گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۰
بهار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۱۲:۳۵
بهار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۵
بهار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۲۳:۰۰
بهار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۲۳:۰۲
بهار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۲۲:۴۹
بهار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۷
بهار


گزارش سمینار ارشد انطباق چارچوب معماری سازمانی فدرال با نرم

قیمت:120000ریال

تعداد صفحات: 159

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

(لینک دانلود پایین صفحه)

 

 

 

چکیده

 

ایـن نوشـتار، گـزارش سـمینار کارشناسـی ارشـدی اسـت که به بررسی چارچوب معماری

سـازمانی فـدرال و انطـباق آن بر نرم افزارSystem Architect  اختصاص دارد. برای رسیدن به

ایـن مـنظور توضـیحاتی در معرفـی مفاهـیم معماری سازمانی، جدول زکمن و چارچوبهایمطرح معماری به عنوان پیشنیاز در این گزارش آورده شده است.

 یـک سـازمان، مجموعـة پیچیده ای از فرایندهای فیزیکی و منطقی است که گردشاطلاعـات در آن نقـش عمـده ای در وظیفه مندی آن دارد. معماری سازمانی تلاشی است در

جهـت ایجـاد ساختار و مدل لازم برای کشاندن این اطلاعات به عرصة فناوری به گونه ا ی

کـه نیازهای امروز سازمان را برآورده کند و با کمترین هزینه ها، تغییرات لازم برای برآوردننیازهای فردا را بدهد.

 نـرم افـزارSystem Architect  از طـیف گسـترده ای از تعـاریف، نمودارهـا، ابزارهایمهندســی مســتقیم و معکــوس و ... تشــکیل شــده اســت کــه از جهــت پوشــش دادن بــه

مـتدو لوژیهای مخـتلف مهندسـی نرم افزار و انطباق با چارچوبهای مختلف معماری سازمانی

کاملترین نرم افزار از این دست نیز به حساب می آید به گونه ای که در حال حاضر به عنوانابزار رسمی معماری اطلاعات در دولت فدرال امریکا پذیرفته شده است.

 آنچـه در این گزارش می خوانید عمومﹰا برداشت مستقیم یا گزینشی از متون از پیش

نوشـته شـده اسـت مگـر در فصـل پـنچم کـه ناچـار بوده ام جهت تطبیق امکاناتSystem Architect بـا چـارجوب معمـاری سازمانی فدرال، زمان زیادی را صرف کار با خود نرم افزار

نمایم. مطالب فصل آخر نیز، کام ﹰلا برداشتهای شخصی اینجانب را شامل می گردد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۸
بهار


تحقیق درباره همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه

قیمت:40000ریال

تعداد صفحات: 46

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

(لینک دانلود پایین صفحه)

 

 

فهرست مطالب 

1- مقدمه   ............................................................................................................. 8

 1. -1- نگهداری نرمافزار ............................................................................................. 8

1 -2- پیچیدگی نرمافزار .......................................................................................... 11

 1. -2-1- پیچیدگی مسأله .................................................................................... 11

1 -2-2- مشکل کنترل فرآیند تولید ........................................................................ 12

1 -2-3- استاندارد نبودن نرم افزار .......................................................................... 13

1 -2-4- مشکل توصیف رفتار سیستم های پیچیده ....................................................... 13

1 -3- ضرورت توجه به مساله همگامسازی در معماری مدلرانه ............................................. 14

 1. -4- ساختار گزارش ............................................................................................. 15
 2. - ادبیات تحقیق   ................................................................................................... 17
 1. -1- معماری مدلرانه ........................................................................................... 17

2 -2- مفاهیم و تعاریف ........................................................................................... 19

 1. -2-1- سیستم .............................................................................................. 19

2 -2-2- معماری .............................................................................................. 19

2 -2-3- معماری مدل رانه ................................................................................... 19

2 -2-4- دیدگاه ............................................................................................... 19

                     دیدگاه مستقل از  محاسبه.................................................................................. 20

دیدگاه مستقل از  سکو...................................................................................... 20 دیدگاه خاص سکو ..........................................................................................20

2 -2-5- دید ................................................................................................... 20

2 -2-6- مدل .................................................................................................. 20

مدل مستقل از محاسبه .................................................................................... 21

 1. مدل مستقل از سکو ........................................................................................
 2. مدل ویژه سکو...............................................................................................

مدل سکو .................................................................................................... 22 2 -2-7- سکو .................................................................................................. 22

2 -2-8- برنامه کاربردی ...................................................................................... 22

2 -2-9- تبدیل مدل .......................................................................................... 23

2 -2-01- سرویسهای فراگیر ............................................................................... 23

2 -2-11- پیادهسازی ......................................................................................... 23

2 -3- چرخه حیات معماری مدلرانه ........................................................................... 23

 1. -4- معماری مدلرانه در عمل ................................................................................. 24
  1. -4-1- ساخت مدل مستقل از محاسبه ................................................................... 24

2 -4-2- ساخت مدل مستقل از سکو ....................................................................... 25

2 -4-3- ساخت مدل وابسته به سکو ....................................................................... 25

2 -4-4- نگاشت ها............................................................................................ 25

انواع  نگاشت.................................................................................................. 26

زبان  نگاشت.................................................................................................. 26 2 -4-5- الگوها ................................................................................................26

 1. -4-6- تبدیل ................................................................................................ 27

2 -5- برخی از استانداردها و فرامدلهای معماری مدلرانه ................................................... 28

2 -5-1- ابزار فراشی (MOF) ............................................................................... 29

2 -5-2- زبان مدلسازی یکپارچه (UML) ................................................................. 30

2 -5-3- فرامدل تبدیل فراداده (XMI) XML ............................................................ 30

2 -5-4- زبان محدودیت شی (OCL) ...................................................................... 31

2 -5-5- نمایههای UML .................................................................................... 31

 1. - همگامسازی مدلها در معماری مدلرانه ....................................................................... 32
  1. -1- انواع همگامسازی .......................................................................................... 33
   1. -1-1- همگامسازی مدل با مدل .......................................................................... 33

3 -1-2- همگامسازی مدل با کد ............................................................................ 34

3 -2- کارهای مرتبط در حوزه همگامسازی مدل با مدل ..................................................... 34

3 -2-1- همگامسازی مدلها بهصورت غیرتدریجی و یکباره ............................................. 34

3 -2-2- همگامسازی مدلها به صورت تدریجی و عدم امکان ویرایش همزمان مدلها ............... 36

3 -2-3- همگامسازی تدریجی با امکان ویرایش همزمان مدلها......................................... 36

 1. -حوزه انتخابی برای ادامه کار ...................................................................................... 38
  1. -1- نقایص موجود در روشهای مرتبط ...................................................................... 39

4 -2- تعریف مساله جدید ........................................................................................ 40 4 -3- سوالات تحقیق .............................................................................................40

 1. - جمعبندی و زمانبندی انجام کار ................................................................................ 42
  1. -1- ارزیابی روش پیشنهادی ................................................................................... 43

5 -2- زمانبندی انجام کار ........................................................................................ 43

  فهرست منابع .................................................................................................... 45

شکل 2-1: فرآیند تبدیل مدل در معماری مدل رانه. منبع[1]. 22

شکل 2-2: چرخه حیات معماری نرم مدل رانه. منبع[1]. 23

شکل 2-3: سطوح مدل سازی در استاندارد MOF. منبع[31]. 29

شکل 3-1: تغییرات مدل ها و همگام سازی در معماری مدل رانه. 32

 

چکیده 

 • یکی از نیازمندیها در معماری مدلرانه امکان انتشار تغییرات ایجاد شده در یک مدل به سایر مدل

های مرتبط با آن و سازگار کردن این مدلها با یکدیگر است. همگامسازی فرآوردههای مرتبط با یکدیگر

 • یکی از فعالیتهای کلیدی در نگهداری نرمافزار میباشد که بسیار زمانبر و پرخطاست. با توجه به هزینه

های سنگین نگهداری محصولات نرمافزاری همواره یافتن راهی برای کاهش این هزینهها مورد توجه

بودهاست. از آنجا که مدلها فرآوردههای اصلی در توسعه مدلرانه هستند بنابراین همگامسازی مدلها

یکی از فعالیتهای اصلی در نگهداری آنها تلقی میشود. خودکارسازی روشی برای کاهش هزینههاست

اما همه فعالیتها قابل خوکارسازی نبوده و فعالیتهایی که به صورت سیستماتیک و روشمند قابل انجام

باشند امکان خودکارسازی آنها وجود دارد. از آنجا که نمایش مدلها در معماری مدلرانه بر اساس

استانداردهای مشخص بوده و تبدیلات مدل به صورت خودکار و یا نیمه خودکار قابل انجام است، به نظر

میرسد خودکارسازی همگامی مدلها دور از دسترس نباشد. در این گزارش نتیجه مطالعات انجام شده بر

روی خودکارسازی همگامی مدلها در معماری مدلرانه ارائه شدهاست. هدف این مطالعات بیان یک

مساله باز و اهمیت آن در این حوزه و مشخص کردن کارهای آینده در راستای رسیدن به راهحلی مناسب

برای مساله مورد نظر میباشد. 

تا کنون برای همگامسازی مدلهای طراحی با کد منبع کارهایی انجام شده است و برخی از ابزارها

مانند OptimalJ این همگامسازی را تا حدی انجام میدهند. اما همگامسازی مدل با مدل بعد از ارائه

معماری مدلرانه توسط گروه مدیریت شی مطرح شدهاست. بهعلاوه روشهای پیشنهادی متفاوتی برای

همگامسازی مدلها با یکدیگر بیان شدهاست. در روشهای ابتدایی تر از نوشتن قوانین تبدیل دو طرفه

 • برای همگامسازی استفاده شدهاست که معایب بسیاری دارد و در سالهای اخیر روشهایی برای همگام

سازی تدریجی مدلها پیشنهاد شده است که بر پایه استاندارد TGG بوده و تمامی عملگرهای تحقیق را

پشتیبانی نمیکنند.  

 • گروه مدیریت شی همواره استانداردهایی را برای پشتیبانی و حل مشکلات معماری مدلرانه ارائه می

کند. در همین راستا استاندارد MOF 2.0 QVT را در سال 2008 ارائه کردهاست که در آن نحوه تبدیل

مدلهای منطبق بر MOF 2.0 را بیان کردهاست. در این استاندارد به هنگام تبدیلات مدل سابقه

تبدیلات و روابط بین اجزا مدلها نگهداری میشود .به نظر میرسد که با استفاده از اطلاعات تبدیلات

بدستآمده از تبدیلات مدل میتوان برای همگامسازی تدریجی مدلها با یکدیگر استفاده نمود. بنابراین

در این تحقیق به دنبال مطالعه دقیق روشهای همگامسازی و نقایص و خلاهای موجود در این روشها

هستیم تا در ادامه بتوانیم در روش پیشنهادی مورد نظرمان این نقایص را برطرف نماییم. 

 

کلمات کلیدی: 

همگامسازی مدل، تبدیلات مدل، روابط پیگیری، معماری مدلرانه، توسعه مدلرانه 

Model Synchronization, Model Transformation, Traceability Relationship,

Model Driven Architecture, Model Driven Development.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۶
بهار


دانلود تحقیق درباره چارچوب معماری سازمانی زکمن

قیمت:120000ریال

تعداد صفحات: 160

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

(لینک دانلود پایین صفحه)

 

 

فهرست مطالب :

عنوان

چکیده :.........................................................................................................٦٣

فصل اول : مفاهیم بنیادین ..................................................................................... ٢

معماری ................................................................................................... ٢

معمار ...................................................................................................... ٣

سازمان .................................................................................................... ٤

معماری سازمانی ......................................................................................... ٤

چارچوب معماری سازمانی  .......................................................................... ٨

فصل دوم : چارچوب زکمن .................................................................................. ٩

ارزیابی چارچوبهای معماری سازمانی .............................................................. ١٠

الف ) FEAF ........................................................................................ ١٢

ب ) TEAF .......................................................................................... ١٤

ج ) C4ISR .......................................................................................... ١٦

چارچوب معماری سازمانی زکمن ..................................................................... ١٨

دیدگاههای چارچوب زکمن (سطرها) ............................................................. ٢٠

جنبه ها یا تجریدهای ساختار زکمن (ستونها) .................................................... ٢١

توصیف سلولهای چارچوب زکمن ................................................................. ٢٣

قواعد حاکم بر چارچوب زکمن .................................................................... ٣٠

مزایای اصلی چارچوب زکمن در مقایسه با دیگر چارچوبها ................................... ٣١

چالشهای فراروی چارچوب زکمن ................................................................. ٣٢

مزایا و مشخصات کلی چارچوب زکمن ........................................................... ٣٤

 


خلاصه .................................................................................................. ٣٥

فصل سوم : آشنایی با ٢.٠ UML.........................................................................36

دیدها .................................................................................................... ٣٨

نگاهی اجمالی به نمودارهای ٢.٠ UML ........................................................ ٣٩

نمودارهای ساختاری ..................................................................................... ٤٢

نمودار کلاس ........................................................................................... ٤٢

واسطها .................................................................................................. ٤٦

نمودارهای بسته ........................................................................................ ٤٦

نمودار شی ء ........................................................................................... ٤٧

ساختارهای ترکیبی .................................................................................... ٤٨

نمودار مولفه ............................................................................................ ٥٥

نمودار استقرار.......................................................................................... ٥٧

نمودارهای رفتاری ........................................................................................ ٥٩

نمودار مورد کاربری ................................................................................... ٥٩

نمودار حالت ماشین ................................................................................... ٦١

نمودار فعالیت .......................................................................................... ٦٣

نمودار تعامل ........................................................................................... ٦٨

نمودار ارتباطات ....................................................................................... ٦٩

نمودار نگاه اجمالی تعامل ............................................................................ ٧٠

نمودار زمان ............................................................................................. ٧٢

فصل چهارم : مفاهیم مدلسازی و انطباق چارچوب زکمن با زبان مدلسازی UML2.0............75

مدل ...................................................................................................... ٧٥

مدلسازی ................................................................................................ ٧٥

مفاهیم مدلسازی معماری سازمانی .................................................................. ٧٦

١- مفاهیم لایه حرفه .................................................................................. ٨١

٢- لایه کاربردی ....................................................................................... ٨٣

 


٣- مفاهیم لایه تکنولوژی ............................................................................ ٨٥

روشهای مدلسازی و نگاشت آنها به چارچوب زکمن : ......................................... ٩٢

انتقال مدلها ............................................................................................. ٩٥

انطباق چارچوب زکمن با متدولوژی RUP..................................................... ٩٥

بررسی مدلسازی چارچوب زکمن با ٢.٠ UML از نگاه دیدهای چارچوب معماری سازمانی .. ٩٨

بررسی نگاشت سلولی چارچوب زکمن و زبان مدلسازی ٢.٠ UML .....................١٠٢

خلاصه .................................................................................................١٠٦

تعیین محدوده پاسخ ..................................................................................١٠٧

سابقه کار...............................................................................................١٠٧

فصل پنجم نتیجه گیری و کارآینده .......................................................................١٠٩

کارآینده .......................................................................................................١١٠

خروجی کار : .........................................................................................١١٢

مراجع : .......................................................................................................١١٣

کتابها ...................................................................................................١١٣

مقالات .................................................................................................١١٣

صفحات وب ..........................................................................................١١٤

ارائه ها .................................................................................................١١٤

گزارشهای دانشگاهی ................................................................................١١٤

فهرست شکلها

شکل ١-١نمایش مفاهیم معماری سازمان به صورت نمودار کلاس UML............................. ٥

شکل ١-٢ مدل فرآیندی معماری سازمانی .................................................................. ٧

شکل ٢-١ سطح ٣ چارچوب معماری سازمانی فدرال ................................................... ١٣

شکل ٢-٢ ماتریس چارچوب معماری سازمانی TEAF................................................. ١٦

شکل ٢-٣ دیدگاه های چارچوب معماری سازمانی C4ISR و تعامل آنها با هم .................... ١٨

 


شکل ٢-٤ نمایش جامع تجریدها و دیدگاه های چارچوب زکمن ..................................... ١٩

شکل ٢-٥ ماتریس دوبعدی چاچوب زکمن .............................................................. ٢٤

شکل ٣-١ ساختار درختی نمودارهای UML2.0........................................................ ٤٠

شکل ٣-٢ نمایش رابطه وابستگی .......................................................................... ٤٤

شکل ٣-٣ نمایش رابطه اجتماع ............................................................................ ٤٤

شکل ٣-٤ نمایش ارتباط تجمعی .......................................................................... ٤٤

شکل ٣-٥ نمایش ارتباط ترکیبی ........................................................................... ٤٥

شکل ٣-٦ نمایش ارتباط عینیت ............................................................................ ٤٥

شکل ٣-٧ نمایش رابطه تعمیم ............................................................................. ٤٥

شکل ٣-٨ نمایش کلاس رابط .............................................................................. ٤٦

شکل ٣-٩ نمایش نمودار بسته ............................................................................. ٤٧

شکل ٣-١٠ نمایشی از نمودار شی ء ....................................................................... ٤٨

شکل ٣-١١ مثالی ساده از ساختار ترکیبی ................................................................. ٤٨

شکل ٣-١٢ نمایشی از مفهوم بخش ....................................................................... ٤٩

شکل ٣-١٣ نمایشی از مفهوم بخش و پورت ............................................................ ٥٠

شکل ٣-١٤ مثالی از نقش رابطها در ساختار ترکیبی .................................................... ٥١

شکل ٣-١٥ نمایش ارتباط پورت و واسطها در ساختار ترکیبی ...................................... ٥١

شکل ٣-١٦ مثالی کاملتر از یک ساختار ترکیبی ........................................................... ٥٢

شکل ٣-١٧ نمایش ارتباطات در یک برنامه کاربردی بهمراه مشخصات آن به صورت یک ساختار مرکب ٥٤

شکل ٣-١٨ نمایش ارتباطات داخلی و خارجی تعامل ................................................... ٥٤

شکل ٣-١٩ مثالی از جزئیات تحقق و عینیت یک مولفه ................................................ ٥٦

شکل ٣-٢٠ نمایش ترکیب نمونه ها در ساختار داخلی مولفه .......................................... ٥٧

شکل ٣-٢١ نمایش فرآورده و نمونه فرآورده ............................................................ ٥٨

شکل ٣-٢٢ نمایش فرآورده در داخل یک دستگاه ...................................................... ٥٩

شکل ٣-٢٣ نمایش یک حالت با بخشهای آن ........................................................... ٦١

شکل ٣-٢٤ نمایش وزن لبه و توکن در نمودار فعالیت ................................................. ٦٤

 


شکل ٣-٢٥ نمودار فعالیت با پارامترهای ورودی و خروجی .......................................... ٦٤

شکل ٣-٢٦ استفاده از گره های شی ء در نمودار فعالیت ............................................... ٦٥

شکل ٣-٢٧ نمایش فعایتها با pin های ورودی و خروجی ............................................ ٦٥

شکل ٣-٢٨ نمودار فعالیت با اداره کننده استثنائات ..................................................... ٦٧

شکل ٣-٢٩ نمودار فعالیت با یک ناحیه توسعه یافته .................................................... ٦٧

شکل ٣-٣٠ دید مفهومی از گره حلقه ..................................................................... ٦٧

شکل ٣-٣١ نمایش گره بافر مرکزی در نمودار فعالیت ................................................. ٦٨

شکل ٣-٣٢ نمایش نمودار ترتیبی و نمودار فعالیت ..................................................... ٧٠

شکل ٣-٣٣ نمایش عنصر تعاملی ، رخداد تعاملی ....................................................... ٧١

شکل ٣-٣٤ ترکیب عنصر تعاملی و رخداد تعاملی ...................................................... ٧١

شکل ٣-٣٥ نمایش حالتهای مختلف نمودار زمان ....................................................... ٧٢

شکل ٣-٣٦ لیست و اهداف نمودارهای زبان مدلسازی UML و نسخه ارائه شده آنها ............ ٧٣

شکل ٤-١ نمایش مفاهیم سه لایه در فرا مدل ............................................................ ٧٨

شکل ٤-٢ ارتباطات میان مدلهای ناهمگون .............................................................. ٧٩

شکل ٤-٣ لایه حرفه در فرا مدل ........................................................................... ٨١

شکل ٤-٤ لایه برنامه کاربردی فرا مدل ................................................................... ٨٣

شکل ٤-٥ لایه فناوری فرا مدل ............................................................................ ٨٥

شکل ٤-٦ چارچوب معماری در فرا مدل ................................................................ ٨٦

شکل ٤-٧ مفاهیم حوزه ها و رابطه میان حوزه ها در مدل فرا مدل .................................. ٨٧

شکل ٤-٨ خلاصه ای از ارتباط مفاهیم فرا مدل ......................................................... ٨٨

شکل ٤-٩ هسته اصلی فرا مدل ............................................................................ ٨٨

شکل ٤-١٠ معماری مبتنی بر سرویس (ساختار درختی سرویسها)................................... ٩٠

شکل ٤-١١ رابطه میان لایه ها در مدل فرامدل .......................................................... ٩١

شکل ٤-١٢ معماری مدل فرآیند حرفه .................................................................... ٩٢

شکل ٤-١٣ مدلسازی داده که برای جنبه "چه چیزی " استفاده می شود ............................. ٩٣

شکل ٤-١٤ پوشش چارچوب زکمن با استفاده از روشهای ساخت یافته ............................ ٩٤

 


شکل ٤-١٥ پوشش چارچوب زکمن توسط زبان مدلسازی UML................................... ٩٥

شکل ٤-١٦ دید مفهومی معماری چارچوب معماری سازمانی ........................................ ٩٩

فهرست جداول :

جدول ٤-١ نگاهی اجمالی به مفاهیم فرا مدل [P3].......................................................................٨٧

جدول ٤-٢ ارتباطات میان مفاهیم داخلی هر لایه [P4]...................................................................٩٠

جدول ٤-٣ انطباق میان فازهای RUP و دیدگاه های چارچوب زکمن را نمایش می دهد. .........................٩٧ جدول ٤-٤ نگاشت چارچوب زکمن با عناصر و نمودارهای UML و فعالیتها و فرآورده های RUP را نشان می

دهد [P6]........................................................................................................................٩٨


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۵
بهار