اداری

فهرست:
مقدمه
تعریف فساد اداری
اشکال فساد اداری
تاریخچه فساد اداری درجهان وایران
انواع فساد اداری
زیانهای فساد اداری
مشروعیت ظاهری
سودمندی اقتصادی موقت
نابسامانیهای اقتصادی
شکاف فقیروغنی
رشد مشاغل وخدمات ناموزون
عوامل فساد اداری
دیدگاه های نظری
دیدگاه اخلاقیون
دیدگاه کارکرد گرایان
روشهای مبارزه بافساد اداری
دلایل تسامح دولتها
فهرست منابع

پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشورداری و حضور نمایندگاه واقعی مردم به ویژه در دوره اول مشروطیت درمجلس شورای ملی مبارزه بارشوه خواری و فساد شکل جدی به خو د گرفت و روزنامه ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولتها درحد توانایی خود به منظورحفظ وجهه ملی دراین راه قدمها برداشتند( پیشین ،13)
این مواردگوشه هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری درتاریخ ایران است البته موارد بسیار بیشتر از اینها هستند حتی درجامعه امروزین ماهم این مسئله علنا وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ها و چنگ ا نداختن آنها در نظام اداری و اقتصادی وحتی سیاسی اذعان دارند.
...

تحقیق فساد اداری
تحقیق فساد اداری
تحقیق فساد اداری تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85

تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85

مبلغ فایل : 4500

مقدمه sp sp sp 1
1 افزایش حقوق و دستمزد کارگران sp sp sp 2
2 تغییر نکردن ساعت رسمی کشور sp sp sp 3
3 کاهش نرخ سود بانکی sp sp sp 3
4 پروژه های عمرانی sp sp sp 4
5 تغییر ساعت کار بانک sp sp sp 5<

مقدمه sp sp sp 1
1 افزایش حقوق و دستمزد کارگران sp sp sp 2
2 تغییر نکردن ساعت رسمی کشور sp sp sp 3
3 کاهش نرخ سود بانکی sp sp sp 3
4 پروژه های عمرانی sp sp sp 4
5 تغییر ساعت کار بانک sp sp sp 5
6 تغییر ساختار سازمان مدیریت sp sp sp 6
7 ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی مهم ترین رویداد اقتصادی ایران در سال 85) sp sp sp 7
8 مسکن ،جنجالی ترین بخش sp sp sp 8
9 رونق بازرگانی sp sp sp 8
10 شرکت ارتباطات سیار sp sp sp 9
11 سال تغییر قراردادهای دولتی sp sp sp 10
12 قانون بودجه سال 85 sp sp sp 11
13 افزایش حجم نقدینگی sp sp sp 11
14 واگذاری سهام عدالت sp sp sp 12
15 بررسی لایحه بودجه سال 86 sp sp sp 13
16 موفقیت در جذب سرمایه های خارجی sp sp sp 14
منابع و مآخذ

هدف از این تحقیق، گردآوری مهم ترین تحولات و تصمیم گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال 85 آشنا شویم

تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85
تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85
تحقیق تحولات اقتصادی ایران در سال 85 مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

مبلغ فایل : 6500

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

در این مقاله ابتدا تعاریفی از علم ، مکتب و سیستم اقتصادی ارائه شده است . سپس

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

در این مقاله ابتدا تعاریفی از علم ، مکتب و سیستم اقتصادی ارائه شده است . سپس بحثهای موجود به تناسب در هر یک از این مقولات انجام شده است . و در نهایت با توجه به جامعیت دین اسلام دیدگاهی که به نظر می رسد با مجموعه اهداف وآرمانهای اسلامی نزدیکتر باشد تحت عنوان سیستم اقتصادی اسلام معرفی شده است .
چکیده
Abstract
Keywords
مقدمه
ماهیت اقتصاد اسلامی
علم اقتصاد ( اقتصاد اثباتی )
مکتب اقتصادی
سیستم اقتصادی
دیدگاه ها در این زمینه
جامعیت اسلام
سابقه نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی
جمع بندی و نتیجه گیری
پی نوشت ها
منابع

اندیشه سیستمی برخلاف تفکر تجزیه گرایانه یاعنصرگرایانه که برای عناصر بنیادی اصالت قائل بوده است کل هر پدیده را اساس کار قرار می دهد. از این دیدگاه یک سیستم خود دارای شخصیت و رفتاری است که در عناصر متشکله آن وجود ندارد وفقط در قالب مجموع آن عناصر و به صورت کلی تبلور تجلی می کند27. هدف اصلی نگرش سیستمی دستیابی به تبیین جامعی از جهان و پدیده های آن است . معتقدین این نظریه بر این باورند که یک ارگانیسم، صرفاً مجموع عناصر جداگانه نبوده بلکه سیستمی است که دارای sp نظام و کلیت می باشد. این سیستم بجای آنکه مانند اجسام ظاهراً متشکل از تعدادی اتم باشد، sp موجودیتی شبیه شعله و یا بلوری است که مرتباً در حال تغییر و تبدیل است.
...

مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک)

مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک)

مبلغ فایل : 5500

عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

فهرست مطالب:
چکیده
مقدّمه
1ـ2. مدل فراغت ـ کار نئوکلاسیک
منحنی مطلوبیت
نمودار (1)
نمودار (2)
نمودار (3)
محدود

عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

فهرست مطالب:
چکیده
مقدّمه
1ـ2. مدل فراغت ـ کار نئوکلاسیک
منحنی مطلوبیت
نمودار (1)
نمودار (2)
نمودار (3)
محدودیت ها
نمودار (4)
نمودار (5)
تغییر دستمزد حقیقی و منحنی عرضه کار در کوتاه مدّت
نمودار sp (6)
نمودار (7)
منحنی عرضه کل
نمودار (8)
کاربرد مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در اقتصاد اسلامی
کالاهای بازاری و ساعات غیر بازاری
منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن
نمودارهای (9)
نمودار (10)
محدودیت ها
بیشینه سازی مطلوبیت
عرضه نیروی کار فرد در بازار اجاره عوامل
نمودار (11)
عرضه کلّ نیروی کار در بازار اجاره
نمودارهای(12)
عرضه نیروی کار فرد در بازار مشارکت عوامل
نمودار sp (13)
نمودار sp (14)
عرضه کلّ نیروی کار در بازار مشارکت عوامل
نمودارهای(15)
معیار انتخاب بازار به وسیله نیروی کار
عرضه نیروی کار و ریسک سود
نمودار (16)
منابع و مآخذ
فارسی
انگلیسی

با نمودارهای کامل و روابط مربوطه در 31 صفحه word و قابل ویرایش
در این مقاله، عرضه نیروی کار مسلمان با استفاده از مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در دو بازار اجاره و مشارکت نیروی کار، تحلیل، و تابع و منحنی عرضه نیروی کار فرد و همچنین عرضه کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی ارائه می شود.

مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک)
مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک)
مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک) مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

مبلغ فایل : 5000

طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

در این مقاله سعی بر آن است الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی (HRM) با وضعیت فعلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تطبیق یابد .
در این مقاله ، حوزه های مدیر

طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

در این مقاله سعی بر آن است الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی (HRM) با وضعیت فعلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تطبیق یابد .
در این مقاله ، حوزه های مدیریت منابع انسانی به شرح ذیل مد نظر قرار گرفته اند :
sp sp sp طراحی ساختار سازمانی
sp sp sp تامین نیروی انسانی
sp sp sp آموزش و بهسازی نیروی انسانی
sp sp sp مدیریت عملکرد
sp sp sp نظام حقوق و دستمزد
sp sp sp حفظ و نگهداری کارکنان
sp sp sp جابجایی و ترک نیروی انسانی
sp sp sp روابط کار
sp sp sp نظامهای اطلاعاتی منابع انسانی

چکیده
مقدمه
عمده ترین وظایف این شقه از مدیریت را خبرگان فن چنین دانسته اند :
مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی :
بخشهای مشمول مدیریت منابع انسانی :
1. sp طراحی و تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی و مشاغل
شکل 1 ارتباط تجزیه و تحلیل و ساختار سازمانی
روند فرایند تجزیه و تحلیل شغل :
تفکر سیستمی در طراحی ساختار سازمانی :
sp طراحی شغل:
شکل 2 نمودار طراحی شغل
در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی چهار گروه شغلی تعریف شده اند :
جدا سازی آموزش از درمان بیماران :
2. تامین نیروی انسانی :
شکل 3 روند تامین نیروی انسانی
بحثی نوین در روشهای هدف گذاری :
3.آموزش و بهسازی نیروی انسانی :
شکل 4 مراحل آموزش
روشهای شناخت نیازهای آموزشی :
فواید برنامه ریزی آموزش :
شکل 5 فواید برنامه ریزی آموزشی
بهسازی نیروی انسانی :
شکل 6 نحوه تعریف آموزشها
4 مدیریت عملکرد:
شکل 7 روند ارزیابی عملکرد
شاخصها ( معیارها )ی عملکردی :
شکل 8 نحوه ارتباط بین ارزیابی عملکرد و سایر مولفه ها
شکل 9 سیستم مدیریت عملکرد
خصوصیات یک روش ارزشیابی مناسب :
5. sp sp sp نظام حقوق و دستمزد :
سیستم های پرداخت متغیر بر اساس شایستگی و عملکرد ( سیستم پیشنهادی ) :
شکل 10 روند سیستم حقوق و دستمزد
6. sp sp sp حفظ و نگهداری نیروی انسانی :
شکل 11 اجزای سیستم حفظ و نگهداری کارکنان
7. sp sp sp جابجایی و ترک کارکنان :
8 . sp روابط کار
8. sp sp sp نظامهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی
مراحل ایجاد یک سیستم اطلاعاتی منابع انسانی:
E HRM sp :
Book References
مراجع فارسی

مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد
مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد
مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد مقاله طراحی مفهومی سیستم ها

مقاله طراحی مفهومی سیستم ها

مبلغ فایل : 4000

طراحی مفهومی سیستم ها

طرح های مفهومی
* بررسی کیفیت اطلاعات و بانک های اطلاعاتی که در سیستم جدید در دسترس خواهد بود.
* بررسی تعداد عملیات، نسخه برداری و تکثیر پرونده ها و نقاط احتمالی

طراحی مفهومی سیستم ها

طرح های مفهومی
* بررسی کیفیت اطلاعات و بانک های اطلاعاتی که در سیستم جدید در دسترس خواهد بود.
* بررسی تعداد عملیات، نسخه برداری و تکثیر پرونده ها و نقاط احتمالی عدم انجام وظیفه مطلوب.
* زبیان طرح های مفهومی به صورت جزئیاتی تر ، در حالتی که هیچکدام ازموارد یاد شده نمی توانند منجر به تعیین طرح مفهومی برتر شوند.
در طراحی مفهومی سیستم نیازهای سیستم جدید که مجموعه ای از نیازهای منطقی و قابل قبول سیستم قدیم و نیازهای آشکار و تعیین شده در طول تجزیه و تحلیل و بررسی تفصیلی سیستم است تعیین می گردند و به جای تهیه فهرستی از نیازهای سیستم جدید بهتر است نیازهای آشکار تعیین شده در طول تجزیه و بررسی تفصیلی سیستم را به عنوان تغییراتی بر روی نمودارهای جریان داده های نهایی سیستم موجود اعمال نمود و نمودار های جریان منطقی سطوح مختلف سیستم جدید را ترسیم نمود و آن را در نشست هایی با مدیران و کاربران مورد بازنگری قرار داد.
...
با منابع درون متنی و منابع پایانی در 24 صفحه word قابل ویرایش

مقاله طراحی مفهومی سیستم ها
مقاله طراحی مفهومی سیستم ها
مقاله طراحی مفهومی سیستم ها مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان

مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان

مبلغ فایل : 4500

طراحی سازمان

هدف sp sp sp
تاریخچه sp sp sp
سازمان چیست sp sp sp
اهمیت سازمان sp sp sp
ابعاد طرح سازمان sp sp sp

طراحی سازمان

هدف sp sp sp
تاریخچه sp sp sp
سازمان چیست sp sp sp
اهمیت سازمان sp sp sp
ابعاد طرح سازمان sp sp sp
ابعاد ساختاری sp sp sp
ابعاد محتوایی sp sp sp
نمودار سازمانی sp sp sp
طرح واحدهای سازمانی sp sp sp
وابستگی دورن سازمانی sp sp sp
انواع وابستگی sp sp sp
طرح ریزی سازمان sp sp sp
اندازه سازمان sp sp sp
ساختار و استراتژی sp sp sp
نتیجه sp sp sp
خلاصه sp sp sp
پرسش sp sp sp
منابع و مأخذ

هدف :
تحقیق درباره صدها سازمان موجب می شود تا به دانشی دست بیابیم که بتوان بدان وسیله بر میزان اثر بخشی سازمان های دیگر افزود زیرا تئوری سازمان ها سیر تکاملی دارد. و از یک سو سرعت تغییرات در دنیا به بی سابقه افزایش یافته است . که بیشتر مدیران و سازمان های کنونی با این پدیده دست و پنجه نرم می کنند. ما در این مقاله می خواهیم ابتدا از اینکه سازمان چیست ، اهمیت آن در جامعه و برای فرد را توضیح بدهیم و در مورد ابعاد ساختاری و محتوایی و حتی نمودارهایی که در جهان متداول است بحث کنیم.
در پایان مقاله یک نتیجه گیری کلی از موضوع مورد بحث می شود .
26 4500

مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان
مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان
مقاله ابعاد ساختاری و طراحی سازمان تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت

تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت

مبلغ فایل : 5500

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
مفروضات در مورد سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
روشهای خ

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
مفروضات در مورد سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
روشهای خصوصی سازی و تجربه آن در ایران
عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام
مشکلات اجرایی
فروش خصوصی سهام
مزایای عرضه خصوصی سهام
مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی
فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی
فروش شرکت به کارکنان و مدیران
...
جهانی شدن تحولاتی را در سیستم سرمایه گذاری در جهان ایجاد کرده است که گسترش بازارهای سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس های کالا و معاملات الکترونیکی از نمونه های این تحولات هستند. ما می توانیم چشمان خود را به حقایق موجود ببندیم و بی توجه به روند حرکت جهان راه گذشته خود را ادامه دهیم و یا می توانیم با مطالعه فرصت هایی که جهانی شدن برای ما فراهم آورده، از آنها حداکثر استفاده را کرده و اقدامات لازم را برای توسعه بازار سرمایه و بورس کشور و ایجاد ساختارهای قانونی و عملیاتی نوین، به عمل آوریم. با ارایه اطلاعات در مورد عملکرد و پیش بینی آینده شرکت های سهامی عام به مردم، به سهولت می توان فرهنگ سرمایه گذاری مردمی و نوین را از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در کشور گسترش داد. این امر جامعه ما را با برنامه ریزی مناسب در مسیر توسعه جامعه جهانی سوق خواهد داد و از نظر اسلامی نیز سرمایه گذاری به صورت مطلوبی انجام می شود.
...

تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت
تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت
تحقیق ضرورت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری

تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری

مبلغ فایل : 3000

ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری

چکیده
در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان ص

ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری

چکیده
در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری ، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در این مقاله سعی شده به مفهوم رضایت مشتری و عوامل سازنده رضایت مشتری در سیستم بازاریابی تک تک و همچنین نمونه هایی واقعی از شرکتهایی که ایده بازاریابی تک تک در روابط بلند مدت با مشتری را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود .
...
نگاهی گذرا به تحولات بازارهای کشورهای صنعتی نشان می دهد که همه فعالان عرصه ی کسب و کار باید جور دیگر ببینند. باید بدانیم که دیگر دوره صف کشیدن مشتریان و خریداران در کشور ما رو به پایان است. کسب و کار آینده در مسیر مشتری مداری و مشتری محوری خواهد بود هر گاه خود را اولین مشتری دانستید که باید رضایتش را جلب نمایید و نیز به دنبال آن هرگاه رضایت درونی شما بر رضایت بیرونی شما مقدم شد، مهمترین گام را در موفقیت بیرونی پایدار خود برداشته اید. کسانی که از خود ناراضی اند، کسانی که نسبت به تعهدات به خود خلف وعده می کنند و کسانی که برای خود ارزش واقعی قائل نمی شوند، چگونه می توانند نسبت به دیگران انرژی مثبت جاری سازند و در سطوح ارتباطی مناسبی با آنان قرار بگیرند؟
...

تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری
تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری
تحقیق ضرورت بازاریابی تک به تک در رضایتمندی مشتری مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران

مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران

مبلغ فایل : 4500

بررسی و موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور

فهرست:

پیشگفتار
علل سرمایه گذاری خارجی
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
صدور سرمایه به ایران
مقایسه روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در

بررسی و موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور

فهرست:

پیشگفتار
علل سرمایه گذاری خارجی
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
صدور سرمایه به ایران
مقایسه روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با جهان
جدول 1 جریان ورودی FDI بر حسب کشور میزبان (میلیون دلار)
تجارب ایران در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نوسازی بخش صنعت
مبانی و موانع قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران
موانع فرهنگی اجتماعی
شرایط و موانع اقتصادی
موانع تاریخی سیاسی
طرح قانون جلب و جذب سرمایه خارجی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار
تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بر رشد و توسعه اقتصادی است که خود می تواند از خاستگاه های درونی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان های تسهیل کننده این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایه تعامل با سیاست های صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.
...
شرایط و موانع اقتصادی
شرکتهای فرا ملیتی به واقع حق انتخاب دارند که دارایی ها، فنون، توان مدیریتی و کارآفرینی خود را به هرجا که برایشان سود بیشتری دارند منتقل سازند. این بنگاه ها از همه نظر کشورهای جهان را ارزیابی می کنند تا با توجه به اهداف و اولویتهای مشخص خود جایگاه مطلوب سرمایه گذاری را تعیین نمایند. یکی از عمده ترین معیارهای ارزشیابی FDI شرایط اقتصادی کشور میزبان است. بر اساس جدول منتشر شده از سوی آنکتاد در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ارزیابی اقتصادی با توجه به انگیزه بنگاه ها به صورت بنگاه های جویای بازار ، جویای منابع/دارایی و جویای بهره وری تقسیم می شوند. تأکید بنگاه های جویای بازار بر اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است.
...

مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران
مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران
مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط

مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط

مبلغ فایل : 8000

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در sp SMEs

بصورت جامع و کامل با تصاویر و جداول کامل و رفرنس پاورقی و منابع پایانی دارای 74 صفحه

فهرست مطالب:

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در sp SMEs

بصورت جامع و کامل با تصاویر و جداول کامل و رفرنس پاورقی و منابع پایانی دارای 74 صفحه

فهرست مطالب:
مقدمه
تعاریف و مفاهیم شرکت های کوچک و متوسط
جدول 1: طبقه بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا
توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط
تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی
شکل 1: تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
شکل 2: مقایسه کاربرد فناوری اطلاعات بر اساس اندازه شرکتها
شکل 3: انواع تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
شکل 4: مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
شکل 5: مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط
شکل 6: موانع بکار گیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط برخی کشورهای امریکای جنوبی
سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی
تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی
پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه
پیشنهادات
منابع و مآخذ
................................................
1. sp sp sp مقدمه
شرکت های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی نژاد، 1372)
...
اهداف برنامه:
اهداف اصلی sp E Business Forum عبارتند از:
sp sp sp گسترش مباحث پیرامون اقتصاد الکترونیکی در کل جهان.
sp sp sp بررسی و اطلاع رسانی در مورد نوآوری های تجارت الکترونیکی در یونان.
sp sp sp فراهم آوردن فرصت هایی برای صنف های تجاری به منظور مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در زمینه ایجاد محیط مناسب برای ICT و تسریع گسترش ICT در میان کسب و کارهای کوچک و متوسط یونان.
sp sp sp ایجاد کتابخانه الکترونیکی در زمینه تجارت الکترونیکی در یونان و در سطح بین المللی.
sp sp sp هماهنگی تمام فعالیت هایی که در کل کشور در زمینه تجارت الکترونیکی و در سطح بین المللی انجام می گیرد.
...

مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط
مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط
مقاله حمایت توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران

مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران

مبلغ فایل : 3000

شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد ایران
مقدمه
امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی sp پایه اصلی sp ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل sp مهم تعیین کننده sp درروند توسعه اقتصادی اجتماعی ه

شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد ایران
مقدمه
امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی sp پایه اصلی sp ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل sp مهم تعیین کننده sp درروند توسعه اقتصادی اجتماعی هر کشور محسوب sp می شود . تجارب دهه های sp پس از جنگ جهانی دوم sp بوضوح نشان می دهد که سرمایه انسانی علت sp اساسی تفاوت میان کشورها sp وجوامع sp مختلف است .در این میان ،افزایش چشمگیر در آمد نفت اعضای اوپک طی دهه 1970 ،اگر چه سرمایه فراوانی sp در اختیا ر این کشورها قرار داد، ولی سبب توسعه آنها نگردید .این تجربه ثابت می کند که فقدان sp سرمایه انسانی sp یا عدم استفاده کار آمد sp از آن سبب می شود که حتی وجود sp در آمدهای سرشار نفتی نیز sp به توسعه واقعی منجر نگردد.
...
نتیجه گیری
sp برای برنامه ریزی وسیاستگذاری اشتغال ،باید تحولات آن را بررسی کرد . بررسی تحولات سه دهه اخیر اشتغال در ایران sp ،بیانگر تغییر ماهیت بازار نیروی کار کشور است .بررسی روند تحولات بازار کار ایران sp نشان می دهد نرخ فعالیت sp عمومی در ایران بسیار پایین است .این شاخص بویژه در دوران پس از انقلاب کاهش یافته واقتصاد کشور را در وضع نابسامانی قرار داده است .کاهش این نرخ ،بار تکفل ،نرخ پس انداز وتوان سرمایه گذاری در کشور را تحت تاثیر قرار داده sp است .
...

مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران
مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران
مقاله ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی

مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی

مبلغ فایل : 3500

فهرست:
مقدمه
ضرورت تغییر
شناخت علل تغییر
شناسایی منابع تغییر
طبقه بندی انواع تغییر
تمرکز بر اهداف
تشخیص تقاضا برای تغییر
انتخاب تغییرات ضروری
ارزیابی پیچیدگی
شیوه های مشارکت دادن افراد
انتخاب مقیاس زمانی

فهرست:
مقدمه
ضرورت تغییر
شناخت علل تغییر
شناسایی منابع تغییر
طبقه بندی انواع تغییر
تمرکز بر اهداف
تشخیص تقاضا برای تغییر
انتخاب تغییرات ضروری
ارزیابی پیچیدگی
شیوه های مشارکت دادن افراد
انتخاب مقیاس زمانی
تهیه برنامه عمل
پیش بینی اثرات تغییر
پیش بینی مقاومت در برابر تغییر
آزمایش و کنترل برنامه ها
اطلاع رسانی در مورد تغییر
واگذاری مسوولیت
ایجاد تعهد
تغییر فرهنگ
کنترل مقاومت
نظارت بر پیشرفت
بازنگری پیش فرض ها
حفظ انگیزه حرکت
اعمال تغییرات بیشتر
منابع و ماخذ

ضرورت تغییر
تغییر کلیه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. اتخاذ یک رویکرد آینده نگر تنها راهی است که به کمک آن می توانید آینده را، چه به عنوان یک فرد و چه بعنوان یک سازمان، در دست بگیرد.
بنابراین، پذیرای تغییر باشید و یاد بگیرید که عناصر مثبت آن را توسعه دهید.
1 sp sp sp کلیه تغییراتی را که مدنظر دارید یادداشت و برای ایجاد آنها برنامه ریزی کنید.
2 sp sp sp اگر احساس می کنید که در برابر تغییر مقاوم هستید، در جستجوی علت آن باشید.
...

مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی
مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی
مقاله مدیریت شناخت و ضرورت تغییر سازمانی مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای

مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای

مبلغ فایل : 5000

شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای

چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه ای در مناطق مختلف جهان تجربه می شود. در منطقه ای که

شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای

چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه ای در مناطق مختلف جهان تجربه می شود. در منطقه ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه ای &rdquo سازمان همکاری اقتصادی&ldquo و &rdquo شورای همکاری خلیج فارس&ldquo قرار دارند که بالقوه می توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می دهد که بین این کشورها تفاوت های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین الملل باشند.
...
شاخص آزادسازی اقتصادی
طی دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان، از جهانی شدن اقتصاد متأثر شده اند. توسعه تجارت بین الملل به گونه ای اتفاق افتاده است که گسترش رقابت بین المللی بین کشورهای صنعتی را از یک سو و بین کشورهای صنعتی و اقتصادهای آسیایی تازه صنعتی شده (NIEs) را از سوی دیگر به دنبال داشته است. این پدیده در سلیقه ها، سرمایه گذاری، تجارت بین الملل و حتی در بازار نیروی کار اثر داشته و رقابت بین الملل را گسترش داده است.
...

مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای
مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای
مقاله شرکای منطقه ای ایران و تشکیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد

تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد

مبلغ فایل : 5500

شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

فهرست مطالب
چکیده sp sp sp 3
مقدمه و طرح موضوع sp sp sp 4
1 جهانی شدن اقتصاد sp sp sp 5

شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

فهرست مطالب
چکیده sp sp sp 3
مقدمه و طرح موضوع sp sp sp 4
1 جهانی شدن اقتصاد sp sp sp 5
2 شاخص های جهانی شدن sp sp sp 8
3 شاخص های ترکیبی sp sp sp 10
4 شاخص های غیر ترکیبی sp sp sp 19
1 4 شاخص های باز بودن تجاری sp sp sp 20
1 1 4 شاخص های وقوعی sp sp sp 20
2 1 4 شاخص های پیامدی sp sp sp 23
2 4 شاخص های باز بودن مالی sp sp sp 33
5 فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص ها sp sp sp 34
6 ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد sp sp sp 37
جمع بندی وملاحظات sp sp sp 42
منابع sp sp sp 46

جهانی شدن اقتصاد

یکی از پدیده های بسیار قابل توجه دهه های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد. در نیمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته است.
...

تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد
تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد
تحقیق شاخص ها و موقعیت ایران در جهانی شدن اقتصاد مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

مبلغ فایل : 3500

سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی

مقدمه :
با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر ج

سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی

مقدمه :
با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر جغرافیایی نیمه مستقل (قسمتی مستقل و قسمتی وابسته) و نیمه جاودان (دارای عمر محدود) هستند که عملکرد کلی خودشان را جهت پاسخگویی برروی نیازهای بازار و ظرفیت های تکنولوژی ارتباط اطلاعات بوسیله تطبیق دادن پیوسته شکل سازمانی خود توسعه داده اند (wassenar 1999) .
...
نتیجه :
سازمان مجازی یک شکل عملیاتی نوید دهنده و امیدبخش در قرن 21 است . به سبب سطوح مختلف نرم افزاری و سخت افزاری موجود در سازمان مجازی در مقایسه با سازمان های سنتی روش های مدیریت کیفیت متفاوت می باشند. در این مقاله مباحث مدیریت کیفیت مرتبط با سازمان مجازی تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
...

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی
مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی
مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید

تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید

مبلغ فایل : 3500

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان
تجربه ای در بهبود و ارتقای بهره وری در فرایند تولید
( در نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات )
پیشگفتار
در اجرای سیاست و برنامه های دولت و محور قرا گرفتن کشاورزی ، وزارت کشاورزی نیز به نوبه خود به عنوان متولی آن جهت آ

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان
تجربه ای در بهبود و ارتقای بهره وری در فرایند تولید
( در نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات )
پیشگفتار
در اجرای سیاست و برنامه های دولت و محور قرا گرفتن کشاورزی ، وزارت کشاورزی نیز به نوبه خود به عنوان متولی آن جهت آماده سازی بستر کار و مکانیزاسیون کشاورزی ، تعدادی ماشین آلات عمرانی و راهسازی تأمین کرد و متناسب با نیاز استانها در سطح کشور توزیع نمود تا در پروژه های عمرانی از جمله
1 sp sp sp تسطیح و یکپارچگی سازی اراضی
2 sp sp sp احداث سدهای خاکی
...
منحنی های هزینه ، حداقل هزینه را در سطوح مختلف تولید نشان می دهد و شامل هزینه های مخفی و sp هزینه های آشکار هستند . هزینه های آشکار به مخارج واقعی سازمان مربوط می شود که با آن نهاده های مورد احتیاج خود را می خرد و یا اجاره می کند و هزینه های مخفی مربوط به مقادیری از نهاده ها می شود که مالکیت آن متعلق به سازمان است و در جریان تولید توسط سازمان بکار گرفته می شود . ارزش این نوع نهادها باید محاسبه و یا تخمین زده شود .
...

تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید
تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید
تحقیق تاثیر سیستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وری فرآیند تولید مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت

مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت

مبلغ فایل : 4000

سیستم اطلاعات مدیریت

چکیده
1 مقدمه
sp 2 مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن
3 انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان
4 سیستم های اطلاعات مدیر

سیستم اطلاعات مدیریت

چکیده
1 مقدمه
sp 2 مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن
3 انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان
4 سیستم های اطلاعات مدیریت
4 1 تعریف سیستم اطلاعات مدیریت
4 2 مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت
4 3 نیاز به یک پایگاه اطلاعات
4 4 مدل های تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت
4 5 ابعاد طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت (دیویس و اولسون 1985، 28 44)
مراجع

این مقاله جایگاه، نقش، تعریف، مفهوم، ابعاد و طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت را شرح می دهد. مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن، انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان، تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت، نیاز به یک پایگاه اطلاعات، مدل های تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت و ابعاد طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت از جمله مباحث این مقاله هستند.

مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت
مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت
مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد

مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد

مبلغ فایل : 8500

مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد

مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و

مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد

مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون sp sp احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و sp sp سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن sp متوسل به صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
...

تعارض حق ثالث با حق موضوع اجراییه

اجراییه در صورتی می تواند به استیفای حق بستانکار منتهی شود که در تعارض با حق ثا لث نباشد ، وگرنه وسیله ای مشروع برای دارا شدن غیر عا دلا نه بستانکار به شمار می رود . در این صورت ، عیب این روش ، این خواهد بود که دولت به کمک بستانکاری که به ظاهر ، ذیحق و در واقع حقی نداشته است ، حق دیگر ی را تضییع و در حق این بستانکار تثبیت کرده است . از این رو ، هر کجا که حق ثا لث با اجرای مفاد اجراییه در تعا رض باشد ، اجرای آ ن متوقف می شود . پس ، تعارض حق ثا لث با حق موضوع اجراییه ، یک طاری اجرایی است .
...

فهرست:
مقدمه
بخش اول تعریف سند و انواع آن sp
1 sp sp sp تعریف سند و انواع آن
2 sp sp sp انواع سند
3 sp sp sp شرایط سند رسمی
فصل اول آثار حقو قی ثبت اسناد
فصل دوم صدور اجراییه
مبحث اول عملیات اجرایی
1 sp sp sp فرستادن اجراییه نزد مسؤول اجراء و اطلاع به متعهد
2 sp sp sp ابلاغ اجراییه
مبحث دوم ترتیب اجراء
1 sp sp sp اسناد بدون وثیقه
2 sp sp sp اسناد دارای وثیقه
مبحث سوم روش بازداشت
1 روش بازداشت اموال بدهکار
2 روش با زداشت اموال نزد شخص ثالث
بخش دوم شکایات اجرایی
1 sp sp sp شکایت از اجراء سند
فصل اول توقیف عملیات اجرایی
بخش سوم طواری اجرایی
1 sp sp sp شکایت از دستور صدور اجراییه
2 sp sp sp اعتراض به بازداشت مستثنیات دین
3 sp sp sp اعراض مرتهن از رهن
4 sp sp sp تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
5 sp sp sp توقف تاجر مدیون
6 sp sp sp فوت یا حجر مدیون
7 sp sp sp تلف واقعی یا حکمی وثیقه
8 sp sp sp تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
9 sp sp sp ابطال عملیات اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد
مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد
مقاله سند و حقوق حاکم بر اسناد تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان

تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان

مبلغ فایل : 2500

سرمایه فکری شایستگان

توسعه شایسته سالاری در سازمانها
شایستگی ها در مدیریت
شایسته سالاری و بهره وری
تحکیم شایسته سالاری در حکومتها
بهره وری دانایی
آسیب شناسی واحدهای گزینش

سرمایه فکری شایستگان

توسعه شایسته سالاری در سازمانها
شایستگی ها در مدیریت
شایسته سالاری و بهره وری
تحکیم شایسته سالاری در حکومتها
بهره وری دانایی
آسیب شناسی واحدهای گزینش

توسعه شایسته سالاری در سازمانها

شایسته سالاری که به مفهوم به کارگماری مناسب ترین افراد در متناسب ترین جایگاه ها در یک سازمان بیان می شود، در سازمانهای رشدیافته و یا در حال رشد بسیار بااهمیت و در میان مدیران این اهمیت بیشتر است.
...

تحکیم شایسته سالاری در حکومتها

آقای علی بنیادی نایینی، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و دکتر داود هادیفر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله مشترک خود جایگاه شایسته سالاری درایران را موردبررسی قرار دادند. این دو معتقدند: آنچـــه امروزه دولتها به سوی آن گــــام برمی دارند ایجاد ثبات در مدیریتها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم بر شایسته سالاری است، شایسته سالاری مبتنی بر شایسته خواهی و شایسته گزینی.
...

تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان
تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان
تحقیق شایسته سالاری و سرمایه فکری شایسته سازمان مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

مبلغ فایل : 4000

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

نقش سرمایه در رشد اقتصادی

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می با

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

نقش سرمایه در رشد اقتصادی

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.
نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
...

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدوده جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می شود، اما این قلمرو تغییر می کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدوده رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد.
...

فهرست مطالب:
تقش سرمابه در رشد اقتصادی sp sp sp 1
منابع تأمین سرمایه sp sp sp 1
معیارهای سرمایه گذاری sp sp sp 3
نقش سیاست های پولی در توسعه اقتصادی sp sp sp 7
نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی sp sp sp 10
شاخص های بهره وری sp sp sp 14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی sp sp sp 20
نقص در کنترل عملکردهای خارجی sp sp sp 27
منابع sp sp sp 29

مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی تحقیق انواع سازمانهای نوین

تحقیق انواع سازمانهای نوین

مبلغ فایل : 2200

سازمانهای نوین

مقدمه:

مدل سنتی سازمان یا به عبارتی گروه های بزرگ کارکنان که وظایف تخصصی را با هماهنگی متمرکز انجام می دهند، در سال های

سازمانهای نوین

مقدمه:

مدل سنتی سازمان یا به عبارتی گروه های بزرگ کارکنان که وظایف تخصصی را با هماهنگی متمرکز انجام می دهند، در سال های زیادی از قرن بیستم، از نظر اقتصادی قابل قبول بود. ولی امروزه این نوع سازمان ها اعتبار و سودمندی چندانی ندارد، زیرا بسیار پرهزینه هستند و از کاربری لازم نیز بی بهره اند. سازمان های جدید دیگر در بند هرم های سلسله مراتبی نیستند که در قله آن مدیر ارشدی که همه چیز را می داند و همه چیز را sp sp sp می بیند قلمرو پیرامون را تحت نظر داشته باشد.
آنچه درآینده به وفور دیده خواهد شد، اشکال سازمانی هستند که ساختارشان مبتنی بر تشریک مساعی واحدهای مستقل بنا می شود.
...

سازمان بدون مرز

این ساختار فاقد مرزهای سنتی هستند. در این ساختارها جریان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهای خارجی مشتریان، تولیدکنندگان و سایر واحدها برقرار است و سازمان در ارتباط با درون و بیرون هیچ گونه مرزی را نمی شناسد.
وحدت، یکپارچگی و تلفیق از ویژگی های ساختار بدون مرز هستند که موجب استفاده اثربخش از استعدادها، توانایی ها و تخصص افراد بی شمار در سازمان می شود که همه لزوماً عضو دائم سازمان نیستند.
...

تحقیق انواع سازمانهای نوین
تحقیق انواع سازمانهای نوین
تحقیق انواع سازمانهای نوین مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

مبلغ فایل : 3500

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

گسترش سیستم های اطلاعاتی باعث می شود که از ماهیت بروکراتیک مدیریت دولتی کاسته شده وبه سمت وسوی اینفوکراسی گام بردارد. برخی از صاحبنظران براین باورند که ب

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

گسترش سیستم های اطلاعاتی باعث می شود که از ماهیت بروکراتیک مدیریت دولتی کاسته شده وبه سمت وسوی اینفوکراسی گام بردارد. برخی از صاحبنظران براین باورند که با تصمیم فن آوری اطلاعات، مبانی دموکراسی درمدیریت دولتی تضعیف می شود زیرا ماهیت فن آوری اطلاعاتی بیش از آنکه جهت گیری دومکراتیک داشته باشد، گرایشهای تکنوکراتیک دارد. ازسوی دیگر عده ای براین باورند که به کمک فن آوری اطلاعات ارزشهای دموکراتیک مانند تکثرگرایی، آزادی بیان، تقویت خواهد شد. درجهان ارتباطات، کنترل مستقیم جای خود رابه ابزارهای غیرمستقیم مانند استانداردسازی، آموزش وپرورش می دهد. اطلاعات مبنای قدرت است وانحصار قدرت از هرنوعش که باشد دربلندمدت تبعات منفی خود رانمایان می سازد، هم به جامعه زیان می رساند وهم کل حاکمیت رازیرسؤال می ببرد. (زاهدی 1380،7 125)
پس برای این مهارانحصار باید به نوعی اخلاقیات معتقد بود مدیریت باید دربهره گیری از مظاهر جدید فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی باید الزامات اخلاقی چون: 1 بهبودکیفیت خدمات دستگاههای حکومتی؛2 اطمینان ازمحرمانه بودن اطلاعات مردم ؛و 3 دوطرفه بودن جریان اطلاعات میان مردم وحکومت، را رعایت کند. ...

مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر

مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر

مبلغ فایل : 8000

سیستم های تولید انعطاف پذیر

این مقاله به دنبال آن است که بیان کند تولید انعطاف پذیر و کارکرد آن چیست و چگونه می

سیستم های تولید انعطاف پذیر

این مقاله به دنبال آن است که بیان کند تولید انعطاف پذیر و کارکرد آن چیست و چگونه می توان آن را به تمام گوشه و کنار جهان برد، به گونه ای که همگان از آن منتفع شوند. تولید انعطاف پذیر چیست؟ شاید بهترین راه برای تبیین این سیستم مقایسه آن با تولید دستی و تولید انبوه است.
مقدمه sp
تولید انعطاف پذیر
مزیت رقابتی تولید انعطاف پذیر
رفتار با مشتری
افزایش توانایی جهت رقابت
تعریف جدید از سازمان
آزادی عمل در قیمت گذاری
خط سیر انتقال کالا
روشهای تبلیغاتی
ماهیت فعالیتهای فروش
اقدامات و فعالیتهای مدیران
اتوماسیون
سطوح سلسله مراتبی سیستم های اتوماسیون صنعتی
سطح Element
سطح فیلد Field Level
sp سطح: (Call Level )Cell
sp سطح(Areal Level)Area
سطح: (Plant Level)
منابع

مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر
مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر
مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی

مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی

مبلغ فایل : 7500

مقدمه
اعتلاء سطح زندگی مردم و سطح تولید و همچنین رشد علمی، مستلزم سرمایه گذاری به میزان وسیع است. همانگونه که سرمایه، تمدن را پی ریزی می کند، امروز هم ترقی اجتماع ما مبتنی بر سرمایه است. در تولید کوچکترین و بی اهمیت ترین کالا تا ایجاد بزرگترین تاسیسات اتمی سرمایه س

مقدمه
اعتلاء سطح زندگی مردم و سطح تولید و همچنین رشد علمی، مستلزم سرمایه گذاری به میزان وسیع است. همانگونه که سرمایه، تمدن را پی ریزی می کند، امروز هم ترقی اجتماع ما مبتنی بر سرمایه است. در تولید کوچکترین و بی اهمیت ترین کالا تا ایجاد بزرگترین تاسیسات اتمی سرمایه سهیم است. منتهی هرچه تولید و محصول مهمتر و عظیم تر باشد، اهمیت سرمایه در تولید نیز بیشتر می شود.
بوسیله سرمایه است که نیروی عظیم طبیعت مهار می شود، هر چیز بوسیله نیروی علم و دانش بوده که بشر توانسته است نیروی احتراق زغال سنگ و نفت و نیروی باد وآبشار و بالاخره نیروی سهمگین اتم را در اختیار خود گیرد و علم بزرگترین نیروی تولید ثروت است، ولی اکتشافات علمی خود زائیده سرمایه گذاری در راه تعلیم و تربیت و تحقیقات و تبعات علمی است.
تفاوت بین سطح درآمد مردم کشورهای جهان، نه تنها بخودی خود، کم نمی شود، بلکه بعلت رشد علمی که کشورهای توسعه یافته از آن برخوردارند، روزبروز بر وسعت و دامنه آن افزوده می گردد. رشد علمی، به حدی در افزایش درجه رفاه مادی کشورهای توسعه یافته موثر است که می توان گفت:
کشورهای پیشرفته هستند که در آنها تفکر علمی سابقه طولانی تر و شیوع بیشتر و رسوخ زیادتر است.
...
فصل اول
توسعه اقتصادی
رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی
رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی
فصل دوم
کشورهای توسعه نیافته
تعریف کشورهای توسعه نیافته
خصوصیات کشورهای توسعه نیافته
طبقه بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی
فصل سوم
سرمایه و عوامل موثر در تشکیل آن
تعریف و مشخصات سرمایه
عوامل موثر در تشکیل سرمایه
فصل چهارم
امکانات افزایش تولید ملی
ازدیاد عوامل تولید
ترکیب عوامل تولید با استفاده از شیوه های نوین تولید
قدرت تولید و تشکیل سرمایه
افزایش درآمد و تغییرات تقاضا
سرعت رشد و توسعه اقتصادی
فصل پنجم
برآورد سرمایه
عوامل موثر دربرآورد سرمایه
ضریب سرمایه گذاری
معیار سرمایه گذاری در تقدم و تاخر طرحهای توسعه
فصل ششم
رشد متوازن
فصل هفتم
پس انداز
فصل هشتم
تورم و اعتبار
فصل نهم
مالیات و هزینه های دولت
مالیات
هزینه های دولت
مالیات و پس انداز
مالیات و تورم
فصل دهم
علل و چگونگی سرمایه گذاری خارجی
علل سرمایه گذاری خارجی
چگونگی سرمایه گذاری خارجی
نتیجه گیری
منبع

مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
مقاله رابطه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی

مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی

مبلغ فایل : 5500

در این مقاله سعی شده است ضمن نشان دادن اهمیت هدفگذاری در تبلیغات، راهکارهایی برای تعیین اهداف تبلیغاتی مناسب برای تبلیغ دهندگان ارائه شود.
فهرست مطالب:

چکیده
1 مقدمه
2 تعریف تبلیغات
3 پیدایش تبلیغات
4 بررسی مفهوم اثر بخشی

در این مقاله سعی شده است ضمن نشان دادن اهمیت هدفگذاری در تبلیغات، راهکارهایی برای تعیین اهداف تبلیغاتی مناسب برای تبلیغ دهندگان ارائه شود.
فهرست مطالب:

چکیده
1 مقدمه
2 تعریف تبلیغات
3 پیدایش تبلیغات
4 بررسی مفهوم اثر بخشی
5 اثر بخشی در تبلیغات
6 مزایای هدفگذاری تبلیغات
6 نتیجه گیری
مراجع
پی نوشتها

مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی
مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی
مقاله اهمیت هدفگذاری در تبلیغات و راهکارهای اهداف تبلیغاتی مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه

مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه

مبلغ فایل : 8000

سبکهای مدیریتی سازمانهای تحقیق و توسعه

مقدمه
sp هدف از این مقاله فهم این م

سبکهای مدیریتی سازمانهای تحقیق و توسعه

مقدمه
sp هدف از این مقاله فهم این مطلب است که آیا در سازماندهی و مدیریت فعالیتهای " تحقیق و توسعه" شیوه های متفاوتی وجود دارد؟ هم از منظر علم مدیریت (راسل و دیگران، 1991) و هم از دیدگاه سازمانی (توئیس 1987) این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
sp اما این مطالعات " تحقیق و توسعه" را همچون نوعی " جعبه سیاه" تلقی کرده اند، یعنی تمرکز این مطالعات بر آن دسته از فعالیتهای سازمانها و شرکتها قرار داشته است که به توسعه فناوریها و محصولات جدید اختصاص یافته اند. موارد دیگری از مطالعات تحقیق و توسعه به سهم و نقش مخارج کل تحقیق و توسعه کلان در رشد اقتصادی کشورها پرداخته اند. گل ورم در یک مطالعه بین المللی نمونه ای متشکل از 52 کشور در حال توسعه و 18 کشور توسعه یافته را برگزیده اند و نقش بارز مخارج " تحقیق و توسعه" بر رشد اقتصادی را به تأیید رسانیده اند. مطالعه آنها مؤ ید این امر است که مخارج تحقیقات تأثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه داشته و دارند.
...

تعامل برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی از مفاهیم عمده در ادبیات آموزشی است. آنچه در پی می آید مروری دوباره برتعاریف این سه مفهوم و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر است.
از آنجا که برنامه ریزی، راه و روشی برای هدایت منظم فعالیت های انسانی برای اهداف و مقاصد مشخصی است و به تعبیری دیگر نقشه راه برای رسیدن به مقصود و جهت گیری منطقی برای فعالیت هاست منطقاًَ لازم است از نیازها و انتظارات، شرایط و امکانات، منابع و تجهیزات و همچنین موانع و محدودیت ها اطلاعات جامع و دقیقی جمع آوری کنیم و برای تحقق اهداف مورد نظر، مناسب ترین و مؤثرترین راهبردها را پیش بینی و توصیه نماییم.
برنامه ریزی یک فرایند آگاهانه و سیستماتیک جهت تصمیم گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک گروه یا سازمان است.با برنامه ریزی صحیح امور ساماندهی شده و تامین منابع انسانی و هدایت رهبری به ویژه نظارت وکنترل اجرائی تر و اثربخش تر خواهد شد.
...

نقش مدیران آموزشی در پرورش تفکر خلاق

جوامع برای رشد و بالندگی به نیروهای متفکر نیاز دارند. در حقیقت نیروهای انسانی متفکر شالوده و اساس پیشرفت در کشور هستند. تا سالها پیش نگرش مربیان به آموزش معطوف به ارائه اطلاعات و آموختن مهارت به یادگیرندگان بود و از این رو استفاده از روشهایی که تمرین و تکرار نامیده می شد بسیار مفید به نظر می رسید. در کنار آموزش رسمی روابط شاگرد استادی در بسیاری از کسبه ها رواج داشت و شاگرد برای تسلط یافتن بر کاری و رسیدن به درجه استادی سختی و رنج فراوانی را متحمل می شد.
...

مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه
مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه
مقاله سازماندهی و مدیریت‌ فعالیتهای تحقیق‌ و توسعه دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

مبلغ فایل : 9000

sp روش تحقیق در مدیریت

فصل اول کلیات
مباحثی در زمینه شناخت
دیدگاه های شناختی
مفهوم و فلسفه تحقیق علمی
هدف تحقیق علمی
قواعد تحقیق علمی

sp روش تحقیق در مدیریت

فصل اول کلیات
مباحثی در زمینه شناخت
دیدگاه های شناختی
مفهوم و فلسفه تحقیق علمی
هدف تحقیق علمی
قواعد تحقیق علمی
پیش نیازهای تحقیق علمی
تعاریف علم ،علوم انسانی،نظریه، و.....
شناخت انواع متغیر
... و شناخت فرایند تحقیق علمی
فصل دوم انواع تحقیقات علمی
تحقیقات علمی بر اساس هدف sp sp sp
بنیادی
کاربردی
عملی sp sp sp
تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش
تاریخی
توصیفی
هبستگی
تجربی
علمی
فصل سوم انتخاب و بیان مساله تحقیق
طرح مساله تحقیق
انتخاب و تعیین حدود مساله
مطالعه ادبیات و سوابق مساله تحقیق
شناسائی و تحلیل مساله تحقیق
تعیین متغیرها و تدوین مدلهای علًی
نحوه بیان مساله ونگارش آن
فصل چهارم تدوین فرضیه
تعریف فرضیه
نقش فرضیه در تحقیق علمی
انواع فرضیه در تحقیقات تجربی
ویژگیهای یک فرضیه خوب
شیوه نگارش و ارزیابی فرضیه sp
فصل پنجم نمونه گیری
تعریف نمونه و جامعه آماری
انواع نمونه و روش انتخاب آن
نمونه های احتمالی
نمونه های غیر احتمالی
روشهای بر آورد حجم نمونه
ملاحظات مربوط به برآورد حجم نمونه
فصل ششم ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات
تعریف ابزار سنجش sp
انواع ابزار سنجش
ابزارهای استاندارد
ابزارهای محقق ساخته
مقیاسهای سنجش
مقیاسهای سنجش کمیًات
طیفهای سنجش کیفیًات
روائی و پایایی ابزار سنجش
فصل هفتم روشهای گردآوری اطلاعات
انواع روشهای گردآوری اطلاعات
روشهای کتابخانه ای
روشهای میدانی
روش آزمون
پرسشنامه
مصاحبه
مشاهده
و . . . . .
روشهای ترکیبی
فصل هشتم کد گذاری استخراج و طبقه بندی داده ها
تعریف کد گذاری
روش اجرا
استخراج داده ها
دستی
سوالات sp باز
سوالات بسته
استفاده از رایانه
سوالات sp باز
سوالات بسته
فصل نهم تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل کیفی
تجزیه و تحلیل کمی
استفاده از آمار توصیفی
استفاده از آمار استنباطی
فصل دهم تنظیم و تدوین گزارش تحقیق
عناصر و ساختار گزارش تحقیق
عنصر مقدمات
عنصر فهرستها
عنصر متن
عنصر کتابنامه
عنصر پیوستها
sp شیوه استفاده از اثار دیگران
فصل یازدهم تهیه و تنظیم طرح تحقیق
دلایل توجیهی تهیه طرح تحقیق sp sp sp
تسهیل برنامه ریزی اجرائی
کسب حمایت دیگران
آگاه کردن افراد موثر در تصویب
انواع طرح تحقیق
بر اساس ماهیت تحقیق
بر اساس مراحل پیشرفت
عناصر و ساختار طرح تحقیقاتی

رشته : حسابداری sp sp مدیریت (دولتی ، بازرگانی و . . . )

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت
دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت
دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده

مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده

مبلغ فایل : 3000

سازمانهای یادگیرنده

فهرست:
چکیده
1 مقدمه
2 شرط لازم در شکل گیری سازمان های یادگیرنده
3 ویژگی های سازمان های یادگیرنده
4 ق

سازمانهای یادگیرنده

فهرست:
چکیده
1 مقدمه
2 شرط لازم در شکل گیری سازمان های یادگیرنده
3 ویژگی های سازمان های یادگیرنده
4 قواعد کلی در سازمان های یادگیرنده
5 راهکارهایی جهت تقویت سازمان های یادگیرنده
sp 6 جمع بندی
منبع

چکیده

یکی از ویژگی های اساسی سازمان های جدید، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت های جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است. هدف این مقاله ایجاد آشنایی با ویژگی های سازمان های یادگیرنده است.
...

مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده
مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده
مقاله ویژگیها و تقویت سازمانهای یادگیرنده تحقیق سازمان

تحقیق سازمان

مبلغ فایل : 5000

فهرست مطالب
هماهنگی ارتباطات sp sp sp 1
هماهنگی و وظایف ستاد sp sp sp 2
سازمان کل بودجه sp sp sp 3
سازمان کل خدمات کشوری sp sp sp 4
سازمان کل تدارکات sp sp sp 4
هماهنگی و حیطه نظارت sp sp

فهرست مطالب
هماهنگی ارتباطات sp sp sp 1
هماهنگی و وظایف ستاد sp sp sp 2
سازمان کل بودجه sp sp sp 3
سازمان کل خدمات کشوری sp sp sp 4
سازمان کل تدارکات sp sp sp 4
هماهنگی و حیطه نظارت sp sp sp 7
میزان لزوم سرپرستی sp sp sp 9
قدمت سازمان sp sp sp 10
عدم تمرکز sp sp sp 10
شخصیت سرپرست و توانایی مرئوسین sp sp sp 11
حیطه نظارت و ارتباطات sp sp sp 13
هماهنگی و تشکیل کمیته sp sp sp 19
هماهنگی کردن طرق اجرای عملیات sp sp sp 17
اصول هماهنگی sp sp sp 18
هماهنگی از طریق بررسی تأثیر متقابل عملیات واحدهای دستگاه sp sp sp 18
هماهنگی از طریق مستقیم sp sp sp 19
هماهنگی در مراحل اولیه sp sp sp 19
هماهنگی به صورت یک جریان مداوم sp sp sp 20
ارتباطات sp sp sp 21
موانع ارتباطات sp sp sp 22
ارتباطات عمودی sp sp sp 26
ارتباطات مستقیم sp sp sp 30
ارتباطات دورانی sp sp sp 32
شبکه ارتباطات sp sp sp 33

یکی از طریق مؤثر هماهنگ کردن عملیات ، تقویت ستاد مرکزی ریاست سازمان است. واحدهای ستاد مرکزی به منزله چشم و گوش ریاست سازمان هستند که او را در تعیین خط مشی و تنظیم برنامه ، هماهنگ کردن عملیات و نظارت بر اجرای آن ، یاری می کنند. به عنوان مثال ، در سازمان حکومت مرکزی کشورهای متحدآمریکای شمالی ، ریاست جمهور در حدود 65 وزارتخانه و مؤسسات مستقل را رهبری می کند. بدیهی است که هماهنگ کردن عملیات این مؤسسات وسیع از توانائی یک نفر خارج است و به همین دلیل رئیس جمهور از طریق تقویت ستاد مرکزی خود عملیات واحدهای تابعه را هماهنگ می کند. ...
...

تحقیق سازمان
تحقیق سازمان
تحقیق سازمان مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران

مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران

مبلغ فایل : 8000

این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و

این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.
بررسی های موجود نشان می دهد که نهادهای علوم، فناوری و تولید در کشورهای توسعه یافته در ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ عمل می کنند. متقابلاً کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما از این نظر دچار پراکندگی هستند. نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه طراحی استراتژی علم و فناوری از طریق ساماندهی ساختارهای هدفمند و دائمی جالب توجه است. در ژاپن در سال 1965 آژانس علم و فناوری به منظور حمایت از علم و فناوری، تحت نظر نخست وزیر تشکیل شد تا برنامه ریزی برای تعیین و تدوین اولویت ها و خط مشی های اساسی پیرامون دو مقوله مذکور را به عهده بگیرد. کانادا شورای ملی تحقیقات کانادا (NRC) رهبری تحقیقات دولتی این کشور را به عهده دارد. sp (NRC) در این راه تلاشهای خود را به این شکل هدفمند کرده است که اطمینان حاصل کند همچون sp سایر ملل پیشرفته جهان از طریق علوم و فناوری به برتری رقابتی دست یابد و قادر به توسعه و نوآوری باشد. بودجه تثبیت شده، برنامه های هدفمند و سیاستهای جدید برای حمایت از نوآوری از اولویت های این کشور است. در کره جنوبی مؤسسه عالی علوم و فناوری کره جنوبی از سال 1986 یک مرکز سیاست علوم و فناوری تأسیس کرد تا در زمینه سیاست گذاری علمی پژوهشی به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد.
...
نتیجه گیری و پیشنهادات:
در صورتیکه بخواهیم تولید علم و فناوری در کشور را نهادینه کنیم ابتدا باید ایمان و باور خود را به این امر کامل کنیم، البته در چشم انداز و برنامه سوم و چهارم توسعه سیاستگذاران و برنامه ریزان با تعریف توسعه کشور مبتنی بر دانایی محوری بخش قابل توجهی از ایمان و باور خود را به این امر متجلی و نشان داده اند. با توجه به بررسی بعمل آمده که نشان از عدم اجرای بیشتر مصوبات و مواد قانونی برنامه ها sp میدهد بویژه درصدهایی مشخص از GNP که مقرر شده بود در طول برنامه سوم توسعه کشور به بخش پژوهش کشور اختصاص داده شود، علیرغم پیش بینی در بودجه سالیانه کشور محقق نشد. لذا پیشنهاد می گردد متولیان بخش پژوهش کشور تمام تلاش خود را برای اجرای این مطالبات قانونی به عمل آورند. sp sp
...

مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران
مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران
مقاله الزامات ساختارها و زیرساختهای توسعه علمی و فناوری ایران تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

مبلغ فایل : 3000

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

دارای 24 صفحه با منابع کامل و رفرس درون متنی

شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات
ICT(Information Communication Te

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

دارای 24 صفحه با منابع کامل و رفرس درون متنی

شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات
ICT(Information Communication Technology sp تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد ...
...
3 تبدیل میدان جنگ به بازار پیام
شکل گیری ارتباطات چندرسانه ای و در واقع توسط تکنولوژی های اطلاعاتی
ارتباطی ، پهنه گزینش عنصر سوم را بسیار وسیع تر کرده است و شکل های تازه ای از دریافت شلیک را فراهم ساخته که دور از چشم عنصر اول و عنصر دوم ، از طریق ارتباطات میان انسانی ، انسانی و رقومی و میان رقومی امکان پذیر شده است . به عبارت دیگر ، توسعه ICT عصری را به وجود آورده که می توان شکل گیری بازار جهانی پیام نامید . در این بازار خریداران پیام حسب نیاز ، سلیقه و ذائقه خود ، از میان انبوهی از کالا اکثراً بسیار ارزان تر از گذشته و در خیلی از موارد رایگان هر لحظه یکی را گزینش می کنند .
...

تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
تحقیق چالش کشورهای در حال توسعه با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی

تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی

مبلغ فایل : 4000

روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی

فهرست:
مقدمه sp sp 1
چکیده sp sp 2
ویژگی های عمومی بازارهای کشاورزی sp sp 3
اشکال گوناگون بازار sp sp 5
بازاریابی

روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی

فهرست:
مقدمه sp sp 1
چکیده sp sp 2
ویژگی های عمومی بازارهای کشاورزی sp sp 3
اشکال گوناگون بازار sp sp 5
بازاریابی بین المللی sp sp sp 11
انواع سیاستهای رقابتی sp sp 16
نظام تجارت بین الملل sp sp 19
چگونگی غلبه بر موانع رقابت sp sp 24
تصمیم گیری در خصوص حضور در بازار بین المللی sp sp 29
برنامه بازار یابی sp sp 32
مفهوم کانل جامع در بازاریابی بین المللی sp 36 sp sp
نتیجه گیری sp sp sp 37
فهرست منابع sp sp sp 39

مقدمه
مسائل کشاورزی پیچیده اند و رابطه آنها با پاره ای عوامل اقتصادی ،مالی ، فنی و جمعیتی است هر نوشته ای راجع به بازارهای کشاورزی ، حتی اگر در حد این کتاب موجز باشد ، ضرورتا بایستی مسائل بسیار متنوعی را مورد بررسی قرار دهد
قبل از هر چیز ، باید بدانیم مشکلات sp بازارهای کشاورزی چیست؟ خصوصیات فنی آن کدام است ؟ مشکلات بین المللی محصولات عمده کشاورزی چگونه سازمان می یابد ؟
اما این را هم باید بدانیم که با کدام روش و با چه تشکیلاتی ، قوای عمومی و صاحبان مشاغل ذیربط ، اقدامات روزمره ناشی از این نابرابری را عمل به آنها ضروری است اعمال می کنند؟
نخستین اصل در مشکلات بین المللی صنایع غذایی وجود فراورده ها و خدمات و ارایه اصولی آنها برای تامین نیازها و ایجاد رضایت خریداران است
...

تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی
تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی
تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی تحقیق روانشناسی مدیریت

تحقیق روانشناسی مدیریت

مبلغ فایل : 3000

یکی ازشاخه های جدید علم و معرفت که مسئله نیروی انسانی ودیگر جنبه های مربوط دنیای کار را درکانون توجه خود دارد ،روانشناسی مدیریت است. این شاخه از دانش ،مطالعه علمی رابطه انسان ودنیای کار را مورد وجهه همت خود قرار داده است وسازگاری مردم را در جریان امرارمعاش خود باخصوصیات وویژگی های محل کار،با افرا

یکی ازشاخه های جدید علم و معرفت که مسئله نیروی انسانی ودیگر جنبه های مربوط دنیای کار را درکانون توجه خود دارد ،روانشناسی مدیریت است. این شاخه از دانش ،مطالعه علمی رابطه انسان ودنیای کار را مورد وجهه همت خود قرار داده است وسازگاری مردم را در جریان امرارمعاش خود باخصوصیات وویژگی های محل کار،با افرادی که درمحل کار با آنان سروکار پیدا می کنند،وبا کارها ومشاغلی که انجام می دهند،مورد مطالعه قرار می دهد.
روانشناسی مدیریت اینک آمیزه هایی است، ازعلم وعمل، که زمینه های تخصصی متعدد و گسترده ای از قبیل روانشناسی امور استخدامی،رفتار سازمانی ،توسعه سازمانی،روانشناسی مهندسی،مشاوره حرفه ای ،روانشناسی مصرف کننده وجز اینها را با مبحث فرعی متنوع دربرمی گیرد . از لحاظ علمی در پی بسط وگسترش sp علم ومعرفت درخصوص مردم در دنیای کاراست.
...
چگونه مشوق کارکنان باشیم؟
sp راهکارهای تشویق کارکنان به کار
sp sp sp همانطور که در ابتدای مطالب عنوان شد استرس در سطحی گسترده و پیچیده در تمامی فعالیت های ما مشاهده شده و به عنوان معضلی است که sp sp می تواند در حد شدید خود حتی به نابودی سازمان و جامعه بینجامد و برعهده مدیران است که با شناخت عوامل بوجود آورنده و تشدید کننده راه هایی برای کنترل موثر آن ( نه جلوگیری ) تدوین نمایند به طوری که استرس امری است اجتناب ناپذیر و نمی توان از آن دوری جست و به نوعی گریبان گیر تمامی افراد در هر سطحی و در هر مجموعه ای می شود. بنابراین مدیری را sp sp sp sp می توان موفق و موثر در کار کردن با افراد دانست که بتواند حالات روحی، روانی آنها را در محیط کار تشخیص دهد و این چنین حالاتی را در جهت مؤثر و به عنوان محرکی برای تلاش و انگیزش بیشتر افراد تبدیل نماید.
...

تحقیق روانشناسی مدیریت
تحقیق روانشناسی مدیریت
تحقیق روانشناسی مدیریت تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان)

تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان)

مبلغ فایل : 4000

پاورپوینت وجدان کاری

روابط کار در سازمان
در این تحقیق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددی که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد به توضیح وجدان کاری با سرفصل های :
تعریف وجدان کاری ،
رابطه وجدان

پاورپوینت وجدان کاری

روابط کار در سازمان
در این تحقیق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددی که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد به توضیح وجدان کاری با سرفصل های :
تعریف وجدان کاری ،
رابطه وجدان کاری و انضباط اجتماعی ،
رابطه بین وجدان ، بهره وری و توسعه پایدار ،
وجدان کاری و مفاهیم مشابه ،
راه کارهای عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرائی ،
اخلاق کار در غرب و
اخلاق کار در ایران
می پردازیم . و در نهایت با نتیجه مصاحبه ای از تعدادی از کارمندان اداره بهداشت و درمان چناران بحث را خاتمه می دهیم .
...

تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان)
تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان)
تحقیق وجدان کاری (روابط کار در سازمان) مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری

مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری

مبلغ فایل : 4000

فهرست مطالب
رهبری sp sp sp 1
نظریه رهبری sp sp sp 2
مرحله اول تحقیقات sp sp sp 4
مرحله دوم تحقیقات sp sp sp 7
مرحله سوم تحقیقات sp sp sp 8
عناصر رهبری sp sp sp 9
روابط متقابل

فهرست مطالب
رهبری sp sp sp 1
نظریه رهبری sp sp sp 2
مرحله اول تحقیقات sp sp sp 4
مرحله دوم تحقیقات sp sp sp 7
مرحله سوم تحقیقات sp sp sp 8
عناصر رهبری sp sp sp 9
روابط متقابل sp sp sp 10
موقعیت خاص رهبر sp sp sp 13
وصول به هدف با هدف های مشخص sp sp sp 16
شیوه های رهبری sp sp sp 17
عوامل ذاتی مدیر sp sp sp 19
عوامل ذاتی مرئوسین sp sp sp 19
عوامل ذاتی موقعیت sp sp sp 20
برای بررسی منظم نتایج تحقیقات مورد مطالعه ، نخست تحول و تطوری را که تاکنون در نظریه رهبری صورت گرفته به ترتیب تاریخ و قدمت زمان باختصار شرح می دهیم ، و سپس براساس نتایج حاصله از این تحقیقات رهبری را تعریف می کنیم و به شرح عناصر اساسی و شیوه های مختلف آن می پردازیم.
مرحله اول تحقیقات : آن چ که در پروژهشهای اولیه مورد توجه محققان قرار داشت تشخیص خصوصیات خلقی و جسمانی رهبر بود که او را از سایر افراد گروهی که وی در آن عضویت داشت، متمایز می نمود. اغلب چنین تصور می شد که قدرت رهبری سازمان در شخص واحدی متمرکز است، و چنانچه شخصی را برای اداره دستگاه برگزینیم که صفات روانی و جسمانی مشخصی داشته باشد، در این صورت خواهد توانست نیروی افراد را در جهت هدف های عالیه سازمان هدایت و رهبری کند. براساس این فکر کوشش های متعدد به منظور شناسائی صفات شخصی لازم برای رهبری به عمل آمد.
...

مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری
مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری
مقاله رهبری نظریه و عوامل ذاتی رهبری مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

مبلغ فایل : 3000

پژوهش حاضر ضمن بررسی انسجام گروهی و رفتار مربیان، عوامل مؤثر بر این دو فاکتور تیمی را مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کردند. این بدان معنی است که مربیان نظر بازیکنان را برای تصمیم گی

پژوهش حاضر ضمن بررسی انسجام گروهی و رفتار مربیان، عوامل مؤثر بر این دو فاکتور تیمی را مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کردند. این بدان معنی است که مربیان نظر بازیکنان را برای تصمیم گیری در ارتباط با شیوه های تمرین و اتخاذ استراتژی مناسب برای مسابقات و به طور کلی مسائل مربوط به تیم، مورد توجه قرار می دهند و معمولاً به تنهایی تصمیم نمی گیرند، در حالی که بر آموزش مهارت ها، تکنیک ها و تاکتیک ها و همچنین انجام تمرینات تأکید ویژه ای دارند؛ در مورد سایر سبک های رهبری مورد استفاده مربیان تفاوت قابل توجهی مشاهده نگردید. مرادی (1383)، پانتکو و سانتوس (1991) و بنت و مانوئل (2000) گزارش کردند که مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کنند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد (7،9،12)؛ حسینی (1386) در پژوهشی بر روی مربیان حرفه ای فوتبال نشان داد، مربیان بیشتر از رفتار آموزش و تمرین و کمتر از رفتار دموکراتیک استفاده می کنند (4).

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی
مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی
مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی

تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی

مبلغ فایل : 5000

اصول سرپرستی رضایت شغلی

مقدمه
در جوامع امروزی که افراد بخش قابل توجهی از فعالیت های روزانه شان را صرف کسب درآمد می کنند و یا از طریق آموزش های مختلف خود را برای فعالیت های شغلی آماده

اصول سرپرستی رضایت شغلی

مقدمه
در جوامع امروزی که افراد بخش قابل توجهی از فعالیت های روزانه شان را صرف کسب درآمد می کنند و یا از طریق آموزش های مختلف خود را برای فعالیت های شغلی آماده می سازند، به همین دلیل بحث از اشتغال و بررسی همه جانبه در خصوص ماهیت آن اهمیت زیادی پیدا نموده است. زیرا ممکن است این افراد فاقد مهارت های لازم باشند، علاقمند نبوده و یا از شغل خود ناراضی باشند. اما قسمتی از انگیزه ها و بهره وری در شغل به هماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی ها ، نیازها ، علایق و ارزش های افراد بستگی دارد. این هماهنگی سبب رضایت شغلی فرد می گردد و فقدان آن سبب نارضایتی، رضایت و عدم رضایت از شغل باکل زندگی فرد در ارتباط است و می تواند سبب شود که فرد در زندگی بهتر و راحت تر باشد یا نباشد. به همین جهت است که به شغل و عوامل مرتبط با آن نظیر رضایت شغلی توجه بیشتری می شود و این در حالی است که فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نظر روانی نیز او را ارضاء کند.
...

فواید بررسی رضایت شغلی

دیویس و نیواستروم (1985) فواید بررسی رضایت شغلی sp را بشرح زیر عنوان کرده اند:
1 sp sp sp رضایت شغلی کلی: یکی از فواید بکار بستن این بررسی، این است که مدیریت را از ترازهای کلی رضایت شغلی آگاه می کند این بررسیها نشان می دهد که کارکنان در کدام قسمت ها دچار مشکل هستند.
2 sp sp sp ارتباط: sp هنگامیکه از یک عضو سازمان خواسته می شود تا آنچه در ذهن دارد بگوید، نه تنها پاسخها مهم هستند بلکه سبب می شود ارتباط نیرومندی بین کارمند و رده های بالای سازمان برقرار شود.
...

تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی
تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی
تحقیق رضایت شغلی در اصول سرپرستی مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی

مبلغ فایل : 4800

رابطه اندازه دولت با میزان بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای جهان

فهرست مطالب:
مقدمه
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی
اندازه دولت در کشورهای OECD

رابطه اندازه دولت با میزان بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای جهان

فهرست مطالب:
مقدمه
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی
اندازه دولت در کشورهای OECD
منحنی اندازه دولت رشد
نمودار سهم هزینه های کل دولت از GDP
نمودار اثر جایگزینی سرمایه گذاری
نمودار کاهش رشد بهره وری
کاهش رشد GDP واقعی
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت
اندازه دولت در 0 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی
سهم هزینه های دولت مرکزی محلی و ایالتی از GDP
سهم هزینه های اصلی دولت از GDP
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای در قرن اخیر تغییر کرده اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد در حقیقت دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
...

اندازه و عملکرد دولت و رشد اقتصادی

چکیده کاربردی:
1 sp sp sp این مقاله نشانگر این است که دولتی که خیلی بزرگ است رشد اقتصادی خود را کاهش داده است ...

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی
مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی
مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

مبلغ فایل : 4000

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب
1 مقدمه
2 تاریخچه
3 تعریف بهره وری
4 تفاوت بهره وری با تولید
5 اهمیت بهره وری
6 سطوح بهره وری

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب
1 مقدمه
2 تاریخچه
3 تعریف بهره وری
4 تفاوت بهره وری با تولید
5 اهمیت بهره وری
6 سطوح بهره وری
7 چرخه مدیریت بهبود بهره وری
8 تعریف شاخص های بهره وری
9 انواع شاخص های بهره وری
10 اثربخشی
11 سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند
12 واحد اقتصادی
13 ارزش افزود
14 روش های محاسبه ارزش افزوده
15 ارزش ستانده
16 مصرف واسطه
17 جبران خدمات کارکنان
18 تشکیل سرمایه
19 ارزش موجودی سرمایه
20 انرژی
21 شاخص های تعدیل
22 تمرین عملی 1
23 تمرین عملی 2
24 محاسبه ارزش افزوده از سه روش
25 منابع و مآخذ

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای sp sp sp sp توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد ...

تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری
تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری
تحقیق راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

مبلغ فایل : 3000

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد

فهرست مطالب

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد sp sp sp 1
مقدمـــه sp sp sp 1
ضرو

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد

فهرست مطالب

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد sp sp sp 1
مقدمـــه sp sp sp 1
ضرورت بهره وری sp sp sp 1
بهبود بهره وری sp sp sp 2
انصاف در کار sp sp sp 7
چند ویژگی شاخص سازمانهایی با عملکرد برتر sp sp sp 9
فرهنگ عملکــرد برتر sp sp sp 9
نظام مدیریتی sp sp sp 11
عناصر نظام ارزشیابی عملکـرد sp sp sp 12
مسئولیت طراحی نظام ارزشیابی sp sp sp 13
تهیه طرح ارزیابی عملکرد sp sp sp 13
رهنمودهایی برای اثربخشی مصاحبه ارزشیابی عملکرد sp sp sp 15
فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان sp sp sp 16
خلاصــه sp sp sp 20
منابــع sp sp sp 22

اولین قدم در بهبود بهره وری کارکنان آنست که اطمینان حاصل کنید واقعاً مدیران اجرائی به مدیریت بهره وری متعهد هستند و شخصاً در آن درگیر می شوند این به مفهوم تحقق 4 مورد است.
الف مدیران باید بخویی در مورد مدیریت بهره وری آگاه شده باشند.
ب آنها باید معتقد باشند که بهبود بهر ه وری لازم و امکان پذیر است.
ج مدیران باید خود بهره وری باشند.
د خط مشی های درست و جهت گیری صحیح از بالا اعمال شود از طریق حمایت مدیریت ارشد و آموزش جلسات توجیهی
2 آگاهی در مورد بهره وری را ایجاد کنیم.
(Develop a praductivity consuousnes)
دومین قدم آنست که بهر ه وری را در سراسر سازمان ایجاد کنیم و هر مدیری باید هر روزه در مورد بهره وری فکر کند و در رابطه با هر رویدادی آن را مطرح سازد.
...

مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
مقاله دیدگاه نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن

مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن

مبلغ فایل : 2800

1 مقدمه
2 اصول اولیه خلاقیت
3 وجوه هوش
4 خصوصیات افراد بسیار خلاق
5 عوامل باز دارنده خلاقیت
6 عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری
مراجع

عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری
حس درونی تفکر، انسان را قادر می سازد شرایطی

1 مقدمه
2 اصول اولیه خلاقیت
3 وجوه هوش
4 خصوصیات افراد بسیار خلاق
5 عوامل باز دارنده خلاقیت
6 عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری
مراجع

عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری
حس درونی تفکر، انسان را قادر می سازد شرایطی را که وجود خارجی ندارند، در درون ذهن شبیه سازی نماید و به وی این امکان را می دهد تا در امکانات یکسان با سایرین برای خود فرصتهای بهتری بیافریند. در واقع امور خلاقیت شاید بیشتر اکتسابی باشد تا فطری و می توان با آموزشهایی این توانایی را در خود افزایش داد. مجموعه عواملی که باعث تشدید و ترغیب فرد به نوآوری می گردند به عوامل تشدیدکننده تعبیر می گردند که خود به دو بخش کلی انگیزه ها و ابزارها تقسیم می شوند که در اینجا توضیح داده می شوند.
...

مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن
مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن
مقاله خلاقیت و نوآوری و عوامل بازدارنده و موثر آن مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون

مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون

مبلغ فایل : 2000

خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

چکیده
این مقاله به شرح مختصر برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) می پردازد. برنامه ریزی تعریف می شود و تأثیر تغییر در شرایط بر برنامه ریزی روشن می گردد. سپس نقش

خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

چکیده
این مقاله به شرح مختصر برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) می پردازد. برنامه ریزی تعریف می شود و تأثیر تغییر در شرایط بر برنامه ریزی روشن می گردد. سپس نقش استراتژی (راهبرد) در برنامه ریزی مشخص می شود و برنامه ریزی استراتژیک تعریف می شود. در پایان مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی (مدل برایسون) شرح داده می شود.
منبع :
کلیدواژه : برنامه ریزی استراتژیک؛ استراتژی؛ برنامه ریزی؛ تغییر؛ راهبرد؛ برنامه ریزی
مدل برایسون
نمودار آمده در آخر این بخش مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در قالب مدل برایسون را نمایش می دهد. همانطور که اشاره شد این مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلهای قبلی و رفع نقاط ضعف آنها برای کاربرد در سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی می باشد. همانطور که ملاحظه می شود این مدل شامل یک فرایند پیوسته (مطابق با تعریف برنامه ریزی) و تکرارپذیر می باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می یابد. در این جا این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده می شود. ...
...

مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون
مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون
مقاله برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و مدل برایسون مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها

مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها

مبلغ فایل : 5500

خصوصی سازی

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی

خصوصی سازی

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی، در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکت ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند.
...

تجربه کشورها در امر خصوصی سازی

سه گروه کشورها شامل کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز و کشورهای جهان سوم در امر خصوصی سازی قابل تمیز هستند. که کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا، ژاپن و کشورهای با اقتصاد متمرکز مانند آلمان شرقی، چکسلواکی، لهستان ، مجارستان و کشورهای جهان سوم مانند ترکیه، مصر و ونزوئلا بودند که تلاش به اجرای خصوصی سازی نمودند که از این بین نمونه هایی را برمی گزینیم و به توصیف چگونگی خصوصی سازی آنها می پردازیم.
...

مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها
مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها
مقاله تاریخچه اهداف و روشهای خصوصی سازی و تجارب کشورها مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی

مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی

مبلغ فایل : 4500

چکیده
در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که

چکیده
در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.
در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تاکنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.
پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.
...

مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی
مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی
مقاله نظریه ها اهداف و موانع خصوصی سازی تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات

تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات

مبلغ فایل : 8000

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان
بیـان مسئلــه پژوهـش
در دهه های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دو

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان
بیـان مسئلــه پژوهـش
در دهه های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .
پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .
...
نتـــایج
در بررسی مقایسه هزینه های پرسنلی مربوط به نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه در دو حالت بخش خصوصی و دولتی به این نتیجه می رسیم که عمده هزینه های نگهداری شبکه کابل در شرایط تصدی شرکت مخابرات در هزینه های پرسنلی متمرکز شده ولی در بخش خصوصی بیشتر
هزینه ها در حق الزحمه پیمانکاران انباشته می گردد .
از مقایسه این هزینه ها که در جدول 4 1بخش دولتی و6 1بخش خصوصی که شامل هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی و حق الزحمه پیمانکاران و وسایط نقلیه می باشد .
...

تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات
تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات
تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور

تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور

مبلغ فایل : 12000

مقدمه
فصل اول
ضرورت صنعتی شدن
فصل دوم
گزینه های استراتژی صنعتی ایران
فصل سوم
امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی
فصل چهارم
تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی

مقدمه
فصل اول
ضرورت صنعتی شدن
فصل دوم
گزینه های استراتژی صنعتی ایران
فصل سوم
امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی
فصل چهارم
تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی
فصل پنجم
تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی
فصل ششم
تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی کره جنوبی
فصل هفتم
امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران
فصل هشتم
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
فصل نهم
خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی
منابع
=================
فصل اول
ضرورت صنعتی شدن
1 1 تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :
نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند sp . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند sp . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (1940)کوزنتس (1957 و 1966)هاتاکر (1957)چنری (1960) تمین (1967) چنری و تیلو (1968)سوکین و چنری (1989) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم :
...

تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور
تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور
تحقیق ضرورت صنعتی شدن و امکانات توسعه صادرات صنعتی در شرایط اقتصادی کشور
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۲۲
بهار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی