دانشجویی به استادش گفت:

استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش میکنم و تا وقتی خدا را نبینم آن را عبادت نمیکنم...استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت : آیا مرا می بینی  ؟

دانشجو پاسخ داد: نه استاد !

وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت:

تا وقتی به خدا پشت کرده باشی اورا نخواهی دید !