زنی به مشاور خانواده گفت:من و همسرم زندگی کم نظیری داریم.

همه حسرت زندگی ما رو میخورند.

سراسر محبت، شادی، توجه، گذشت و هماهنگی.

اما سؤالی از شوهرم پرسیدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است.


پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن باشیم،

چه کسی را نجات خواهی داد؟

و او بیدرنگ جواب داد: معلوم است، مادرم را ؛

چون مرا زاییده و بزرگ کرده و زحمتهای زیادی برایم کشیده!

از آن روز تا حالا خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چکار کنم؟

مشاور جواب داد:


شنا یاد بگیرید! همیشه در زندگی روی پای خود بایستید حتی با داشتن همسر خوب...

به جای بالا بردن انتظار خود از دیگران، توانایی خود را افزایش دهید.