۶ کلید طلایی


دلی را نشکن؛

شاید←خانه خدا باشد.


کسی راتحقیر مکن؛

شاید←محبوب خدا باشد. 


از هیچ عبادتی دریغ مکن؛

شاید←کلید رضایت الله باشد.


سر نماز اول وقت حاضر شو؛

شاید←آخرین دیدار دنیایی ات با خدا باشد.


هیچ گناهی را کوچک ندان؛

شاید←دوری از خدا در آن باشد.


ازهیچ غمی ناله نکن؛

شاید←امتحانی ازسوی خدا باشد.